Ktl-icon-tai-lieu

nhượng quyền thương mại tại việt nam

Được đăng lên bởi Trần Huân
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
FRANCHISE DƯƠI GOC ĐÔ NGƯƠI ĐI NHƯƠNG
QUYÊN
GVHD: GS.TS. VõThanhThu

NHÓM THỰC HIỆN: NT01
ĐỗThịNhung
NguyễnHứaKhánhUyên
NguyễnLộcThúyNhi
LêĐứcChánh
NguyễnHuỳnhLộc

NÔI DUNG CHÍNH

01

02

03

CAC HIÊU BIÊT CƠ BAN
VÊ FRANCHISE

THƯC TRANG NQTM TAI VIÊT
NAM

CHI DÂN ĐÂU TƯ
ĐỐI VƠI FRANCHISOR

CAC HIÊU BIÊT CƠBAN
Nội dung 01

Nội dung 02

Khainiêm

Phânloai

Nội dung 03

Nội dung 04

QuytrìnhNQTM

Vaitròvơinhànhượngquyền

Nộidung 05

Kinhnghiêmtừ1côngtynươcngoài

1/KhaiNiêm

M
Mô
ôiquanh
iquanhê
êli
li
ênt
êntu
ucc

Quy
Quyề
ềnkinhd
nkinhd

H
Hỗ
ỗtr
trợ
ợttổ
ổch
chư
ư

oanhs
oanhsa
anph
nphâ
â

c,đàot
c,đàota
aoqu
oqua
a

m,d
m,diichv
chvu
u

nly
nly

Nguồn:FCA (2007)

M
Mô
ôtkho
tkhoa
anti
nti
ề
ền
n

1/KhaiNiêm

FRANCHISEE

FRANCHISOR

BÊN

BÊN

NHẬN QUYÊN

NHƯƠNG QUYÊN

KinhdoanhHH,DVtheo:
-Nhãnhiệu,tênTM,..

-Kiểmsoát

-CáchthứcKD

-Hỗtrợ

•
•

Nguôn:LuâtTM 2005

Phươngthức
NQ
BiquyêtKT +…+Tênthươngmai
KỹthuâtKD,phươngthứcđiềuhanhquảnlý+Hỗtrợkhác.

Phânphôi
NQ

BiquyêtKT,trangthiêtbị, NVL

•

Tênthươngmai,nhãnhiệu

•
•

Thanhphâm

SảnXuất
NQ

sảnxuất

•

2/Phânloai

NôidunghoatđôngKD

Tênthươngmai,nhãnhiệu

CachthưctiếnhànhNQ

2/Phânloai

MASTER FRANCHISE

FRANCHISOR:

FRANCHISEE:

CHỦ THƯƠNG HIÊU

CÔNG TY LƠN

ĐôcquyềnKDtrong1phamvivacóquyềnmởthêmcơsở.

ĐượcNQvơihinhthứcpháttriểnkhuvưcnhỏ/NQriênglẻ.

Đ
Đa
aidi
idiệ
ệnch
nchủ
ủki HĐbênthứ
ứ3
vacónghĩav
vacónghĩavụ
ụhhỗ
ỗtr
trợ
ợ..

1
2

3

FRANCHISE PHAT TRIÊN KHU VƯC

FRANCHISOR:

FRANCHISEE:

CHỦ THƯƠNG HIÊU&

CA NHÂN&

MASTER FRANCHISE

CÔNG TY LƠN

Độcquyềnmởnhiềuđơnvịtrongphamvinhấtđinh.

Khôngđượcthưchiện
nhượngquyền.

ĐĂC ĐIÊM FRANCHISE RIÊNG LẺ

FRANCHISOR:

FRANCHISEE:

CHỦ THƯƠNG HIÊU&

CA NHÂN &

MASTER FRANCHISE

HÔ GIA ĐÌNH

Đượcmở1cơsởkinhdoanhduynhất

Khôngđượcthưchiện
nhượngquyền.

NQTMTHÔNG QUA MÔI GIƠI

Chủthểthư3:
nhàmôigiơi

Vaitrò:tìmkiếmfranchiseetiềmnăngchofranchisor

Tồntai2hợpđồng:bênmôigiơivàfranchisor,franchisorvàfranchisee

Phamvilãnhthổ

2/Phânloai

NQTM

NQTM

TRONG NƯƠC

QUỐC TÊ

Trongphamvimôtquôcgia

Cóyếutônươcngoài

Dophapluậtquôcgiađiềuchỉnh.

Dophapluậtquôcgia,cacđiềuươcquôctếđ
iềuchỉnh.

3/ VAI TRO VƠI FRANCHISOR
NhânrôngmanglươiKD,
chiếmlinhthitrương,rủirothấp.

Sựhiêndiên

Đôitacđiaphương

Vô n

3/ VAI TRO VƠI FRANCHISOR

Tăngdoanhthu

Thuphíliênquanđếnnhượngquyền

Sanphâm,
nguyênvậtliêu
đăcthu

3/ VAI TRO VƠI FRANCHISOR
Tiếtkiêmchi phí,
khaithactôtnguồnnhânlực
Lợithêvềgiá:muahang
sôlượnglơnvaổnđịnh.

Chiađềutoanh...
      


  
 
 
 
 
 !
nhượng quyền thương mại tại việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhượng quyền thương mại tại việt nam - Người đăng: Trần Huân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
nhượng quyền thương mại tại việt nam 9 10 32