Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi

Được đăng lên bởi Nem Chua Rán
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân hàng bài thi môn Kỹ thuật thủy khí

Mẫu ĐT03/NHCH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Theo chương trình đào tạo 150 TC)

Tên học phần:
Mã số học phần:
Số tín chỉ:
Dạy cho ngành, khối ngành:
Khoa:

Kỹ thuật thủy khí
BAS203
2
Toàn trường
Cơ khí

THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần:
Kiểm tra đánh giá những kiến thức SV đã thu nhận được thông qua việc trả lời một số câu hỏi
cơ bản thuộc nội dung của học phần đã học.
2. Phương pháp đánh giá: (Thi vấn đáp, thi viết hay thi trắc nghiệm, thời gian làm bài thi.)
- Thi viết
- Thời gian làm bài thi: 60 phút
- Tỷ trọng điểm thành phần thi là :50%.
3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi:
Đề thi gồm 2 bài tập:
- Câu 1 (5 điểm): Được bốc thăm từ nhóm bài tập Chương 1, 2
- Câu 2 (5 điểm): Được bốc thăm từ nhóm bài tập Chương 3,4,5, 6.
4. Ngân hàng câu hỏi:
- Tất cả các chương của học phần đều phải nêu ra được các câu hỏi.
- Trong một chương có n câu hỏi loại 1 điểm; m câu hỏi loại 2 điểm; v.v...
- Quy định số câu hỏi cho mỗi học phần: không dưới 15 câu/1TC
- Các câu hỏi được mã hiệu theo cấu trúc phần chữ và số
Giải thích:
LT 2.3.2 ; BT 3.4.2 ;
- LT là câu hỏi lý thuyết
- BT là câu hỏi bài tập
1

Ngân hàng bài thi môn Kỹ thuật thủy khí

Mẫu ĐT03/NHCH

- Chữ số thứ nhất: chỉ câu hỏi thuộc chương số mấy (nếu câu hỏi gồm nhiều ý nhỏ phân tán ở
nhiều chương khác nhau thì chỉ số chương lấy theo chương cao nhất)
- Chữ số thứ hai: chỉ số điểm của câu hỏi
- Chữ số thứ ba: chỉ số thứ tự câu hỏi của chương đó
Phần II. NỘI DUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI
CHƯƠNG 1, 2
LT 2. Câu hỏi lý thuyết: (không có)
BT 2. Bài tập:
BT 2.5.1
X¸c ®Þnh ¸p lùc d tæng hîp ( trÞ sè vµ ®iÓm ®Æt) vµ vÏ biÓu ®å ¸p suÊt cña níc t¸c dông lªn
o
thµnh ch÷ nhËt ph¼ng cã chiÒu réng b = 10 m, ®Æt nghiªng mét gãc α = 60 . ChiÒu s©u mùc
níc tõ phÝa tr¸i ( phÝa tríc thµnh ph¼ng) h1 = 8 m vµ tõ phÝa ph¶i h2 = 5m. Khèi lîng riªng cña
3
níc lµ ρ =1000kg / m .

h1

α

h2

BT 2.5.2
Mét phÔu thuû tinh cã b¸n kÝnh R = 50 cm, cao H = 120 cm, khèi lîng G=25,5kg. Bá
qua chiÒu dµi vµ ®êng kÝnh cæ phÔu C. Cho g = 9,81 m/s2. BÞt cæ phÔu C b»ng mét nót nhá, óp
3
phÔu xuèng ®¸y ph¼ng cña mét b×nh h×nh hép chøa ®Çy níc (cã ρ = 1000kg / m ) víi chiÒu
cao L = 200 cm. KhoÐt mét lç nhá O ë ®¸y b×nh ®Ó cho ¸p suÊt trong phÔu lµ ¸p suÊt khÝ
quyÓn pa.
X¸c ®Þnh trÞ sè lùc n©ng fo nhá nhÊt cÇn thiÕt ®Ó n©ng phÔu lªn?

pa
Không khí

C

L

H

Không khí

O

R
BT 2.5.3
X¸c ®Þnh ¸p lùc níc lªn tÊm ch¾n ph¼ng vµ lù...
Ngân hàng bài thi môn Kỹ thuật thủy khí Mẫu ĐT03/NHCH
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Theo chương trình đào tạo 150 TC)
Tên học phần: Kỹ thuật thủy khí
Mã số học phần: BAS203
Số tín chỉ: 2
Dạy cho ngành, khối ngành: Toàn trường
Khoa: Cơ khí
THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần:
Kiểm tra đánh giá những kiến thức SV đã thu nhận được thông qua việc trả lời một số câu hỏi
cơ bản thuộc nội dung của học phần đã học.
2. Phương pháp đánh giá: (Thi vấn đáp, thi viết hay thi trắc nghiệm, thời gian làm bài thi.)
- Thi viết
- Thời gian làm bài thi: 60 phút
- Tỷ trọng điểm thành phần thi là :50%.
3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi:
Đề thi gồm 2 bài tập:
- Câu 1 (5 điểm): Được bốc thăm từ nhóm bài tập Chương 1, 2
- Câu 2 (5 điểm): Được bốc thăm từ nhóm bài tập Chương 3,4,5, 6.
4. Ngân hàng câu hỏi:
- Tất cả các chương của học phần đều phải nêu ra được các câu hỏi.
- Trong một chương có n câu hỏi loại 1 điểm; m câu hỏi loại 2 điểm; v.v...
- Quy định số câu hỏi cho mỗi học phần: không dưới 15 câu/1TC
- Các câu hỏi được mã hiệu theo cấu trúc phần chữ và số
Giải thích: LT 2.3.2 ; BT 3.4.2 ;
- LT là câu hỏi lý thuyết
- BT là câu hỏi bài tập
1
Ngân hàng câu hỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi - Người đăng: Nem Chua Rán
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi 9 10 799