Ktl-icon-tai-lieu

Những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của việc già hóa dân số đối với một quốc gia

Được đăng lên bởi maiphuong-8th-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1407 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề tài nhóm 9: Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của già hóa dân số đến sự phát
triển của một quốc gia.
1. Khái niệm già hóa dân số:
Theo quy ước của Liên Hợp Quốc, một quốc gia có tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên
chiếm từ 10% trở lên hoặc tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% trở lên thì được
gọi là quốc gia “già hóa dân số”. Già hóa dân số là một quá trình mà tỷ lệ người trưởng
thành và người cao tuổi (NCT) tăng lên trong cơ cấu dân số, trong khi tỷ lệ trẻ em và vị
thành niên giảm đi, quá trình này dẫn tới tăng tuổi trung vị của dân số.
2. Nguyên nhân dẫn đến già hóa dân số
- Tỷ suất sinh giảm ở hầu hết các nước là một trong những nguyên nhân chính
-

dẫn đến già hóa dân số như hiện nay.
Già hóa là một thành tựu của quá trình phát triển. Nâng cao tuổi thọ là một trong
những thành tựu vĩ đại nhất của loài người. Con người sống lâu hơn nhờ các
điều kiện tốt hơn về chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, tiến bộ y học, chăm sóc y tế,
giáo dục và đời sống kinh tế.

3. Tình trạng già hóa dân số trên thế giới
- Già hóa dân số đang diễn ra trên tất cả các khu vực và các quốc gia với các tốc

độ khác nhau. Già hóa dân số đang gia tăng nhanh nhất ở các nước đang phát
triển, bao gồm các nước có nhóm dân số trẻ đông đảo. Hiện nay, có 7 trong số
15 nước có hơn 10 triệu người già là các nước đang phát triển.
Tuổi thọ trung bình đã gia tăng đáng kể trên toàn thế giới. Giai đoạn năm 20102015, tuổi thọ trung bình của các nước phát triển là 78, và của các nước đang
phát triển là 68 tuổi. Đến những năm 2045 – 2050, dự kiến tuổi thọ trung bình sẽ
tăng lên đến 83 tuổi ở các nước phát triển và 74 tuổi ở các nước đang phát triển.
- Người cao tuổi trên thế giới ngày càng tăng cả về tỉ lệ và số tuyệt đối
Tình hình già hóa dân số thế giới được phản ánh qua Bảng 1 dưới đây
Thế giới

Các nước phát triển

Các nước đang phát triển

Năm

Số
lượng
(triệu)

Tỉ
(%)

lệ Số
(triệu)

1950

205

8.2

85

11.7

110

6.4

2000

606

10

232

19.4

374

7.7

2050

1964

21.1

395

33.5

19.3

19.3

lượng Tỉ lệ
Số lượng (triệu)
(%)

Tỉ lệ
(%)

Bảng 1 cho thấy thách thức của quá trình già hóa dân số mà thế giới phải đối mặt
là:

Thứ nhất: Số lượng người già hiện nay rất lớn, lên tới hơn 600 triệu người và chiếm
tỉ lệ cao trong tổng số dân, khoảng 10%. Đây là “ngưỡng” được quy ước là dân số
già.
Thứ hai: Quá trình già hóa dân số trên thế giới hiện đang diễn ra nhanh hơn rất
nhiều so với khoảng 50 năm qua. Nếu trong 50 năm từ năm 1950 đến năm 2000 số
người cao tuổi trên thế giới tăng thêm 401 triệu, còn từ n...
Đề tài nhóm 9: Ảnh hưởng tích cực tiêu cực của già hóa dân số đến sự phát
triển của một quốc gia.
1. Khái niệm già hóa dân số:
Theo quy ước của Liên Hợp Quốc, một quốc gia có tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên
chiếm từ 10% trở lên hoặc tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% trở lên thì được
gọi là quốc gia “già hóa dân số”. Già hóa dân số là một quá trình mà tỷ lệ người trưởng
thành và người cao tuổi (NCT) tăng lên trong cơ cấu dân số, trong khi tỷ lệ trẻ emvị
thành niên giảm đi, quá trình này dẫn tới tăng tuổi trung vị của dân số.
2. Nguyên nhân dẫn đến già hóa dân số
- Tỷ suất sinh giảm hầu hết các nước một trong những nguyên nhân chính
dẫn đến già hóa dân số như hiện nay.
- Già hóa là một thành tựu của quá trình phát triển. Nâng cao tuổi thọmột trong
những thành tựu đại nhất của loài người. Con người sống lâu hơn nhờ các
điều kiện tt hơn về chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, tiến bộ y học, chăm sóc y tế,
giáo dục và đời sống kinh tế.
3. Tình trạng già hóa dân số trên thế giới
- Già hóa dân số đang diễn ra trên tất cả các khu vực và các quốc gia với các tốc
độ khác nhau. Già hóa dân số đang gia tăng nhanh nhất các nước đang phát
triển, bao gồm các nước nhóm dân số trẻ đông đảo. Hiện nay, 7 trong số
15 nước có hơn 10 triệu người già là các nước đang phát triển.
- Tuổi thọ trung bình đã gia tăng đáng kể trên tn thế giới. Giai đoạn năm 2010-
2015, tuổi thọ trung bình của các nước phát triển 78, của các nước đang
phát triển là 68 tuổi. Đến những năm 2045 – 2050, dự kiến tuổi thọ trung bình s
tăng lên đến 83 tuổi ở các nước phát triển và 74 tuổi ở các nước đang phát triển.
- Người cao tuổi trên thế giới ngày càng tăng cả về tỉ lệ và số tuyệt đối
Tình hình già hóa dân số thế giới được phản ánh qua Bảng 1 dưới đây
Năm
Thế giới Các nước phát triển Các nước đang phát triển
Số
lượng
(triệu)
Tỉ lệ
(%)
Số lượng
(triệu)
Tỉ lệ
(%)
Số lượng (triệu)
Tỉ lệ
(%)
1950 205 8.2 85 11.7 110 6.4
2000 606 10 232 19.4 374 7.7
2050 1964 21.1 395 33.5 19.3 19.3
Bảng 1 cho thấy thách thức của quá trình già hóa dân số thế giới phải đối mặt
là:
Những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của việc già hóa dân số đối với một quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của việc già hóa dân số đối với một quốc gia - Người đăng: maiphuong-8th-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của việc già hóa dân số đối với một quốc gia 9 10 768