Ktl-icon-tai-lieu

Phương án kinh doanh mua bán nông sản

Được đăng lên bởi phamthiminhhieu113-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

MUA BÁN NÔNG SẢN
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN : CÔNG TY CỔ PHẦN AURUM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: phòng 606 khu B tòa nhà Indochina.số 4 Nguyễn Đình Chiểu- Phường Đakao –
Quận I – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
Giấy phép kinh doanh số : 0310966354 cấp ngày 22/2/2013 do Sở Kế Hoạch Đầu tư thành
phố Hồ Chí Minh cấp
Mã số thuế : 0310966354
Tài khoản số Việt Nam 060063397337 Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Điện Biên Phủ TP HCM
Tài khoản ngoại tệ : 060063397566 Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Điện Biên Phủ - TP
HCM
Do Ông : Phạm Văn Giai
Chức vụ : Tổng Giám đốc Làm đại diện
Email : mikephamgiai@gmail.com, và kakada2009@yahoo.com
Điện thoại : +( 84) 0909073425, và +(84) 0932621635

1/ Phương thức thực hiện :
a/ Mua các loại nông sản như : Bắp(Ngô), gạo, khoai mì lát khô, tinh bột sắn
b/ Xuất bán cho các đối tác
c/ Cần có kho để chứa nông sản dự trử

2/ Các chi phí chính như sau:
( Đơn vị tính chung USD)
a/ chi phí hoạt động ( 1 tháng)
tt
KHOẢN MỤC
1 Sắn khô
2 Gạo
3 Tinh bột sắn
4 Bắp (Ngô)
5 Thuê kho chứa
6 Chi phí cảng
7 Lương
8 BHXH
9 Tiếp khách
10 Thuê văn phòng
11 Văn phòng phẩm
12 Điện
13 Nước

Đvt
Tấn
Tấn
Tấn
Tấn
m2
0.20%

Số lượng
5,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00
3,175,000.00

Đơn giá
245.00
390.00
480.00
675.00
3.00
0.20%

25%

3,500.00
3,500.00

0.25
0.08

Thành tiền
1,225,000.00
1,950,000.00
480,000.00
3,375,000.00
15,000.00
6,350.00
3,500.00
875.00
280.00
750.00
120.00
250.00
7.00

14

Phát sinh

0.20%

14,114.26
7,071,246.26

Cộng
b/ Nhân sự
tt
NỘI DUNG
1
Giám đốc
2
Phó giám đốc
3
Khối hành chánh
4
Phòng kế hoạch
5
Phòng tài vụ -kế toán
6
Công nhân
7
Bảo vệ

Số lượng
1
1
3
2
3
10
2

Lương / tháng
1,000.00
800.00
300.00
500.00
350.00
300.00
250.00
3,500.00

Lương / năm
12,000.00
9,600.00
3,600.00
6,000.00
4,200.00
3,600.00
3,000.00
42,000.00

c/ Thu từ Bán sản phẩm ( 1 tháng)
tt
1
2
3
4

THU TỪ BÁN SẢN PHẨM
Từ sắn khô
Gạo
Tinh bột sắn
Bắp ( Ngô)

d/ Vốn Lưu động
tt
KHOẢN MỤC
1 Phải thu
2 Phải trả
3 Tồn kho
4 Tiền mặt tại quỹ
Vốn lưu động

Số
lượng
5000
5000
1000
5000

Đvt
Tấn
Tấn
Tấn
Tấn

Đơn giá
250
398
500
684

Thành tiền
1,250,000.00
1,990,000.00
500,000.00
3,420,000.00
7,160,000.00

tháng 1

2

3

4

1,757,500.00
6,840.00
1,764,340.00

3,515,000.00
13,680.00
3,528,680.00

3,515,000.00
13,680.00
3,528,680.00

3,515,000.00
13,680.00
3,528,680.00

.e/ Lưu chuyển tiền tệ (12 tháng)
tt
I
1
2

KHOẢN MỤC
THU
Thu hàng tháng
Chênh lệch phải
thu
Thực thu

Tháng 1

2

3

4

5

6

7,160,000.00

7,160,000.00

7,160,000.00

7,160,000....
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH
MUA BÁN NÔNG SẢN
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN : CÔNG TY CỔ PHẦN AURUM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: phòng 606 khu B tòa nhà Indochina.số 4 Nguyễn Đình Chiểu- Phường Đakao –
Quận I – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
Giấy phép kinh doanh số : 0310966354 cấp ngày 22/2/2013 do Sở Kế Hoạch Đầu tư thành
phố Hồ Chí Minh cấp
Mã số thuế : 0310966354
Tài khoản số Việt Nam 060063397337 Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Điện Biên Phủ -
TP HCM
Tài khoản ngoại tệ : 060063397566 Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Điện Biên Phủ - TP
HCM
Do Ông : Phạm Văn Giai
Chức vụ : Tổng Giám đốc Làm đại diện
Email : mikephamgiai@gmail.com, và kakada2009@yahoo.com
Điện thoại : +( 84) 0909073425, và +(84) 0932621635
1/ Phương thức thực hiện :
a/ Mua các loại nông sản như : Bắp(Ngô), gạo, khoai mì lát khô, tinh bột sắn
b/ Xuất bán cho các đối tác
c/ Cần có kho để chứa nông sản dự trử
2/ Các chi phí chính như sau:
( Đơn vị tính chung USD)
a/ chi phí hoạt động ( 1 tháng)
tt KHOẢN MỤC Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Sắn khô Tấn 5,000.00 245.00 1,225,000.00
2 Gạo Tấn 5,000.00 390.00 1,950,000.00
3 Tinh bột sắn Tấn 1,000.00 480.00 480,000.00
4 Bắp (Ngô) Tấn 5,000.00 675.00 3,375,000.00
5 Thuê kho chứa m2 5,000.00 3.00 15,000.00
6 Chi phí cảng 0.20% 3,175,000.00 0.20% 6,350.00
7 Lương 3,500.00
8 BHXH 25% 3,500.00 0.25 875.00
9 Tiếp khách 3,500.00 0.08 280.00
10 Thuê văn phòng 750.00
11 Văn phòng phẩm 120.00
12 Điện 250.00
13 Nước 7.00
Phương án kinh doanh mua bán nông sản - Trang 2
Phương án kinh doanh mua bán nông sản - Người đăng: phamthiminhhieu113-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương án kinh doanh mua bán nông sản 9 10 326