Ktl-icon-tai-lieu

Marketing trong ngành ngân hàng 2013

Được đăng lên bởi Lee Stafford Việt Nam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MARKETING NGÂN HÀNG

Bài Kiểm Tra Quá Trình Môn Marketing Ngân Hàng
Họ Tên : Đào Mai Phương
Mã SV : A 13370
( Lớp chiều thứ 7 – Tiết 8-10 )
Câu 1:
Mô tả quá trình Marketing trong Ngân hàng- Nêu khái niệm 2 giai đoạn đầu tiên
• Quá trình Marketing ngân hàng trải qua 5 giai đoạn

Nghiên cứu môi trường, khách hàng

Xác định thị trường mục tiêu

Xác định chiến lược

Xây dựng các chương trình marketing

Tổ chức thực hiện, kiểm tra

1. Nghiên cứu môi trường, khách hàng
Hoạt động marketing của ngân hàng là một công tác nhằm thỏa mãn nhu cầu
khách hàng và thưc hiện mục tiêu lợi nhuận.Để thỏa mãn đúng nhu cầu của khách
hàng, ngân hàng cần phải tiến hành hoạt động nghiên cứu môi trường, khách
hàng.Đây là hoạt động đầu tiên cần thiết và có tính chất quyết định của hoạt động
marketing ngân hàng nhằm xac định nhu cầu của thị trường và sự biến động của

Sinh Viên: Đào Mai Phương - A13370

-1-

MARKETING NGÂN HÀNG
nó.Khi hiểu đầy đủ, chính xác về thị trường, về môi trường kinh doanh, bộ phận
marketing ngân hàng sẽ chủ động trong việc đưa ra các biện pháp hoạt động phù
hợp và hiệu quả.Việc nghiên cứu môi trường khách hàng tập trung vào 2 nội dung
sau:
a.Nghiên cứu thị trường
Thị trường của ngân hàng là toàn bộ khách hàng cá nhân, hộ gia đình,các doanh
nghiệp có nhu cầu đối với dịch vụ ngân hàng; họ sẵn sàng và có khả năng tham gia
trao đổi với ngân hàng để thỏa mãn nhu cầu của mình.
Thị trường của ngân hàng bao gồm chủ yếu hai loại chủ thể, đó là khách hàng
cá nhân, hộ gia đình và khách hàng doanh nghiệp.
b.Nhu cầu của khách hàng
Khách hàng của ngân hàng, dù là cá nhân, hộ gia đình hay khách hàng doanh
nghiệp khi tìm đến ngân hàng họ đều có những nhu cầu cơ bản sau:
-

Nhu cầu sinh lời;

-

Nhu cầu về phương tiện thanh toán;

-

Nhu cầu di chuyển tiền tệ;

-

Nhu cầu thông tin;

-

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro;

-

Nhu cầu tư vấn

…
Nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu dịch vụ tài chính của khách hàng
Đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình,những nhân tố ảnh hưởng tới nhu c ầu
về dịch vụ ngân hàng thường là:
-

Thu nhập;

-

Gia đình;

-

Độ tuổi;

-

Nghề nghiệp;

-

Văn hóa – xã hội;

Sinh Viên: Đào Mai Phương - A13370

-2-

MARKETING NGÂN HÀNG
…
Còn đối với khách hàng doanh nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu
của họ sẽ khác so với khách hàng cá nhân.Những nhân tố đó thường là:
-

Ngành nghề của doanh nghiệp;

-

Sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất hay kinh doanh;

-

Quy mô của doanh nghiệp(lớn, vừa hay nhỏ);

-

Phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

2. Xác địn...
MARKETING NGÂN HÀNG
i Ki m Tra Quá Trình n Marketing Ngân Hàng
H Tên : Đào Mai Ph ng ươ
Mã SV : A 13370
( L p chi u th 7 – Ti t 8-10 ) ế
Câu 1:
t quá trình Marketing trong Ngân ng- Nêu khái ni m 2 giai đo n đ u tiên
Quá trình Marketing ngân hàng tr i qua 5 giai đo n
1. Nghiên c u môi tr ng, khách hàng ườ
Ho t đ ng marketing c a ngân hàng m t công tác nh m th a mãn nhu c u
khách hàng và th c hi n m c tiêu l i nhu n.Đ th a n đúng nhu c u c a kháchư
ng, nn hàng c n ph i ti n hành ho t đ ng nghiên c u i tr ng, khách ế ườ
ng.Đây là ho t đ ng đ u tiên c n thi t và có tính ch t quy t đ nh c a ho t đ ng ế ế
marketing nn hàng nh m xac đ nh nhu c u c a th tr ng và s bi n đ ng c a ườ ế
Sinh Viên: Đào Mai Ph ng - A13370ươ - 1 -
Nghiên c u môi tr ng, khách hàng ư
Xác đ nh th tr ng m c tiêu ườ
Xác đ nh chi n l c ế ư
Xây d ng các ch ng trình marketing ươ
T ch c th c hi n, ki m tra
Marketing trong ngành ngân hàng 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing trong ngành ngân hàng 2013 - Người đăng: Lee Stafford Việt Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Marketing trong ngành ngân hàng 2013 9 10 975