Ktl-icon-tai-lieu

Một số quan niệm đương đại về xã hội nhân sự

Được đăng lên bởi vinhbaocv
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển bền vững định nghĩa, đánh giá định tính và định lượng

1/21

Phát triển bền vững
định nghĩa, đánh giá
định tính và định lượng
GIỚi THIỆU
Từ hơn một thập kỷ qua, trên thế giới người ta luôn nhắc đến Phát triển bền vững
(PTBV). PTBV đã trở thành mục tiêu cụ thể mà mọi ngành kinh tế đều muốn
hướng tới. Và dường như, ai cũng nghĩ rằng mình đã hiểu PTBV là gì, nhưng
trong thực tế, việc xây dựng một định nghĩa cụ thể về PTBV chung cho toàn cầu
vẫn luôn là bài toán không dễ giải quyết. Trong chuyên đề này, thông tin KHCN
thuỷ sản muốn cung cấp cho các bạn một số thông tin về PTBV thông qua bài
tổng hợp các nghiên cứu và quan điểm đánh giá PTBV trên thế giới của các
chuyên gia Thomas M.Parris và Robert W.Kates từ văn phòng Học viện khoa học
tại Boston, Hoa Kỳ.

I. GIỚI THIỆU
Tại cuộc họp thượng đỉnh về phát triển bền vững (PTBV) được tổ chức gần đây, các
đại biểu đã xác định rằng PTBV là một phần nhiệm vụ của hầu hết các tổ chức quốc tế,
quốc gia, các thành phố và các địa phương, các công ty liên quốc gia và các tổ chức
phi chính phủ. Tại cuộc họp nói trên, PTBV được coi là sự kết hợp giữa sự phát triển và
môi trường, là sự cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, khi đề cập
đến những điểm cốt lõi là cái gì sẽ được duy trì, cái gì cần được phát triển, môi trường
sẽ gắn kết với phát triển như thế nào và trong bao nhiêu lâu thì lại có rất nhiều quan
niệm khác nhau.
Có nhiều quan điểm muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống trợ giúp cho
cuộc sống bền vững, trong đó tự nhiên hay môi trường được coi là khởi nguồn của các
nguồn lợi và phục vụ cho cuộc sống thiết thực của loài người. Ngược lại, cũng không ít
quan điểm lại coi chất lượng thực và đa dạng sinh học của tự nhiên là quan trọng chứ
không phải là giá trị sử dụng được của tự nhiên. Cuối cùng, cũng có một số yêu cầu
phải duy trì sự đa dạng về văn hoá, về sinh kế, về các nhóm dân cư và nơi sinh sống
của những cộng đồng dân cư, đặc biệt là những vùng đang bị đe doạ.
Tóm lại, có 3 phạm trù cần được phát triển là : con người, nền kinh tế và xã hội.
Trước đây, có nhiều tài liệu chỉ tập trung vào kinh tế với các ngành sản xuất cung cấp
việc làm, của cải và sức tiêu thụ. Theo họ, nền kinh tế đã thúc đẩy và cung cấp mọi
phương tiện để đầu tư cũng như cấp ngân sách cho việc duy trì và phục hồi môi
trường. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự tập trung đã chuyển sang con người với
sự nhấn mạnh vào phát triển con người như tăng tuổi thọ, tăng giáo dục, tạo sự công

Phát triển bền vững định...
Phát triển bền vững định nghĩa, đánh giá định tính và định lượng
1/21
Phát triển bền vững
định nghĩa, đánh giá
định tính và định lượng
GIỚi THIỆU
Từ hơn một thập kỷ qua, trên thế giới người ta luôn nhắc đến Phát triển bền vững
(PTBV). PTBV đã tr thành mục tiêu c thể mà mọi ngành kinh tế đều muốn
hướng tới. dường như, ai cũng nghĩ rằng mình đã hiểu PTBV là gì, nhưng
trong thực tế, việc xây dựng một định nghĩa cụ thể về PTBV chung cho toàn cầu
vẫn luôn là bài toán không dgiải quyết. Trong chuyên đề này, thông tin KHCN
thusản muốn cung cấp cho c bạn một số thông tin vPTBV thông qua bài
tổng hợp các nghiên cứu quan điểm đánh giá PTBV trên thế giới của c
chuyên gia Thomas M.Parris Robert W.Kates tvăn phòng Học viện khoa học
tại Boston, Hoa Kỳ.
I. GIỚI THIỆU
Tại cuộc họp thượng đỉnh về phát triển bền vững (PTBV) được tổ chức gần đây, các
đại biểu đã xác định rằng PTBV là một phần nhiệm vụ của hầu hết các tổ chức quốc tế,
quốc gia, các thành phcác địa phương, các công ty liên quốc gia và c tchức
phi chính phủ. Tại cuộc họp nói trên, PTBV được coi là sự kết hợp giữa sự phát triển và
môi trường, là scân bằng giữa kinh tế, xã hội môi trường. Tuy nhiên, khi đề cập
đến những điểm cốt lõi cái sđược duy trì, i cần được phát triển, môi trường
sgắn kết với phát triển như thế nào trong bao nhiêu lâu thì lại rất nhiều quan
niệm khác nhau.
nhiều quan điểm muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống trợ giúp cho
cuộc sống bền vững, trong đó tự nhiên hay môi trường được coi là khởi nguồn của các
nguồn lợi và phục vụ cho cuộc sống thiết thực của loài người. Ngược lại, cũng không ít
quan điểm lại coi chất lượng thực đa dạng sinh học của tnhiên quan trọng ch
không phải là giá trsử dụng được của tự nhiên. Cuối cùng, cũng một số yêu cầu
phải duy trì sđa dạng về văn h, vsinh kế, về các nhóm dân nơi sinh sống
của những cộng đồng dân cư, đặc biệt là những vùng đang bị đe doạ.
Tóm lại, có 3 phạm trù cần được phát triển là : con người, nền kinh tế và xã hội.
Trước đây, nhiều tài liệu chỉ tập trung vào kinh tế với các ngành sản xuất cung cấp
việc làm, của cải và sức tiêu thụ. Theo họ, nền kinh tế đã thúc đẩy và cung cấp mọi
phương tiện để đầu cũng như cấp ngân sách cho việc duy trì phục hồi môi
trường. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự tập trung đã chuyển sang con người với
snhấn mạnh vào phát triển con người như tăng tuổi thọ, tăng giáo dục, tạo sự công
Một số quan niệm đương đại về xã hội nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số quan niệm đương đại về xã hội nhân sự - Người đăng: vinhbaocv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Một số quan niệm đương đại về xã hội nhân sự 9 10 807