Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu Marketing

Được đăng lên bởi Quang Phong
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Xử lý dữ liệu

Phân tích đơn biến

Phân tích nhị biến

Tổng quan về phân tích đa biến

Xử lý dữ liệu
Phân tích đơn biến

Phân tích nhị biến

Tổng quan về phân tích đa biến

Hiệu chỉnh (Editing)
Mã hoá (Coding)
Tạo tập tin dữ liệu

`

Mục đích
™

Đúng thủ tục/đối tượng phỏng vấn (legibility)

™

Xử lý các phỏng vấn/trả lời không hoàn chỉnh
(completeness)

™

Tính nhất quán của các trả lời (consistency)

™

Sự chính xác của các trả lời (accuracy)

™

Sự rõ ràng của các trả lời (clarification)

`

Quá trình
Hiệu chỉnh sơ bộ (field editing):
•

Thực hiện bởi interviewer

•

Càng sớm càng tốt sau khi phỏng vấn xong

Hiệu chỉnh cuối cùng (office editing):
•

Thực hiện bởi editor

•
•

Sau khi thu thập xong data
Đòi hỏi người hiệu chỉnh phải có nhiều kinh nghiệm,
kiến thức.

`

Xử lý khi phát hiện lỗi
™

Liên lạc trở lại để bổ sung hoặc làm rõ

™

Hiệu chỉnh, làm rõ hoặc bổ sung theo trí nhớ
hoặc các cứ liệu/suy luận khác

™

Hủy bỏ một số câu trả lời (missing value)

™

Hủy hoàn toàn cuộc phỏng vấn/questionnaire

Là quá trình gán mã số (số hoặc nhãn) cho các biến
và các trả lời.

Thang đo của biến tùy thuộc vào cách hỏi và bản chất
của biến được hỏi.

`

Các bước mã hoá
◦ Đặt tên biến cho các câu hỏi
x Câu hỏi 1 chọn lựa
x Câu hỏi nhiều chọn lựa
◦ Chuyển tập các chọn lựa trả lời của mỗi câu hỏi thành
tập các số/nhãn phù hợp, có ý nghĩa.
x Câu hỏi đóng
x Câu hỏi mở
x Câu hỏi có chọn lựa: “Khác”
x Hai trường hợp “Không biết”

Tính phù hợp
(appropriateness)

Tính toàn diện
(exhaustiveness)

NGUYÊN
TẮC
Tính loại trừ nhau
(mutual exclusivity)

Tính đơn nguyên
(unidimensionality)

Tính phù hợp
(appropriateness)

Thí dụ: Thông tin cá nhân
hoặc doanh nghiệp.
Tuổi <18 18-30 …. ?
<16 16-25 …. ?

Cách phân loại/ nhóm
phải phù hợp với vấn
đề/ mục tiêu nghiên
cứu.

Tính toàn diện
(exhaustiveness)

Các mã số cần thể
hiện các loại cần NC.
™

Loại “trả lời khác” nên
chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.
™

Thí dụ: Tuổi

<18
18-30
>30
??

Mỗi trả lời chỉ tương
ứng với một mã số.

Tính loại trừ nhau
(mutual exclusivity)

Thí dụ: quốc doanh, tư
nhân, TNHH, cổ phần ??

Mỗi câu trả lời ứng với
một thứ nguyên duy
nhất.

Tính đơn nguyên
(unidimensionality)

‰

Nhập dữ liệu vào file (SPSS)

‰

Cải biến tập dữ liệu

‰

Tạo biến mới, biến trung gian, v.v.

‰

Xử lý missing value
Thí dụ về data file

Xử lý dữ liệu

Phân tích đơn biến
Phân tích nhị biến

Tổng quan về phân tích đa biến

Tổng quan về phân tích dữ liệu
Tổng quát về phân tích đơn biến
Thống kê mô tả
Kiểm ngh...
PHÂN TÍCH D LIU
nghiên cứu Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu Marketing - Người đăng: Quang Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
nghiên cứu Marketing 9 10 898