Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng cơ sở - Các phương pháp định lượng - MPP04-521-R1403V

Được đăng lên bởi rubik249
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 8000 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2010-2012

Các phương pháp định lượng
Bài đọc

Kinh tế lƣợng cơ sở - 3rd ed.
Ch 5: Hồi quy hai biến:
ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết

Chương 5

HỒI QUY HAI BIẾN: ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG
VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT
Hãy cẩn thận khi kiểm định quá nhiều giả thiết; càng uốn nắn số liệu thì chúng càng dễ cho kết quả,
nhưng kết quả thu được bằng cách ép buộc là điều không thể chấp nhận trong khoa học.1

Như đã đề cập trong Chương 4, ước lượng và kiểm định giả thiết là hai chuyên ngành lớn
của thống kê cổ điển. Lý thuyết ước lượng bao gồm hai phần: ước lượng điểm và ước lượng
khoảng. Chúng ta đã thảo luận về ước lượng điểm một cách kỹ lưỡng trong hai chương trước, khi
trình bày các phương pháp OLS và ML của ước lượng điểm. Trong chương này, trước hết chúng ta
xem xét ước lượng khoảng và sau đó chuyển sang nội dung kiểm định giả thiết, một chủ đề liên
quan mật thiết tới ước lượng khoảng.

5.1 CÁC ĐIỀU KIỆN THỐNG KÊ TIÊN QUYẾT
Trước khi minh họa các cơ chế thực sự để thiết lập khoảng tin cậy và kiểm định các giả thiết thống
kê, người được đọc xem là đã quen thuộc với các khái niệm cơ bản về xác suất và thống kê. Mặc dù
không phải là thay thế cho một khóa học cơ bản về thống kê, Phụ lục A cung cấp các nội dung then
chốt của thống kê mà người đọc phải thấu hiểu hoàn toàn. Các khái niệm then chốt như xác suất,
phân phối xác suất, sai lầm Loại I và Loại II, mức ý nghĩa, năng lực của kiểm định thống kê,
và khoảng tin cậy rất quan trọng để hiểu các lý thuyết trình bày trong chương này và các chương
sau.

5.2 ƢỚC LƢỢNG KHOẢNG: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Để làm rõ khái niệm, ta phân tích ví dụ giả thiết về tiêu dùng - thu nhập trong Chương 3. Phương
trình (3.6.2) cho thấy xu hướng tiêu dùng biên tế ước lượng (MPC) - 2 là 0,5091. Đó là một ước
lượng đơn (ước lượng điểm) của biến MPC - 2 của tổng thể chưa biết. Ước lượng này có độ tin
như thế nào? Như đã lưu ý trong Chương 3, do các dao động của việc lấy mẫu, một ước lượng đơn
có nhiều khả năng khác với giá trị đúng, mặc dù trong việc lấy mẫu lặp lại, giá trị trung bình của nó
ˆ
sẽ bằng với giá trị đúng. (Lưu ý: E (  2 )  2 ). Trong thống kê, độ tin cậy của một ước lượng điểm
được đo bằng sai số chuẩn của nó. Do vậy, thay vì chỉ dựa vào ước lượng điểm, ta có thể xây dựng
một khoảng xung quanh giá trị ước lượng điểm, ví dụ trong phạm vi hai hay ba lần sai số chuẩn ở
hai phía của giá trị ước lượng điểm, để xác suất mà giá trị đúng của tham số nằm trong khoảng này
là, ví dụ, 95%....
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2010-2012
Các phương pháp định lượng
Bài đọc
Kinh tế lƣợng cơ sở - 3
rd
ed.
Ch 5: Hồi quy hai biến:
ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết
Damodar N. Gujarati 1 Biên dịch: X. Thành
Hiệu đính: Cao Hào Thi
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
5
5
H
H
I
I
Q
Q
U
U
Y
Y
H
H
A
A
I
I
B
B
I
I
N
N
:
:
Ư
Ư
C
C
L
L
Ư
Ư
N
N
G
G
K
K
H
H
O
O
N
N
G
G
V
V
À
À
K
K
I
I
M
M
Đ
Đ
N
N
H
H
G
G
I
I
T
T
H
H
I
I
T
T
Hãy cẩn thận khi kiểm định quá nhiều giả thiết; càng uốn nắn số liệu thì chúng càng dễ cho kết quả,
nhưng kết quả thu được bằng cách ép buộc là điều không thể chấp nhận trong khoa học.
1
Nđã đề cập trong Chương 4, ước lượng kiểm định giả thiết hai chuyên ngành lớn
của thống cổ điển. thuyết ước lượng bao gồm hai phần: ước ợng điểm ước lượng
khoảng. Chúng ta đã thảo luận về ước lượng điểm một cách kỹ lưỡng trong hai chương trước, khi
trình bày các phương pháp OLS ML của ước lượng điểm. Trong chương này, trước hết chúng ta
xem xét ước lượng khoảng sau đó chuyển sang nội dung kiểm định giả thiết, một chủ đề liên
quan mật thiết tới ước lượng khoảng.
5.1 CÁC ĐIỀU KIỆN THỐNG KÊ TIÊN QUYẾT
Trước khi minh họa các chế thực sự để thiết lập khoảng tin cậy kiểm định các giả thiết thống
kê, người được đọc xem là đã quen thuộc với các khái niệm cơ bản về xác suất và thống kê. Mặc dù
không phải là thay thế cho một khóa học bản về thống kê, Phụ lục A cung cấp các nội dung then
chốt của thống người đọc phải thấu hiểu hoàn toàn. Các khái niệm then chốt như xác suất,
phân phối xác suất, sai lầm Loại I Loại II, mức ý nghĩa, năng lực của kiểm định thống ,
khoảng tin cậy rất quan trọng để hiểu các lý thuyết trình bày trong chương y các chương
sau.
5.2 ƢỚC LƢỢNG KHOẢNG: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Để làm khái niệm, ta phân tích dụ giả thiết về tiêu dùng - thu nhập trong Chương 3. Phương
trình (3.6.2) cho thấy xu hướng tiêu dùng biên tế ước lượng (MPC) -
2
0,5091. Đó một ước
lượng đơn (ước lượng điểm) của biến MPC -
2
của tổng thể chưa biết. Ước lượng y độ tin
như thế nào? Như đã lưu ý trong Chương 3, do các dao động của việc lấy mẫu, một ước lượng đơn
có nhiều khả năng khác với giá trị đúng, mặc dù trong việc lấy mẫu lặp lại, giá trị trung bình của
sẽ bằng với giá trị đúng. (Lưu ý:
2
)
ˆ
(
2
E
). Trong thống kê, độ tin cậy của một ước lượng điểm
được đo bằng sai số chuẩn của nó. Do vậy, thay chỉ dựa vào ước lượng điểm, ta thể xây dựng
một khoảng xung quanh giá trị ước lượng điểm, dụ trong phạm vi hai hay ba lần sai số chuẩn
hai phía của giá trị ước lượng điểm, để xác suất mà giá trị đúng của tham số nằm trong khoảng này
là, ví dụ, 95%. Đó là sơ bộ ý tưởng đằng sau ƣớc lƣợng khoảng.
Để cụ thể hơn, giả thiết rằng ta muốn tìm xem
)
ˆ
(
2
“gần” với
2
như thế nào. Để thực hiện
mục đích y, ta tìm hai số dương
, số thứ hai nằm trong khoảng từ 0 đến 1, để xác suất
khoảng ngẫu nhiên (
2
ˆ
,
2
ˆ
+
) chứa giá trị đúng của
2
là 1
. Về công thức ta có:
1
Stephen M. Stigler, “Testing Hypothesis or Fitting Models? Another Look at Mass Extinctions” (Kiểm định giả thiết
hay các hình thích hợp: một cách nhìn nữa về sự tuyệt chủng), trong Neutral Models in Biology (Các mô hình trung
lập trong sinh học), Matthew H. Nitecki & Antoni Hoffman hiệu đính, Oxford University Press, Oxford, 1987, trang
148.
Kinh tế lượng cơ sở - Các phương pháp định lượng - MPP04-521-R1403V - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng cơ sở - Các phương pháp định lượng - MPP04-521-R1403V - Người đăng: rubik249
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Kinh tế lượng cơ sở - Các phương pháp định lượng - MPP04-521-R1403V 9 10 196