Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết về thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi Hồng Vũ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
(Nguyên tắc lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế)
I.

Thuyết lợi thế một chiều của phái trọng thương

Các nhà kinh tế trọng thương (TK 16-17) cho rằng một quốc gia chỉ có thể được
lợi từ thương mại quốc tế trên cơ sở quốc gia khác bị thiệt. Nói cách khác, trong
thương mại quốc tế tổng lợi ích của các quốc gia không tăng lên mà chỉ được
chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác. Quốc gia được lợi là quốc gia tích lũy
thêm tiền bạc (quý kim) sau khi mua bán. Điều đó cũng có nghĩa là lợi thế thuộc về
nước có xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, tức cán cân thương mại thặng dư.
Từ đó họ chủ trương khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, nhất là nhập
khẩu các loại hàng hoá xa xỉ và những loại hàng hoá được chế biến hoàn chỉnh.
Trong xuất khẩu, cần nghiêm cấm việc xuất khẩu vàng thoi, bạc nén, bởi lẽ đó là
tiền, mà tiền là mục đích hoạt động của thương mại quốc tế nói riêng và của các
hoạt động kinh tế nói chung. Mặt khác, để có nhiều hàng hoá xuất khẩu cần có
nhiều lao động, do đó, phải khuyến khích tăng dân số. Như vậy, trong quan niệm
của phái trọng thương, một quốc gia giàu có không phải thể hiện ở mức sống cao
của dân chúng mà là ở khối lượng tiền tích luỹ được. Họ đã nhầm lẫn giữa phương
tiện và mục đích. Hơn nữa, mọi quốc gia đều theo quan điểm trọng thương thì sẽ
không có thương mại quốc tế, bởi vì nếu tất cả các nước đều chỉ xuất khẩu mà
không nhập khẩu thì xuất khẩu cho ai? Rõ ràng lý thuyết này không phù hợp với
thực tế.





Ưu điểm:
Tầm quan trọng của thương mại quốc tế.
Vai trò Nhà nước trong việc điều tiết ngoại thương.

Nhược điểm:

Đơn giản, chưa giải thích được các hiện tượng kinh tế.

II. Thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
Lý thuyết lợi thế tuyệt đối được Adam Smith đưa ra trong tác phẩm “Sự
thịnh vượng của các quốc gia” (The wealth of Nation) năm 1776.
* Đặc điểm tình hình:
-

Từ một xã hội nông nghiệp đơn giản phát triển thành một xã hội kinh tế
phức tạp.
Công nghiệp phát triển.
Mậu dịch từ nội bộ địa phương được mở rộng ra toàn quốc và toàn cầu.
Hệ thống ngân hàng phát triển, hệ thống thương phiếu ra đời và bắt đầu phát
hành tiền tệ.
Vai trò doanh nghiệp được đề cao.

* Quan điểm của Adam Smith:
-

-

Khẳng định vai trò của cá nhân và hệ thống kinh tế tư doanh. Chính phủ
không cần can thiệp vào các hoạt động mậu dịch quốc tế → Quan niệm bàn tay
vô hình (The invisible hand).
Tính ưu việt của chuyên môn hoá.
Cơ sở mậu dịch giữa 2 quốc gia chính là lợi thế tuyệt đối. Lợi thế tuyệt đối ở
đây là chi ph...
LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
(Nguyên tắc lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế)
I. Thuyết lợi thế một chiều của phái trọng thương
Các nhà kinh tế trọng thương (TK 16-17) cho rằng một quốc gia chỉ có thể được
lợi từ thương mại quốc tế trên sở quốc gia khác bị thiệt. Nói cách khác, trong
thương mại quốc tế tổng lợi ích của các quốc gia không tăng lên ch được
chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác. Quốc gia được lợi quốc gia ch lũy
thêm tiền bạc (quý kim) sau khi mua bán. Điều đó cũng có nghĩa lợi thế thuộc về
nước có xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, tức cán cân thương mại thặng dư.
Từ đó họ chủ trương khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, nhất nhập
khẩu các loại hàng hoá xa xỉ những loại hàng hoá được chế biến hoàn chỉnh.
Trong xuất khẩu, cần nghiêm cấm việc xuất khẩu vàng thoi, bạc nén, bởi lẽ đó
tiền, tiền mục đích hoạt động của thương mại quốc tế nói riêng của các
hoạt động kinh tế nói chung. Mặt khác, để nhiều hàng h xuất khẩu cần
nhiều lao động, do đó, phải khuyến khích tăng dân số. Như vậy, trong quan niệm
của phái trọng thương, một quốc gia giàu không phải thể hiện mức sống cao
của dân chúng khối lượng tiền tích luỹ được. Họ đã nhầm lẫn giữa phương
tiện mục đích. Hơn nữa, mọi quốc gia đều theo quan điểm trọng thương thì sẽ
không thương mại quốc tế, bởi nếu tất cả các nước đều chỉ xuất khẩu
không nhập khẩu thì xuất khẩu cho ai? ràng thuyết này không phù hợp với
thực tế.
Ưu điểm:
Tầm quan trọng của thương mại quốc tế.
Vai trò Nhà nước trong việc điều tiết ngoại thương.
Nhược điểm:
Đơn giản, chưa giải thích được các hiện tượng kinh tế.
II. Thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
thuyết lợi thế tuyệt đối được Adam Smith đưa ra trong tác phẩm “Sự
thịnh vượng của các quốc gia” (The wealth of Nation) năm 1776.
* Đặc điểm tình hình:
- Từ một hội nông nghiệp đơn giản phát triển thành một hội kinh tế
phức tạp.
- Công nghiệp phát triển.
- Mậu dịch từ nội bộ địa phương được mở rộng ra toàn quốc và toàn cầu.
- Hệ thống ngân hàng phát triển, hệ thống thương phiếu ra đời bắt đầu phát
hành tiền tệ.
- Vai trò doanh nghiệp được đề cao.
Lý thuyết về thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết về thương mại quốc tế - Người đăng: Hồng Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lý thuyết về thương mại quốc tế 9 10 24