Ktl-icon-tai-lieu

MẪU HỘ TỊCH MỚI

Được đăng lên bởi danghoangtp
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh 4 x 6cm
________________________

Mẫu TP/CN-2011/CN.02

Ảnh 4 x 6 cm
(chụp chưa quá
6 tháng)

(chụp chưa
quá 6 tháng)

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI
Kính gửi:1 .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Chúng tôi/tôi là:
Ông

Bà

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email
Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên: ……………………………................................................................... Giới tính: ………..............……....
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................................................................
Nơi sinh: ...............................................................................................................................................................................
Dân tộc: ................................................................................ Quốc tịch: ......................................................................
Nơi thường trú: ………………...........................................................…………………………………......……….......
Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng
ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi
có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.
1

1

………...……………………………………………..........................................….............……………………....................…

Tình trạng sức khỏe: ………………...........................…………………………….............……......………..............
………...……………………………………………..........................................……………………….................................…

Họ

và

tên

cha:

...................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................... ...............................................................
Dân tộc:...........................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu TP/CN-2011/CN.02
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI
Kính gửi:
1
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Chúng tôi/tôi là:
Ông
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email
Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên: ……………………………................................................................... Giới tính: ………..............……....
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................................................................
Nơi sinh: ...............................................................................................................................................................................
Dân tộc: ................................................................................ Quốc tịch: ......................................................................
Nơi thường trú: ………………...........................................................…………………………………......……….......
1
Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng
việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi
có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.
1
Ảnh 4 x 6cm
(chụp chưa
quá 6 tháng)
Ảnh 4 x 6 cm
(chụp chưa quá
6 tháng)
MẪU HỘ TỊCH MỚI - Trang 2
MẪU HỘ TỊCH MỚI - Người đăng: danghoangtp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MẪU HỘ TỊCH MỚI 9 10 264