Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập thi vấn đáp Nghiên cứu marketing cuối kỳ - ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2012-2013

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 8032 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ôn tập thi vấn đáp Nghiên cứu marketing

ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2012-2013

Đề 1

Nêu các nội dung căn bản của quá trình chuẩn bị xử lý dữ liệu.
Liên hệ với quá trình chuẩn bị để xử lý dữ liệu của nhóm.
Cung cấp ít nhất 03 ví dụ minh họa từ dự án nhóm nghiên cứu của anh chị.

Đề 2

Mục đích của việc làm sạch dữ liệu?
Liên hệ với quá trình làm sạch dữ liệu của dự án nhóm mà anh chị đã thực hiện vừa qua.

Đề 3

Dữ liệu thô (số liệu chưa được xử lý) thường rơi vào 2 loại lỗi căn bản. Đó là những loại lỗi nào?
Nêu những phương án khắc phục của nhóm anh/chị trong quá trình triển khai thu thập và làm sạch
dữ liệu thu được trong dự án nghiên cứu nhóm

Đề 4

Mã hóa dữ liệu là gì?
Nêu các dạng mã hóa phổ biến để xử lý dữ liệu căn bản thu được từ cuộc điều tra của nhóm. Nêu
02 ví dụ minh họa.

Đề 5

Phân biệt sự khác nhau về cách mã hóa hai dạng câu hỏi đóng và câu hỏi mở.
Cung cấp ít nhất 04 ví dụ liên hệ với dữ liệu mà nhóm thu thập được từ cuộc khảo sát thông qua
bản câu hỏi.

Đề 6

Có những loại thang đo căn bản nào ?
Nhóm anh chị đã sử dụng các dạng thức thang đo nào trong dự án nghiên cứu ?
Cung cấp 02 ví dụ minh họa từ BCH của nhóm.

Đề 7

Nên dùng thang đo nào cho các thông tin sau đây
- Số người thất nghiệp tại các tỉnh thành phố trong cả nước
- Nơi sinh của đối tượng được nghiên cứu
Nhóm anh chị đã sử dụng các dạng thức thang đo nào trong dự án nghiên cứu ?
Cung cấp 02 ví dụ minh họa từ BCH của nhóm.

Đề 8

Nêu 03 nguyên tắc căn bản khi nhập dữ liệu vào SPSS.
Anh chị hãy minh họa bằng BCH của nhóm

Đề 9

Đối với các thang đo định danh (nominal measure), có thể dùng các phương pháp thống kê mô tả
dữ liệu nào ?
Nhóm anh chị đã sử dụng các loại thang đo nào trong dự án nghiên cứu? Hãy giải thích và cung
cấp 02 ví dụ minh họa.

Ôn tập thi vấn đáp Nghiên cứu marketing

ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2012-2013

Đề 10

Trong một cuộc điều tra về sử dụng kem đánh răng, có 4,17% đối tượng cho là vô ích, 37,5% cho
là có ích, 33,33% cho là rất có ích, và 25% cho là tối cần thiết. Anh chị hãy xác định số yếu vị
(mode) và khoảng tứ trung vị (interquartile range).
Dự án nghiên cứu của anh chị đã sử dụng các tham số thống kê nào? Nêu 02 ví dụ minh họa.

Đề 11

Phân biệt thống kê nhân quả với thống kê mô tả. Nêu các tham số quan trọng và phổ biến trong
thống kê nhân quả.
Nhóm anh chị có áp dụng thống kế nhân quả trong dự án nghiên cứu không ? Tại sao?

Đề 12

Hãy phân biệt giữa câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu.
Cung cấp 03 ví dụ về giả thuyết nghiên cứu từ dự án nhóm của anh c...
Ôn tập thi vấn đáp Nghiên cứu marketing ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2012-2013
Đề 1 Nêu các nội dung căn bản của quá trình chuẩn bị xử lý dữ liệu.
Liên hệ với quá trình chuẩn bị để xử lý dữ liệu của nhóm.
Cung cấp ít nhất 03 ví dụ minh họa từ dự án nhóm nghiên cứu của anh chị.
Đề 2 Mục đích của việc làm sạch dữ liệu?
Liên hệ với quá trình làm sạch dữ liệu của dự án nhóm mà anh chị đã thực hiện vừa qua.
Đề 3 Dữ liệu thô (số liệu chưa được xử lý) thường rơi vào 2 loại lỗi căn bản. Đó là những loại lỗi nào?
Nêu những phương án khắc phục của nhóm anh/chị trong quá trình triển khai thu thập và làm sạch
dữ liệu thu được trong dự án nghiên cứu nhóm
Đề 4 Mã hóa dữ liệu là gì?
Nêu các dạng mã hóa phổ biến để xử lý dữ liệu căn bản thu được từ cuộc điều tra của nhóm. Nêu
02 ví dụ minh họa.
Đề 5 Phân biệt sự khác nhau về cách mã hóa hai dạng câu hỏi đóng và câu hỏi mở.
Cung cấp ít nhất 04 ví dụ liên hệ với dữ liệu mà nhóm thu thập được từ cuộc khảo sát thông qua
bản câu hỏi.
Đề 6 Có những loại thang đo căn bản nào ?
Nhóm anh chị đã sử dụng các dạng thức thang đo nào trong dự án nghiên cứu ?
Cung cấp 02 ví dụ minh họa từ BCH của nhóm.
Đề 7 Nên dùng thang đo nào cho các thông tin sau đây
- Số người thất nghiệp tại các tỉnh thành phố trong cả nước
- Nơi sinh của đối tượng được nghiên cứu
Nhóm anh chị đã sử dụng các dạng thức thang đo nào trong dự án nghiên cứu ?
Cung cấp 02 ví dụ minh họa từ BCH của nhóm.
Đề 8 Nêu 03 nguyên tắc căn bản khi nhập dữ liệu vào SPSS.
Anh chị hãy minh họa bằng BCH của nhóm
Đề 9 Đối với các thang đo định danh (nominal measure), có thể dùng các phương pháp thống kê mô tả
dữ liệu nào ?
Nhóm anh chị đã sử dụng các loại thang đo nào trong dự án nghiên cứu? Hãy giải thích và cung
cấp 02 ví dụ minh họa.
Ôn tập thi vấn đáp Nghiên cứu marketing cuối kỳ - ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2012-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập thi vấn đáp Nghiên cứu marketing cuối kỳ - ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2012-2013 - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ôn tập thi vấn đáp Nghiên cứu marketing cuối kỳ - ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2012-2013 9 10 189