Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu Marketing

Được đăng lên bởi Quang Phong
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỌN MẪU

Khái niệm và quá trình chọn mẫu
Chọn mẫu theo xác suất
Chọn mẫu phi xác suất
Xác định cỡ mẫu

Khái niệm và quá trình chọn mẫu
Chọn mẫu theo xác suất
Chọn mẫu phi xác suất
Xác định cỡ mẫu

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm chi phí

VÌ SAO PHẢI
CHỌN MẪU
???
Nghiên cứu
trên mẫu nhiều lúc
chính xác hơn

Rất cần thiết trong
những khảo sát dẫn
đến sự phá hoại hoặc
thay đổi thuộc tính
của đối tượng.

Phần tử (element): đơn vị
mà nhà NC cần quan sát và
thu thập dữ liệu (cá nhân, hộ
gia đình, tổ chức,…)
Tổng thể (population): tập
hợp tất cả phần tử được định
nghĩa là thuộc phạm vi NC.

Phần
tử

Tổng thể

Tổng thể nghiên cứu (study population): tập hợp
các phần tử mà thực tế có thể nhận dạng và lấy mẫu.

`

Đơn vị lấy mẫu (sampling unit): một hay
một nhóm các phần tử để từ đó thực hiện
việc lấy mẫu trong mỗi giai đoạn của quá
trình chọn mẫu.

`

Khung mẫu (sampling frame): Danh
sách các đơn vị lấy mẫu có sẵn để phục
vụ cho việc lấy mẫu.

Xác định tổng thể NC và phần tử
Xác định khung mẫu
Xác định kích thước mẫu
Xác định phương pháp chọn mẫu
Chọn mẫu

Khái niệm và quá trình chọn mẫu
Chọn mẫu theo xác suất
Chọn mẫu phi xác suất
Xác định cỡ mẫu

Chọn mẫu
xác suất

Chọn mẫu
phi xác suất

Chọn mẫu
xác suất

• Biết trước xác suất xuất hiện của các phần tử vào
trong mẫu
• Quá trình chọn mẫu tuân theo quy luật toán,
không thể tự ý thay đổi
• Các thông số của mẫu có thể dùng để ước lượng/
kiểm nghiệm các thông số của tổng thể

• Nhà NC chọn các phần tử vào mẫu không theo
quy luật ngẫu nhiên
• Không biết xác suất xuất hiện của các phần tử.
Chọn mẫu tùy thuộc vào nhà nghiên cứu.
• Không thể dùng các thông số của mẫu để ước
lượng/kiểm nghiệm các thông số của tổng thể.

Chọn mẫu
phi xác suất

Chọn mẫu xác suất
• Ngẫu nhiên đơn giản
(simple random)
• Hệ thống
(systematic)
• Phân tầng
(stratified random)
• Theo nhóm
(cluster)

Chọn mẫu
phi xác suất
• Lấy mẫu thuận tiện
(convenience)
• Lấy mẫu phán đoán
(judgment)
• Lấy mẫu theo lớp
(quota)
• Lấy mẫu theo mầm
(snow ball)

Về độ chính xác của hai phương pháp chọn mẫu:
“There is no guarantee that the results obtained with
a probability sample will be more accurate than
those obtained with a non-probability sample. What
the former allows the researcher to do is to measure
the amount of sampling error likely to occur in the
sample. This provides a measure of the accuracy of
the sample result. With non-probability sampling no
such error measure exists” (Kinnear & Taylor,
p.207).

Chọn mẫu xác suất
• Ngẫu nhiên đơn gi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu Marketing - Người đăng: Quang Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Nghiên cứu Marketing 9 10 366