Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của Biti's

Được đăng lên bởi Phước Nguyễn
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1697 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
---

 ---

LỚP CAO HỌC QTKD KHÓA 17 ĐÊM 2
TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
CÔNG TY BITI’S
Giáo viên hướng dẫn: TS. TRẦN HÀ MINH QUÂN
Danh Sách Nhóm 4:
1. Trần Đình Mẫn Duy

10. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

2. Nguyễn Xuân Hùng

11. Nguyễn Thu Phong

3. Lê Bảo Linh

12. Tô Bửu Ngọc Quang

4. Trần Duy Hà

13. Vũ Xuân Tâm

5. Võ Thị Hoàng Hà

14. Nguyễn Ngọc Thái

6. Lê Thị Thúy Hằng

15. Đinh Văn Thắng

7. Nguyễn Hiệp

16. Tăng Xuân Thùy

8. Nguyễn Thị Nga

17. Nguyễn Thị Thuận

9. Trần Thị Huyền Ngọc

18. Trương Thị Hoàng Yến
19. Nguyễn Thị Thu Vân

Tp. Hồ Chí Minh, 03/2009

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU............................................................................................................... 1
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I.1. Tìm hiểu chung ............................................................................................ 3
I.1.1.
Chiến lược ............................................................................................ 3
I.1.2.
Quản trị chiến lược............................................................................... 3
I.1.3.
Đặc điểm chiến lược............................................................................. 4
I.2. Phân loại chiến lược .................................................................................... 6
I.2.1.
Chiến lược cấp công ty......................................................................... 6
I.2.2.
Chiến lược kinh doanh ......................................................................... 6
I.2.3.
Chiến lược cấp chức năng .................................................................... 7
I.3. Quy trình xây dựng chiến lược .................................................................... 7
I.3.1.
Xác định sứ mạng của công ty ............................................................. 7
I.3.2.
Phân tích môi trường vĩ mô.................................................................. 9
I.3.3.
Phân tích môi trường vi mô................................................................ 10
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA BITI’S
II.1. Tổng quan công ty ..................................................................................... 13
II.1.1. Quá trình hình thành........................................................................... 13
II.1.2. Lĩnh vực hoạt động............................................................................. 14...
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. HCM
KHOA ĐÀO TO SAU ĐẠI HC
--- ---
LP CAO HC QTKD KHÓA 17 ĐÊM 2
TIU LUN MÔN QUN TR KINH DOANH QUC T
PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ
CHIN LƯỢC KINH DOANH
CÔNG TY BITI’S
Giáo viên hướng dn: TS. TRN HÀ MINH QUÂN
Danh Sách Nhóm 4:
1. Trn Đình Mn Duy
2. Nguyn Xuân Hùng
3. Lê Bo Linh
4. Trn Duy Hà
5. Võ Th Hoàng Hà
6. Lê Th Thúy Hng
7. Nguyn Hip
8. Nguyn Th Nga
9. Trn Th Huyn Ngc
10. Nguyn Th Hoàng Oanh
11. Nguyn Thu Phong
12. Tô Bu Ngc Quang
13. Vũ Xuân Tâm
14. Nguyn Ngc Thái
15. Đinh Văn Th
ng
16. Tăng Xuân Thùy
17. Nguyn Th Thun
18. Trương Th Hoàng Yến
19. Nguyn Th Thu Vân
Tp. H Chí Minh, 03/2009
Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của Biti's - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của Biti's - Người đăng: Phước Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của Biti's 9 10 387