Ktl-icon-tai-lieu

NGƯỜI GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1764 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGƯỜI GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

1.
2.
3.
4.

Vai trò của người giám đốc bán hàng
Từ nhân viên bán hàng đến giám đốc bán hàng khu vực
Từ giám đốc bán hàng khu vực đến tổng giám đốc bán hàng
Những vấn đề đạo đức

Bài tập tình huống: Michael Herschel

Tóm tắt
Chương này thảo luận bốn chủ đề quan trọng. Trước hết là xem xét chi tiết
những chức năng, hoạt động và trách nhiệm của giám đốc bán hàng khu vực. Kế tiếp
xác định những tiêu chuẩn mà ban giám đốc đung để đánh giá các ứng viên là những
nhân viên chào hàng hay các nhân viên khác để bổ nhệm vào chức vụ giám đốc bán
hàng khu vực. Phần thứ ba thảo luận sự đầu tư mà công ty phải tiến hành để phát
triển những giám đốc bán hàng khu vực của mình. Sự phát triển này có thể gồm việc
năng cao năng lực hiện thời của họ cũng như chuẩn bị cho họ thăng tiến lên cấp bậc
hơn trong công ty. Phần cuối liên quan đến những sự phức tạp về đạo đức mà một
giám đốc bán hàng khu vực phải học cách nhận biết và giải quyết.
1. Vai trò của người giám đốc bán hàng
Người giám đốc bán hàng khu vực đóng một vai trò then chốt trong cơ cấu
quản trị bán hàng.Trách nhiệm trọng yếu của họ là quản lý đội ngũ bán hàng. Thật
ra lý do để vị trí này tồn tại là sự tin rằng các giám đốc bán hàng sẽ làm tăng hiệu
quả và năng lực của đội ngũ bán hàng trong khu vực. Ngoài trách nhiệm chủ yếu là
lãnh đạo những nhân viên chào hàng, họ còn là đại diện của công ty đối với khách
hàng và thị trường cũng như là những nguồn quan trọng về tài năng lãnh đạo.
Liên kết về mặt quản trị đối với thị trường
Trong kênh thông tin liên lạc giữa thị trường và Ban quản trị cấp cao, những
Giám đốc bán hàng khu vực là người đại diện đầu tiên và gần nhất của Ban quản trị.
Trong khả năng đó, họ phát hiện và đánh giá thông tin rồi báo cho ban quản trị cấp
cao hơn những gì mà họ cho là quan trọng và hữu ích. Sau đó họ truyền đạt và thi
hành chính sách và thủ tục của công ty xuống đội ngũ bán hàng phía dưới. Người ta
mong đợi những giám đốc bán hàng khu vực đưa ra một số quyết định và giải quyết

các vấn đề tại chỗ, do vậy giảm nhẹ cho Ban quản trị cấp cao khỏi phải giải quyết
những vấn đề ở mức độ chiến thuật.
Với những quận được xem như những trung tâm tạo ra lợi nhuận, các giám đốc
bán hàng trở nên có quan hệ trực tiếp với việc tạo doanh số và lợi nhuận cho Công
ty. Sự thành công hay thất bại của họ trực tiếp với việc tạo doanh số và lợi nhuận
cho công ty. Họ là những “điểm chọn của lưỡi gươm” thực hiện các chính sách và
chiến thuật của công ty trong quan hệ hàng ngày v...
NGƯỜI GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIP
1.
Vai trò ca người giám đốc bán hàng
2.
T nhân viên bán hàng đến giám đốc bán hàng khu vc
3.
T giám đốc bán hàng khu vc đến tng giám đốc bán hàng
4.
Nhng vn đề đạo đức
Bài tp tình hung: Michael Herschel
Tóm tt
Chương này tho lun bn ch đề quan trng. Trước hết là xem xét chi tiết
nhng chc năng, hot động và trách nhim ca giám đốc bán hàng khu vc. Kế tiếp
xác định nhng tiêu chun mà ban giám đốc đung để đánh giá các ng viên là nhng
nhân viên chào hàng hay các nhân viên khác để b nhm vào chc v giám đốc bán
hàng khu vc. Phn th ba tho lun s đầu tư mà công ty phi tiến hành để phát
trin nhng giám đốc bán hàng khu vc ca mình. S phát trin này có th gm vic
năng cao năng lc hin thi ca h cũng như chun b cho h thăng tiến lên cp bc
hơn trong công ty. Phn cui liên quan đến nhng s phc tp v đạo đức mà mt
giám đốc bán hàng khu vc phi hc cách nhn biết và gii quyết.
1. Vai trò ca người giám đốc bán hàng
Người giám đốc bán hàng khu vc đóng mt vai trò then cht trong cơ cu
qun tr bán hàng.Trách nhim trng yếu ca h là qun lý đội ngũ bán hàng. Tht
ra lý do để v trí này tn ti là s tin rng các giám đốc bán hàng s làm tăng hiu
qu và năng lc ca đội ngũ bán hàng trong khu vc. Ngoài trách nhim ch yếu là
lãnh đạo nhng nhân viên chào hàng, h còn là đại din ca công ty đối vi khách
hàng và th trường cũng như là nhng ngun quan trng v tài năng lãnh đạo.
Liên kết v mt qun tr đối vi th trường
Trong kênh thông tin liên lc gia th trường và Ban qun tr cp cao, nhng
Giám đốc bán hàng khu vc là người đại din đầu tiên và gn nht ca Ban qun tr.
Trong kh năng đó, h phát hin và đánh giá thông tin ri báo cho ban qun tr cp
cao hơn nhng gì mà h cho là quan trng và hu ích. Sau đó h truyn đạt và thi
hành chính sách và th tc ca công ty xung đội ngũ bán hàng phía dưới. Người ta
mong đợi nhng giám đốc bán hàng khu vc đưa ra mt s quyết định và gii quyết
NGƯỜI GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGƯỜI GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
NGƯỜI GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 9 10 490