Ktl-icon-tai-lieu

mẫu khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi linhnhim94
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Trang bìa chính)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

-----------------------

Nguyễn Thị.....................

(Đề tài) ....................................................

..............................................................
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN... (Tên ngành học)...

Hà Nội, 20

(Trang bìa phụ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

-----------------------

(Đề tài) ...................................................

...................................................................
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN... (Tên ngành học)...

Giảng viên hướng dẫn: TS/ThS.
Sinh viên thực hiện :
Lớp
:

Hà Nội, 20

Trang 1:

KÝ HIỆU VIẾT TẮT

Trang 2:

MỤC LỤC

Tiếp theo là các nôi dung:

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
...
2. Lịch sử nghiên cứu.
…
3. Mục tiêu nghiên cứu.
...
4. Đối tượng nghiên cứu.
...
5. Phạm vi nghiên cứu.
...
6. Nhiệm vụ nghiên cứu.
...
7. phương pháp nghiên cứu.
- (Tên phương pháp) ...
- ….
8. Bố cục khóa luận.
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và tài liệu tham khảo, khóa
luận gồm ba chương (hoặc hai chương):
Chương 1: (Viết tiêu đề chương)
Chương 2: (Viết tiêu đề chương)
Chương 3: (Viết tiêu đề chương)

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: (Viết tên chương)
1.1. (Tên đề mục)
…………
1.2. .…...
CHƯƠNG 2: …….
2.1. (Tên đề mục)
...............
2.2. .......
CHƯƠNG 3: (Nếu có) …..
KẾT LUẬN
- .............................
-..............................
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chú ý: Xếp theo thứ tự ABC, tên tác giả, năm xuất bản (để trong ngoặc
đơn) tên tác phẩm (chữ nghiêng), nhà xuất bản, địa danh. Ví dụ:
1. Phạm Tú Hương (2001), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Âm nhạc, Hà
Nội
2. …………………
PHỤ LỤC
* Lưu ý:
- Khối lượng: Từ 30 trang trở lên đối với sinh viên ĐHSP Âm nhạc,
ĐHQL Văn hóa; từ 25 trang trở lên đối với sinh viên ĐHSP Mỹ thuật, không
tính phụ lục, tranh và ảnh minh hoạ.
- Phông chữ: Times New Roman
- Cỡ chữ: 14

- Cách dòng: 1,5

- Lề trái: 3cm

- Lề phải: 2cm

- Lề trên: 2,5cm

- Lề dưới: 2,5

...
(Trang bìa chính)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW
-----------------------
Nguyễn Thị.....................
(Đề tài) ....................................................
..............................................................
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN... (Tên ngành học)...
Hà Nội, 20
mẫu khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
mẫu khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: linhnhim94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
mẫu khóa luận tốt nghiệp 9 10 517