Ktl-icon-tai-lieu

Lập và quản lý dự án đầu tư

Được đăng lên bởi Loan Nguyễn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1340 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẨU TƯ

1

NỘI DUNG CHÍNH
1. Đầu tư
2. Đầu tư phát triển
3. Dự án đầu tư

2

1. Đầu tư
1.1. Khái niệm
1.2. Các đặc trưng cơ bản của đầu tư
1.3. Phân loại đầu tư

3

1.1. Khái niệm về đầu tư


Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên
trong một thời gian nhất định nhằm thu về lợi nhuận
và/hoặc lợi ích kinh tế xã hội.



Đầu tư là sự “hy sinh” các nguồn lực ở hiện tại để
tiến hành các hoạt động nhằm thu được các kết quả,
thực hiện được các mục tiêu nhất định trong tương
lai.
4

1.2. Các đặc trưng cơ bản của đầu tư


Tính hiệu quả (tính sinh lợi)



Tính rủi ro



Tính dài hạn



Tính một chiều



Tính lan tỏa

5

1.3. Phân loại đầu tư


Đầu tư gián tiếp



Đầu tư trực tiếp
•

Đầu tư dịch chuyển

•

Đầu tư phát triển

6

2. Đầu tư phát triển
2.1. Khái niệm về đầu tư phát triển
2.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển
2.3. Vai trò của đầu tư phát triển
2.4. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển

7

2.1. Khái niệm về đầu tư phát triển
Đầu tư phát triển là hoạt động đầu tư trực tiếp
nhằm tạo ra hoặc làm tăng thêm năng lực sản
xuất mới cả về lượng và về chất cho doanh
nghiệp và cho cả nền kinh tế.

8

2.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển


Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cho hoạt động đầu tư phát
triển thường rất lớn



Thời kỳ đầu tư kéo dài



Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài



Các thành quả của đầu tư phát triển thường phát huy tác
dụng ngay tại nơi mà nó được tạo dựng nên



Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao.

9

2.3. Vai trò của đầu tư phát triển


Trên giác độ vĩ mô

•

Đầu tư là nhân tố quan trọng tác động đến tăng trưởng và
phát triển kinh tế

•

Đầu tư tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

•

Đầu tư tác động làm tăng năng lực khoa học công nghệ của
đất nước

•

Đầu tư vừa tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng
cầu của nền kinh tế.

10

2.3. Vai trò của đầu tư phát triển


Trên giác độ vi mô
Đầu tư là nhân tố quyết định đến sự ra
đời, tồn tại và phát triển của các cơ sở
sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ và
cả các đơn vị vô vị lợi.
11

2.4. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển


Trên giác độ vĩ mô

•

Nguồn vốn đầu tư trong nước

•



Nguồn vốn nhà nước



Nguồn vốn của khu vực dân doanh

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài


Nguồn tài trợ phát triển chính thức (ODF)



Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)



Nguốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại quốc tế



Nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế.

12

2.4. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển


Trên giác...
1
CHƯƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẨU TƯ
Lập và quản lý dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập và quản lý dự án đầu tư - Người đăng: Loan Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Lập và quản lý dự án đầu tư 9 10 824