Ktl-icon-tai-lieu

phân tích công việc

Được đăng lên bởi adatkt94
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CÁ NHÂN

Môn: Quản trị nguồn nhân lực
Sinh viên: A – ĐẠT

Tuần 3:

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

1. Khái niệm

+ Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến
hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng
nhân viên cần thiết phải có để thực hiện công việc.
+ Phân tích công việc là một quá trình xác định và ghi chép lại các thông tin liên quan đến bản
chất của từng công việc cụ thể
+ Đây là quá trình xác định trách nhiệm, nhiệm vụ liên quan đến công việc và các kỹ năng kiến
thức cần có để thực hiện tốt công việc. Đây cũng là quá trình xác định sự khác biệt của một công
việc này với công việc khác
Việc chuẩn bị mô tả chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm công việc, yêu cầu về trình độ kỹ năng
công việc và các định mức hoàn thành công việc sẽ dựa trên các dữ liệu thu thập được trong quá
trình phân tích công việc.
Cụ thể phân tích công việc nhằm trả lời các câu hỏi sau đây:


Nhân viên thực hiện những công tác gì?



Khi nào công việc được hoàn tất?



Công việc được thực hiện ở đâu?



Nhân viên làm công việc đó như thế nào?



Tại sao phải thực hiện công việc đó?



Để thực hiện công việc đó nhân viên cần hội đủ những tiêu chuẩn trình độ nào?

2. Kết quả:
 ­ Phân tích các đặc điểm kỹ thuật của công việc và chỉ ra loại nhân công cần thiết để thực hiện
công việc một cách hoàn hảo.
- Định hướng cho quá trình tuyển dụng, lựa chọn và hoàn thiện việc bố trí nhân viên. Xác định
nhu cầu đào tạo nhân viên và lập kế hoạch cho các chương trình đào tạo. Lên kế hoạch bổ nhiệm
và thuyên chuyển công tác cho nhân viên.
- Xây dựng hệ thống đánh giá công việc, xếp hạng công việc làm cơ sở cho việc xác định
hệ thống tiền lương và mức thù lao cần thiết cho mỗi công việc.
- Qua mô tả công việc có thể chỉ ra được những yếu tố có hại cho sức khoẻ và an toàn của người
lao động. Nếu những yếu tố có hại này không thể khắc phục được thì cần thiết phải thiết kế lại
công việc để loại trừ chúng.
- Loại bỏ những bất bình đẳng về mức lương qua việc xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của
công việc.
- Tạo kích thích lao động nhiều hơn qua việc sắp xếp các mức thăng thưởng.
- Tiết kiệm thời gian và sức lực qua việc tiêu chuẩn hóa công việc và từ đó giúp nhà quản trị có
cơ sở để làm kế hoạch và phân chia thời biểu công tác.
- Giảm bớt số người cần phải thay thế do thiếu hiểu biết về công việc hoặc trình độ của họ.
- Tạo cơ sở để cấp quản trị và nhân viên hiểu nhau nhiều hơn.
Tóm lại: Không biết phân...
BÀI TẬP CÁ NHÂN
Môn: Quản trị nguồn nhân lực
Sinh viên: A – ĐẠT
Tuần 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
1. Khái niệm
+ Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến
hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng
nhân viên cần thiết phải có để thực hiện công việc.
+ Phân tích công việc là một quá trình xác định và ghi chép lại các thông tin liên quan đến bản
chất của từng công việc cụ thể
+ Đây là quá trình xác định trách nhiệm, nhiệm vụ liên quan đến công việc và các kỹ năng kiến
thức cần có để thực hiện tốt công việc. Đây cũng là quá trình xác định sự khác biệt của một công
việc này với công việc khác
Việc chuẩn bị mô tả chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm công việc, yêu cầu về trình độ kỹ năng
công việc và các định mức hoàn thành công việc sẽ dựa trên các dữ liệu thu thập được trong quá
trình phân tích công việc.
Cụ thể phân tích công việc nhằm trả lời các câu hỏi sau đây:
Nhân viên thực hiện những công tác gì?
Khi nào công việc được hoàn tất?
Công việc được thực hiện ở đâu?
Nhân viên làm công việc đó như thế nào?
Tại sao phải thực hiện công việc đó?
Để thực hiện công việc đó nhân viên cần hội đủ những tiêu chuẩn trình độ nào?
phân tích công việc - Trang 2
phân tích công việc - Người đăng: adatkt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
phân tích công việc 9 10 340