Ktl-icon-tai-lieu

ngữ văn

Được đăng lên bởi Hồng Liên
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Caâu 1: “Toâi ñi hoïc” cuûa Thanh Tònh ñöôïc vieát theo theå loaïi naøo?
A. Buùt kí
B. Truyeän ngaén tröõ tình

C. Tieåu thuyeát
D. Tuyø buùt

Caâu 2: Nhaân vaät chính trong taùc phaåm “Toâi ñi hoïc” cuûa Thanh Tònh laø ai?
A. Ngöôøi meï
C. OÂng Ñoác
B. Thaày giaùo
D. Toâi
Caâu 3: Theo em nhaân vaät chính trong taùc phaåm “Toâi ñi hoïc” cuûa Thanh Tònh ñöôïc theå hieän chuû
yeáu ôû phöông dieän naøo?
A. Lôøi noùi

C. Ngoaïi hình

B. Taâm traïng
D. Cöû chæ
Caâu 4: Trong taùc phaåm “Toâi ñi hoïc” cuûa Thanh Tònh, taâm traïng chuû yeáu cuûa “toâi” trong ngaøy töïu
tröôøng nhö theá naøo?
A. Vui veû, noâ ñuøa.

C. Mong choùng ñeán giôø vaøo lôùp

B. Khoâng coù gì ñaëc bieät
D. Ngaäp ngöøng e sôï, ñöùng neùp beân ngöôøi thaân.
Caâu 5: Trong taùc phaåm “Toâi ñi hoïc” cuûa Thanh Tònh, oâng Ñoác vaø thaày coâ giaùo ñoùn caùc hoïc sinh
baêng thaùi ñoä, cöû chæ:
A. Nghieâm khaéc, laïnh luøng.
B. Khoâng toû thaùi ñoä gì ñaëc bieät.
C. Raát aân caàn nieàm nôû.
D. Thaùi ñoä khaùc.
Caâu 6: Qua truyeän “Toâi ñi hoïc”, taùc giaû coù thaùi ñoä nhö theá naøo ñoái vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh?
A. Xa laùnh
B. Thaân thieän, deã gaàn

C. Quyeán luyeán, gaàn guõi.
D. E ngaïi

Caâu 7: Töø ngöõ nghóa roäng laø gì?
A. Laø töø ngöõ maø nghóa cuûa noù gioáng vôùi nghóa cuûa moät soá töø ngöõ khaùc.
B. Laø töø ngöõ maø nghóa cuûa noù ñoái laäp vôùi nghóa cuûa moät soá töø ngöõ khaùc.
C. Laø töø ngöõ maø nghóa cuûa noù bao haøm nghóa cuûa moät soá töø ngöõ khaùc.
D. Laø töø ngöõ maø nghóa cuûa noù bao haøm taát caû nghóa cuûa töø ngöõ khaùc.
Caâu 8: Khi naøo moät töø ngöõ ñöôïc coi laø coù nghóa heïp?
A. Khi phaïm vi nghóa cuûa töø ngöõ ñoù bao haøm phaïm vi nghóa cuûa moät soá töø ngöõ khaùc.
B. Khi töø ngöõ ñoù coù caùch phaùt aâm gioáng vôùi moät soá töø ngöõ khaùc.
C. Khi phaïm vi nghóa cuûa töø ngöõ ñoù ñöôïc bao haøm trong phaïm vi nghóa cuûa moät töø ngöõ khaùc.
D. Khi nghóa cuûa töø ngöõ ñoù traùi ngöôïc vôùi nghóa cuûa moät soá töø ngöõ khaùc.
Caâu 9: Doøng naøo chöùa töø ngöõ khoâng phuø hôïp trong moãi nhoùm töø ngöõ sau ñaây:
A. Ñoà duøng hoïc taäp: buùt chì, thöôùc keû, vôû
B. Xe coä: xe ñaïp, xe maùy, oâ toâ, taøu ñieän.
C. Caây coái: caây tre, caây chuoái, caây cao.
D. Ngheä thuaät: aâm nhaïc, vaên hoïc, ñieän aûnh
Caâu 10: Töø naøo coù nghóa bao haøm phaïm vi nghóa cuûa caùc töø sau ñaây: hoïc sinh, sinh vieân, giaùo vieân,
baùc só.
A. Con ngöôøi
B. Moân hoïc

C. Ngheà nghieäp.
D. Tính caùch.

Caâu 11: “Nhöõng ngaøy thô aáu” cuûa Nguyeân Hoàng ñöôïc vieát theo theå loa...
Caâu 1: “Toâi ñi hoïc” cuûa Thanh Tònh ñöôïc vieát theo theå loaïi naøo?
A. Buùt kí C. Tieåu thuyeát
B. Truyeän ngaén tröõ tình D. Tuyø buùt
Caâu 2: Nhaân vaät chính trong taùc phaåm “Toâi ñi hoïc” cuûa Thanh Tònh laø ai?
A. Ngöôøi meï C. OÂng Ñoác
B. Thaày giaùo D. Toâi
Caâu 3: Theo em nhaân vaät chính trong taùc phaåm “Toâi ñi hoïc” cuûa Thanh Tònh ñöôïc theå hieän chuû
yeáu ôû phöông dieän naøo?
A. Lôøi noùi C. Ngoaïi hình
B. Taâm traïng D. Cöû chæ
Caâu 4: Trong taùc phaåm “Toâi ñi hoïc” cuûa Thanh Tònh, taâm traïng chuû yeáu cuûa “toâi” trong ngaøy töïu
tröôøng nhö theá naøo?
A. Vui veû, noâ ñuøa. C. Mong choùng ñeán giôø vaøo lôùp
B. Khoâng coù gì ñaëc bieät D. Ngaäp ngöøng e sôï, ñöùng neùp beân ngöôøi thaân.
Caâu 5: Trong taùc phaåm “Toâi ñi hoïc” cuûa Thanh Tònh, oâng Ñoác vaø thaày coâ giaùo ñoùn caùc hoïc sinh
baêng thaùi ñoä, cöû chæ:
A. Nghieâm khaéc, laïnh luøng.
B. Khoâng toû thaùi ñoä gì ñaëc bieät.
C. Raát aân caàn nieàm nôû.
D. Thaùi ñoä khaùc.
Caâu 6: Qua truyeän “Toâi ñi hoïc”, taùc giaû coù thaùi ñoä nhö theá naøo ñoái vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh?
A. Xa laùnh C. Quyeán luyeán, gaàn guõi.
B. Thaân thieän, deã gaàn D. E ngaïi
Caâu 7: Töø ngöõ nghóa roäng laø gì?
A. Laø töø ngöõ maø nghóa cuûa noù gioáng vôùi nghóa cuûa moät soá töø ngöõ khaùc.
B. Laø töø ngöõ maø nghóa cuûa noù ñoái laäp vôùi nghóa cuûa moät soá töø ngöõ khaùc.
C. Laø töø ngöõ maø nghóa cuûa noù bao haøm nghóa cuûa moät soá töø ngöõ khaùc.
D. Laø töø ngöõ maø nghóa cuûa noù bao haøm taát caû nghóa cuûa töø ngöõ khaùc.
Caâu 8: Khi naøo moät töø ngöõ ñöôïc coi laø coù nghóa heïp?
A. Khi phaïm vi nghóa cuûa töø ngöõ ñoù bao haøm phaïm vi nghóa cuûa moät soá töø ngöõ khaùc.
B. Khi töø ngöõ ñoù coù caùch phaùt aâm gioáng vôùi moät soá töø ngöõ khaùc.
C. Khi phaïm vi nghóa cuûa töø ngöõ ñoù ñöôïc bao haøm trong phaïm vi nghóa cuûa moät töø ngöõ khaùc.
D. Khi nghóa cuûa töø ngöõ ñoù traùi ngöôïc vôùi nghóa cuûa moät soá töø ngöõ khaùc.
Caâu 9: Doøng naøo chöùa töø ngöõ khoâng phuø hôïp trong moãi nhoùm töø ngöõ sau ñaây:
A. Ñoà duøng hoïc taäp: buùt chì, thöôùc keû, vôû
B. Xe coä: xe ñaïp, xe maùy, oâ toâ, taøu ñieän.
C. Caây coái: caây tre, caây chuoái, caây cao.
D. Ngheä thuaät: aâm nhaïc, vaên hoïc, ñieän aûnh
Caâu 10: Töø naøo coù nghóa bao haøm phaïm vi nghóa cuûa caùc töø sau ñaây: hoïc sinh, sinh vieân, giaùo vieân,
baùc só.
A. Con ngöôøi C. Ngheà nghieäp.
B. Moân hoïc D. Tính caùch.
ngữ văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngữ văn - Người đăng: Hồng Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ngữ văn 9 10 227