Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật cháy

Được đăng lên bởi Quản Thị Vui
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2129 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giảng viên

Website
Giáo trình

Nội dung thi

: PGS TS Trần Gia Mỹ
Viện KHCN Nhiệt - Lạnh
Đại học Bách khoa Hà Nội
: http: /ihere.hut.edu.vn
: Trần Gia Mỹ
Kỹ thuật cháy
Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
Hà Nội, 2005
: Giải bài tập, được sử dụng tài liệu

CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN
Chương 1. Đại cương về buồng lửa
Chương 2. Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu
Chương 3. Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí
Chương 4. Kỹ thuật cháy dầu
Chương 5. Kỹ thuật cháy than.
Chương 6. Một số bài toán kỹ thuật cháy.

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ BUỒNG LỬA
1.1. Cháy - hình thức biến đổi năng lượng đầu tiên
Hóa năng → Nhiệt năng → Cơ năng → Điện năng
1982: 8410.106 tấn NLTC, trong đó
Than: 32%

Nguyên tử: 1,5%

Dầu mỏ: 42,2% Thủy điện và khác: 2,4%
Khí đốt: 21,9%
Hiệu quả sử dụng: 20% → KTC vô cùng quan trọng

1.2. Buồng lửa - thiết bị TĐN với nguồn nhiệt bên trong
* Phân bố nhiệt độ trong TBTĐN
t

t

Phân bố nhiệt độ trong TBTĐN cùng chiều có
và không có nguồn trong

- Điều chỉnh nhiệt độ thông qua điều chỉnh qt cháy (hình dáng,
kích thước BL, tính chất nhiệt lý của tường BL, cách bố trí vật
nung, chất tải nhiệt, loại và số lượng ngọn lửa, hình dáng ngọn
lửa, độ cháy hết và độ đen, kết cấu vòi phun, tận dụng nhiệt thải
và nung nóng sơ bộ không khí).

1.3. Các quá trình trong buồng lửa
1. Hỗn hợp; 2. Nung nóng; 3. Phản ứng; 4. Truyền nhiệt

Trước BL

Buồng lửa (BL)

Sau BL

Các phương thức tổ hợp các quá trình cơ bản trong buồng lửa
Phương án, thí dụ d;
Quá trình, thí dụ q;
Cũng có thể xảy ra một phần o

Diễn biến quá trình hỗn hợp và cháy
theo chiều chuyển động của dòng
x = 0: bắt đầu buồng lửa, L: chiều dài ngọn lửa

1.4. Cân bằng nhiệt và hiệu suất buồng lửa
QC = QN + QW + QA
QC = mB(HU + cPBtB) + mKcPKtK + mMcPMtM
QN = kFΔtK
QW = kW FW ΔtW
QA = mA CpA tA
Hiệu suất toàn phần: ηtp = QN / QC
Hiệu suất buồng lửa: ηf = (QN + QW) / QC

...
Ging viên : PGS TS TrnGiaM
Vin KHCN Nhit-Lnh
ĐạihcBáchkhoaHàNi
Website : http: /ihere.hut.edu.vn
Giáo trình : TrnGiaM
K thutcháy
Nhà xutbn khoa hcvàk thut
Hà Ni, 2005
Ni dung thi : Giibàitp, đượcs dng tài liu
Kỹ thuật cháy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật cháy - Người đăng: Quản Thị Vui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kỹ thuật cháy 9 10 784