Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Điều chỉnh chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI
NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Lớp : A1 K37A
Khoá 37 Hà Nội
Giáo viên hướng dẫn: Th.S Bùi Thị Lý, Khoa KTNT

Hà Nội – 2002

LỜI NÓI ĐẦU
Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới,
cùng với sự tham gia ngày càng sâu rộng và toàn diện của các quốc gia. Thực
hiện đường lối đổi mới, chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc
tế, trong vòng hơn 10 năm qua, Việt Nam đã tích cực và chủ động thúc đẩy
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Không chỉ đơn thuần thực hiện mở cửa thị
trường, Việt Nam đã tiến hành cải cách cơ cấu kinh tế, điều chỉnh chính sách
kinh tế mà nổi bật nhất là bổ sung, hoàn thiện hơn nữa chính sách thương mại
nhằm phù hợp với các quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế, tham gia và
thực hiện một cách đầy đủ các cam kết hội nhập. Đặc biệt trong chính sách
thương mại của Việt Nam thì lĩnh vực thương mại hàng hoá được đề cập nhiều
nhất, chiếm vị trí quan trọng và luôn được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước
khi bổ sung, điều chỉnh.

Nhận thức rõ được vấn đề trên, người viết chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp :
"Điều chỉnh chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế". Đề tài nghiên cứu này được xây dựng nhằm mang bổ
sung một cái nhìn chi tiết về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam,
những sự điều chỉnh trong chính sách thương mại trong hội nhập, làm cơ sở
cho việc tiếp tục hoàn thiện chính sách hơn nữa, góp phần đưa Việt Nam hội
nhập một cách có hiệu quả vào kinh tế khu vực và thế giới.

Để thực hiện đề tài nghiên cứu, người viết chủ yếu dựa vào phương pháp phân
tích tổng hợp kết hợp với các phương pháp bổ trợ như phân tích, thống kê...
kết hợp các công cụ hỗ trợ như hệ thống bảng biểu... nhằm minh hoạ rõ nét
các vấn đề nghiên cứu.

Ngoài phần Lời mở đầu, Kết luận và Tài liệu Tham khảo, khoá luận có kết cấu
gồm 3 chương:
Chương I: Thực trạng những cải cách trong chính sách thương mại Việt
Nam kể từ khi thực hiện đổi mới kinh tế. Trong chương này người viết đề
cập đến những cải cách trong các chính sách thuế, phi thuế và một số lĩnh vực
khác đồng thời điểm lại tiến trình hội nhập vào các tổ chức kinh tế quốc tế của
Việt Nam.
Chương II: Những điều chưa phù hợp trong chính sách thương mại hàng
hoá của Việt Nam so với các quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế.
Trong chương này người viết ...
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG HÀ NI
KHOA KINH T NGOI THƯƠNG
KHOÁ LUN TT NGHIP
ĐIU CHNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MI
CA VIT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HI
NHP KINH T QUC T
Sinh viên thc hin: Nguyn Th Minh Nguyt
Lp : A1 K37A
Khoá 37 Hà Ni
Giáo viên hưng dn: Th.S i Th, Khoa KTNT
Hà Ni – 2002
Luận văn: Điều chỉnh chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Điều chỉnh chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn: Điều chỉnh chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 9 10 738