Ktl-icon-tai-lieu

Ngành Dược: Người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo trực tuyến của công ty.

Được đăng lên bởi hht1992
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÀNH DƢỢC: NGƢỜI TIÊU DÙNG
VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC
TUYẾN CỦA CÔNG TY

TP.HCM, năm 2014

Nội dung:
- Tổng quan thị trƣờng
- Cơ hội và thách thức
- Ngƣời tiêu dùng
- Hoạt động quảng cáo trực tuyến
- Kết luận và dự báo
- Danh sách một số công ty Dƣợc

I.

TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), công nghiệp Dƣợc Việt Nam ở mức đang phát triển,
mức cao thứ 2 trong 4 mức độ xếp hạng sự phát triển ngành dƣợc: Việt Nam đã có công nghiệp
Dƣợc nội địa, có sản xuất thuốc generic, xuất khẩu một số sản phẩm dƣợc. Tuy nhiên, đa số phải
nhập khẩu nguyên vật liệu, 90% nguyên liệu sản xuất dƣợc phẩm tại Việt Nam đang phải nhập khẩu,
do đó có thể nói rằng công nghiệp Dƣợc Việt Nam vẫn ở mức phát triển trung bình thấp.
Tổng số tiền chi tiêu cho thuốc năm 2013 khoảng 69,151 tỷ đồng (tƣơng đƣơng với 3.31 tỷ USD),
bằng một phần ba thị trƣờng Ấn Độ. Với quy mô này, Việt Nam đƣợc tổ chức IMS Health (công ty lớn
nhất tại Mỹ về cung cấp thông tin, dịch vụ và công nghệ trong ngành chăm sóc sức khỏe) xếp vào
nhóm thứ 3, cùng với Thái Lan, Mexico, Ai Cập, Indonesia,…là những quốc gia có quy mô thị trƣờng
từ 1 – 5 tỷ USD. Tốc độ tăng trƣởng của ngành trong năm 2013 khoảng 16.6% một năm (BMI), giai
đoạn 2009 – 2013 tăng trƣởng 18.8%/năm, thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trƣởng cao nhất thế
giới.

2

Ngành Dƣợc – Tổng quan thị trƣờng

Copyright by Moore 2014

Số doanh nghiệp sản xuất Dƣợc năm 2013
khoảng 274 đơn vị, doanh nghiệp phân phối
gấp hơn 7 lần. Hầu hết các doanh nghiệp
dƣợc phẩm tập trung chủ yếu tại khu vực miền
Nam (Tp.HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ). Địa
bàn hoạt động của các doanh nghiệp dƣợc
chủ yếu là những vùng có mức thu nhập bình
quân của ngƣời dân khá cao so với mặt bằng
chung (tỷ lệ dân số có thu nhập dƣới mức
trung bình dƣới 40%). Đồng thời, đây cũng là
những khu vực có mật độ dân số cao nhất cả
nƣớc (mật độ dân số trên 1,000 ngƣời/km2
theo tỉnh thành phố và trên 350,000 đến trên 1
Hình. Bản đồ phân bổ thu nhập và doanh nghiệp Dƣợc.
Nguồn: FPTS 2014

triệu ngƣời/ km2 tại các thành phố, khu đô
thị…). Do đó, nhu cầu tiêu dùng thuốc tại khu

vực này tất yếu cũng sẽ cao nhất cả nƣớc.
Các sản phẩm dƣợc đang lƣu hành trên thị trƣờng Việt Nam xét trên nguyên liệu sản xuất có hai loại
là tân dƣợc và đông dƣợc. Tân dƣợc chiếm hơn 90% giá trị toàn thị trƣờng. Phân theo tác dụng dƣợc
lý, thuốc tân dƣợc đang lƣu hành trên thị trƣờng gồm 15 nhóm, trong đó 5 nhóm chính đã chiếm tới
khoảng 76% giá trị thị trƣờng gồm kháng sinh, chuyển hóa dinh dƣỡn...
TP.HCM, năm 2014
NGÀNH DƢỢC: NGƢỜI TIÊU DÙNG
VÀ HOẠT ĐỘNG QUNG CÁO TRC
TUYN CA CÔNG TY
Ngành Dược: Người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo trực tuyến của công ty. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành Dược: Người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo trực tuyến của công ty. - Người đăng: hht1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ngành Dược: Người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo trực tuyến của công ty. 9 10 321