Ktl-icon-tai-lieu

Marketing đào tạo

Được đăng lên bởi hoanglienkt77
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2035 lần   |   Lượt tải: 1 lần
marketing ®µo t¹o
3 chøc n¨ng cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o:

- N©ng cao d©n trÝ
- §µo t¹o nh©n tµi
- §µo t¹o nguån nh©n lùc cho nhu cÇu
ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc

c¸c nguån lùc cho gi¸o dôc ®µo t¹o
Ng©n s¸ch
Nhµ n­íc

- N©ng cao d©n trÝ
- §µo t¹o nh©n tµi

Nguån lùc x· héi:
- D©n c­
- Doanh nghiÖp

§µo t¹o nguån
nh©n lùc

4 nhiÖm vô gi¸o dôc do unesco
®Ò ra
D¹y cho häc sinh:
- C¸ch ®Ó hä biÕt
- C¸ch ®Ó hä lµm
- C¸ch ®Ó hä sèng
- C¸ch ®Ó lµm ng­êi (Tån t¹i)

thÞ tr­êng gi¸o dôc - ®µo t¹o

- s¶n phÈm cña gi¸o dôc - ®µo
t¹o cã lµ hµng ho¸?
- C¸c c¬ së ®µo t¹o cã lµ doanh
nghiÖp?

c¨n cø kh¸ch quan ®Ó chÊp nhËn thÞ tr­êng
gi¸o dôc - ®µo t¹o
1. NÒn th­¬ng m¹i hiÖn t¹i bao gåm:
- Th­¬ng m¹i hµng ho¸
- Th­¬ng m¹i dÞch vô
- Th­¬ng m¹i ®Çu t­
- Th­¬ng m¹i së h÷u trÝ tuÖ
2. ViÖt Nam ®ang hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng (thÓ chÕ thÞ
tr­êng ®ång bé)
- ThÞ tr­êng hµng ho¸
- ThÞ tr­êng dÞch vô
- ThÞ tr­êng lao ®éng
- ThÞ tr­êng c«ng nghÖ
- ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n
- ThÞ tr­êng gi¸o dôc - ®µo t¹o
3. Chñ tr­¬ng x· héi ho¸ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
4. Sø m¹ng cña gi¸o dôc (nh­ ®· nªu)
5. Thùc tiÔn trong n­íc vµ thÕ giíi

c¬ së kh¸ch quan ®Ó h×nh thµnh thÞ
tr­êng gi¸o dôc - ®µo t¹o
ThÞ tr­êng
Hµng ho¸ DÞch vô

ThÞ tr­êng
Lao ®éng

ThÞ tr­êng
Gi¸o dôc ®µo t¹o

ThÞ tr­êng gi¸o dôc - ®µo t¹o víi c¸c nguån lùc vµ
c«ng nghÖ ®µo t¹o cña m×nh, th«ng qua h×nh thøc vµ
c¸c kho¸ ®µo t¹o, sÏ ®µo t¹o ®­îc nh÷ng con ng­êi víi
nh÷ng kü n¨ng, tr×nh ®é tri thøc vµ phÈm chÊt phï hîp
®Ó ®­a ra thÞ tr­êng lao ®éng

nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng

thÞ tr­êng lµ quan träng

⇓
- Thay ®æi t­ duy
- Thay ®æi phong c¸ch lµm viÖc (c¸
nh©n ng­êi qu¶n lý)
- C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng cña
c¬ së ®µo t¹o
- §µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc

nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng

chØ b¸n ®­îc c¸i thÞ tr­êng
cÇn, chø kh«ng b¸n ®­îc c¸i
m×nh s½n cã

nhu cÇu ®µo t¹o
nhu cÇu ®µo t¹o ®­îc x¸c ®Þnh theo 2 ph­¬ng diÖn:
1. Nhu cÇu ®Þnh l­îng:
a. Lo¹i lao ®éng nµo cÇn ®­îc ®µo t¹o (c¸c lo¹i ngµnh
nghÒ víi c¸c tri thøc vµ kü n¨ng cô thÓ)
b. Sè l­îng lao ®éng thuéc tõng lo¹i ngµnh nghÒ cô thÓ
cÇn ®­îc ®µo t¹o.
2. Nhu cÇu ®Þnh tÝnh :
Nhu cÇu ®Þnh tÝnh lµ kho¶ng c¸ch gi÷a nh÷ng g× (kiÕn
thøc vµ kü n¨ng) mµ mét ng­êi cÇn ph¶i cã ®Ó thùc hiÖn c«ng
viÖc cña mét ngµnh nghÒ nµo ®ã víi c¸i g× (kiÕn thøc, kü n¨ng)
mµ ng­êi ®ã ®· cã.
Nhu cÇu ®Þnh tÝnh lµ c¬ së ®Ó h×nh thµnh c¸c ch­¬ng
tr×nh ®µo t¹o (Néi dung vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh)

Quan niÖm m« h×nh ®µo t¹o lµ mét
qu¸ tr×nh liªn kÕt

Qu¸ tr×nh ®¸nh
gi¸ nhu cÇu

Qu¸ tr×nh
®¸nh gi¸
vµ hoµn...