Ktl-icon-tai-lieu

Maketing quốc tế

Được đăng lên bởi Khung Khung
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.
1.1 Q

ị

.............................................................................................. 3

1.2 X

....................................................................................... 5

1.3 Kế

ị

1.4 P

ị

........................................................................... 7

....................................................................................... 14

1.5 T ị

......................................................................................... 15

II.

.......... 16
2.1 P

............................................................................. 16

2.1.1 X

ế ổ

.................................................................... 16

2.1.2 X

...................................................................... 19

2.1.3 X

,

2.1.4 X

............................................................ 20

ề

2.2 P

,

................................................ 21

Porter Five Forces ........................................................................... 23

III.

.................................................. 26

IV.

........... 27
4.1 Lị

........................................................................................... 27

4.2 C

................................................................................................... 28

4.3 C

ề

.......................................................... 29

4.4 H

Ô

4.5 P
V.

............... 30

SWOT .............................................................................................. 33

P

...................................................... 35

5.1 Tổ

ề ố

5.1.1

ố

5.1.2

ố

5.2 T ị
5.3

TEA+ P

ố

..................................................................... 35
ế .................................................................. 35
ề

ố

.................................................................... 37
...................................................................... 38

T

............................................................ 39

5.3.1 S

............................................................................................... 39

5.3.2 G

.................................................................................................... 40

5.3.3 K

ố ..................................................................................... 41

5.3.4 H

ị ............................................................................... 41
Trang 1

VI.
6.1 N

ế

6.2 S

......................
Trang 1

I. 
1.1  .............................................................................................. 3
1.2  ....................................................................................... 5
1.3  ........................................................................... 7
1.4  ....................................................................................... 14
1.5  ......................................................................................... 15
II.  .......... 16
2.1  ............................................................................. 16
2.1.1  .................................................................... 16
2.1.2  ...................................................................... 19
2.1.3  ............................................................ 20
2.1.4  ................................................ 21
2.2 Porter Five Forces ........................................................................... 23
III.  .................................................. 26
IV.  ........... 27
4.1  ........................................................................................... 27
4.2  ................................................................................................... 28
4.3  .......................................................... 29
4.4 ............... 30
4.5  .............................................................................................. 33
V. P ...................................................... 35
5.1  ..................................................................... 35
5.1.1  .................................................................. 35
5.1.2  .................................................................... 37
5.2  ...................................................................... 38
5.3  ............................................................ 39
5.3.1  ............................................................................................... 39
5.3.2  .................................................................................................... 40
5.3.3  ..................................................................................... 41
5.3.4  ............................................................................... 41
Maketing quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Maketing quốc tế - Người đăng: Khung Khung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Maketing quốc tế 9 10 261