Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả kinh doanh

Được đăng lên bởi Lữ Hành Kiếp
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 60 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (1986), chÕ qu¶n lý kinh níc
ta biÓn ®æi u s¾c, Nhµ níc ®· chuyÓn ®æi chÕ mét nÒn kinh quan
liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN.
ChÝnh sù ®æi míi ®ã ®· t¸c ®éng rÊt lín tíi kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, lµm cho
kinh tÕ níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn æn ®Þnh víi tèc ®é nhanh. §Êt níc ®ang bíc vµo
thêi míi, thêi c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i hãa theo ®Þnh híng XHCN, th×
nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh chiÕm mét trÝ hÕt søc quan träng, nhÊt
®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh §iÖn - ®iÖn d©n dông. Tuy
nhiªn c¸c mÆt hµng ®ã hiÖn nay ®ang gÆp rÊt nhiÒu kkh¨n do c¹nh tranh gay
g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc vµ níc ngoµi. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh
doanh c¸c mÆt hµng ®iÖn - ®iÖn d©n dông muèn lµm ¨n l·i kh«ng ngõng
ph¸t triÓn th× ph¶i biÕt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh b»ng
nh÷ng biÖn ph¸p ®ång bé vµ phï hîp.
XuÊt ph¸t tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t×m
hiÓu t¹i C«ng ty §iÖn Sao Mai em ®· chän ®Ò tµi “C¸c gi¶i ph©p ng cao
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §iÖn Sao Mai“ lµm ®Ò tµi luËn
v¨n tèt nghiÖp.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty §iÖn tö Sao Mai nh÷ng n¨m gÇn ®©y
- Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt KINH DOANH cña C«ng ty §iÖn tö Sao mai .
1
Nâng cao hiệu quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả kinh doanh - Người đăng: Lữ Hành Kiếp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả kinh doanh 9 10 860