Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 219 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG
TRUNG TÊM THÖNG TIN THÛ VIÏÅN
ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂÅI
Haâ Nöåi - 2001
NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG
kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
219 Vietnamese
kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế 9 10 906