Ktl-icon-tai-lieu

Nổ mìn hiệu quả trên mỏ lộ thiên

Được đăng lên bởi Haimy Hoa
Số trang: 250 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ICI Explosives

Ph−¬ng ph¸p næ m×n
an toµn hiÖu qu¶
trªn má lé thiªn, má ®¸
vµ c«ng tr×nh x©y dùng

HiÖu ®Ýnh: Nick Elith

Th− viÖn quèc gia Australia ISBN 0 646 03502 9
© B¶n quyÒn cña ICI Australia Operations A.C.N. 004 177 828
§iÒu kiÖn xuÊt b¶n: NÕu kh«ng ®−îc ICI Australia Operations Pty Ltd ®ång
ý th× kh«ng ®−îc sao chÐp mét phÇn hoÆc toµn bé cuèn h−íng dÉn nµy

1

Néi dung

Ch−¬ng

Tiªu ®Ò

1

Thuèc næ

2

Dông cô kÝch næ

3

Phô kiÖn næ

4

B¾n m×n b»ng kÝp næ “primadet”

5

B¾n m×n b»ng d©y næ

6

B¾n m×n b»ng kÝp næ ®iÖn

7

B¾n m×n b»ng d©y ch¸y chËm
L−u gi÷, vËn chuyÓn vµ sö dông thuèc næ,

8
dông cô kÝch næ vµ nitrat am«n
9

T−¬ng t¸c gi÷a thuèc næ vµ ®¸

10

Måi næ hiÖu qu¶

11

H×nh häc b∙i næ

12

Lùa chän vµ n¹p thuèc næ

13

ThiÕt kÕ b∙i næ, l−u gi÷ sè liÖu vµ ®¸nh gi¸

3

14

C¸c kü thuËt næ m×n ®Æc biÖt
ChÊn ®éng, tiÕng ån, sãng ®Ëp kh«ng khÝ

15
vµ ®¸ bay
16

Phßng ngõa tai n¹n

17

Tai n¹n tö vong vµ th−¬ng vong

Phô lôc A

Ch÷ viÕt t¾t

Phô lôc B

Th−¬ng hiÖu

Phô lôc C

Næ m×n d−íi n−íc

Phô lôc D

Næ m×n ®µo hÇm

Phô lôc E

ThuËt ng÷

4

Ch−¬ng 1
Thuèc næ
1.1.

§Æc tÝnh cña thuèc næ

1.1.1

§é kh¸ng n−íc

1.1.2

Søc c«ng ph¸/N¨ng l−îng

1.1.3

TØ träng

1.1.4

§é nhËy vµ §−êng kÝnh tíi h¹n

1.1.5

Tèc ®é næ (VOD)

1.1.6

Khãi

1.1.7

§Æc tÝnh l−u gi÷

1.1.8

Lý tÝnh

1.1.9

§Æc tÝnh gi¶m nhËy cña thuèc næ

1.1.10

HiÖu øng nhiÖt

1.1.11

Kh¶ n¨ng bèc ch¸y

1.2. thuèc næ yÕu (T¸c nh©n næ)
1.2.1

Thuèc næ ANFO

1.2.2

Thuèc næ ANFO/Hçn hîp víi Polystyrene

1.2.3

Thuèc næ ENERGAN

1.2.4

Thuèc næ nhò t−¬ng POWERGEL

1.2.5

Thuèc næ huyÒn phï Watergel

5

1.3.

Thuèc næ m¹nh (nhËy víi kÝp næ)

1.3.1

Måi næ “ANZOMEX”

1.3.2

Måi næ “PROTECTARPRIME”

1.3.3

Thuèc næ bao gãi POWERGEL

1.3.4

Thuèc næ b¬m trùc tiÕp POWERGEL

1.3.5

Thuèc næ gèc Nitroglycerine

.

6

Ch−¬ng 1

Thuèc næ

Khi ®−îc kÝch næ ®óng c¸ch thuèc næ m¹nh mÏ vµ nhanh chãng biÕn
®æi thµnh c¸c chÊt khÝ ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt cao. Qu¸ tr×nh biÕn ®æi thµnh
khÝ rÊt nhanh nµy ®−îc gäi lµ sù næ. HiÖu qu¶ cña thuèc næ trong næ m×n
phô thuéc vµo tèc ®é h×nh thµnh ¸p lùc cña khÝ ®−îc t¹o ra. MÆc dï n¨ng
l−îng gi¶i tho¸t trong qu¸ tr×nh næ t¸c ®éng theo mäi h−íng nh− cã thÓ dù
®o¸n, nh−ng nã lu«n lu«n cã xu h−íng tho¸t ra ë n¬i cã søc c¶n nhá nhÊt.
ChÝnh v× vËy lç m×n ph¶i ®−îc n¹p bua nh− thÕ nµo ®ã lµm cho khÝ næ bÞ
k×m gi÷ vµ dån Ðp t¹o ra søc c«ng ph¸ tèt nhÊt ®Ó cã ®−îc ®é ph¸ vì,
chuyÓn dÞch vµ t¬i xèp tèi −u ®èi víi ®¸ bao quanh.
Khi ®−îc k×m gi÷ mét c¸ch thÝch hîp h...
ICI Explosives
Ph¬ng ph¸p næ m×n
an toµn hiÖu qu¶
trªn má lé thiªn, má ®¸
vµ c«ng tr×nh x©y dùng
HiÖu ®Ýnh: Nick Elith
Th viÖn quèc gia Australia ISBN 0 646 03502 9
© B¶n quyÒn cña ICI Australia Operations A.C.N. 004 177 828
§iÒu kiÖn xuÊt b¶n: NÕu kh«ng ®îc ICI Australia Operations Pty Ltd ®ång
ý th× kh«ng ®îc sao chÐp mét phÇn hoÆc toµn bé cuèn híng dÉn nµy
1
Nổ mìn hiệu quả trên mỏ lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nổ mìn hiệu quả trên mỏ lộ thiên - Người đăng: Haimy Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
250 Vietnamese
Nổ mìn hiệu quả trên mỏ lộ thiên 9 10 686