Ktl-icon-tai-lieu

Những câu hỏi phỏng vấn Tiếng anh hay

Được đăng lên bởi thonguyen30893
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Tell me a little about yourself : Hãy cho tôi biết một chút về
bản thân bạn.
Trả lời:
+ "I grew up in VN and studied accounting. I worked at an
accounting firm for two years and I enjoy bicycling and
jogging.”
“Tôi lớn lên ở VN và học ngành kế toán. Tôi đã làm việc tại một
công ty kế toán trong hai năm và tôi thích đi xe đạp và chạy bộ.”
+ “I’m a hard worker and I like to take on a variety of
challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and
read the newspaper.”
“Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận
nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú cưng, và lúc rảnh rỗi,
tôi thích thư giãn và đọc báo.”
+ “I’ve always liked being balanced. When I work, I want to
work hard. And outside of work, I like to engage in my personal
activities such as golfing and fishing.”
“Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. Khi tôi làm việc, tôi
muốn làm việc chăm chỉ. Và khi không làm việc, tôi thích tham
gia vào các hoạt động cá nhân của tôi chẳng hạn như chơi gôn
và câu cá.”
+ “I’m an easy going person that works well with everyone. I
enjoy being around different types of people and I like to always
challenge myself to improve at everything I do.”
“Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi
thích giao thiệp với nhiều loại người khác nhau và tôi luôn luôn
thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.”

2. What are your strengths ?: Thế mạnh của bạn là gì?
Trả lời:
+ “I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait
has helped me tremendously in this field of work.”
“Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến
từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực
này.”
+ “I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a
team together and producing quality work in a team
environment.”
“Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm
làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một
môi trường đồng đội. ”
+ : “After having worked for a couple of years, I realized my
strength is accomplishing a large amount of work within a short
period of time. I get things done on time and my manager
always appreciated it.”
“Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là
thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời
gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý
của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó.”
3. “What are your weaknesses? : “Điểm yếu của bạn là gì?”
Trả lời:
+ “This might be bad, but in college ...
1. Tell me a little about yourself : Hãy cho tôi biết một chút về
bản thân bạn.
Trả lời:
+ "I grew up in VN and studied accounting. I worked at an
accounting firm for two years and I enjoy bicycling and
jogging.”
“Tôi lớn lên ở VN và học ngành kế toán. Tôi đã làm việc tại một
công ty kế toán trong hai năm và tôi thích đi xe đạp và chạy bộ.”
+ “I’m a hard worker and I like to take on a variety of
challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and
read the newspaper.”
“Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận
nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú cưng, và lúc rảnh rỗi,
tôi thích thư giãn và đọc báo.”
+ “I’ve always liked being balanced. When I work, I want to
work hard. And outside of work, I like to engage in my personal
activities such as golfing and fishing.”
“Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. Khi tôi làm việc, tôi
muốn làm việc chăm chỉ. Và khi không làm việc, tôi thích tham
gia vào các hoạt động cá nhân của tôi chẳng hạn như chơi gôn
và câu cá.”
+ “I’m an easy going person that works well with everyone. I
enjoy being around different types of people and I like to always
challenge myself to improve at everything I do.”
“Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi
thích giao thiệp với nhiều loại người khác nhau và tôi luôn luôn
thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.”
Những câu hỏi phỏng vấn Tiếng anh hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những câu hỏi phỏng vấn Tiếng anh hay - Người đăng: thonguyen30893
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Những câu hỏi phỏng vấn Tiếng anh hay 9 10 186