Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính công ty

Được đăng lên bởi thuytien7997
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KINH TẾ
……….………

Đề tài

GVHD : T.S VÕ XUÂN VINH
SVTH : NGUYỄN THỊ HẢI
MSSV
: 08B4010019
LỚP : 08HQT1

TP.Hồ Chí Minh, Năm 201

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài:..................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu:............................................................................................1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:.......................................................................2
4. Phương Pháp nghiên cứu:....................................................................................2
5. Kết cấu của đề tài:................................................................................................2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH..............................3
1.1 Tổng quan về phân tích tài chính của doanh nghiệp:......................................3
1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính:....................................................................3
1.1.2 Ý nghĩa của việc phân tích tài chính:..........................................................3
1.1.3 Mục đích của việc phân tích tài chính:.......................................................6
1.2
Nội dung phân tích tài chính:........................................................................7
1.2.1 Phân tích khái quát về tài chính của công ty:............................................7
1.2.2 Phân tích các chỉ số tài chính:.....................................................................7
1.2.2.1 Phân tích khả năng thanh toán:............................................................7
1.2.2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động:............................................................12
1.2.2.3 Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính:.................................15
1.2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn:........................................................17
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH PHONG PHÚC
...................................................................................................................................... 19
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Phong Phúc:....................................19
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển:.............................................................19
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty:....................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KINH TẾ
………. ………
Đề tài
GVHD : T.S VÕ XUÂN VINH
SVTH : NGUYỄN THỊ HẢI
MSSV : 08B4010019
LỚP : 08HQT1
TP.Hồ Chí Minh, Năm 201
Phân tích báo cáo tài chính công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính công ty - Người đăng: thuytien7997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính công ty 9 10 929