Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu kinh doanh

Được đăng lên bởi le-thi-hong-phuc
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 3371 lần   |   Lượt tải: 7 lần
U

CỨ
N NH
Ê
HI OA
G
N D
H
P
N
Á
I
PH & K
NG TẾ
Ơ H
Ư
N
I
H
P K

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HÀM
HỒI QUI ĐA BIẾN TỪ FILE
DỮ LIỆU ACB.sav

GVHD: Ts. Nguyễn Văn Ngọc

Danh sách nhóm
1. Trần Khánh Bình
2. Lê Cao Hoàng
3. Trần Việt Hưng
4. Nguyễn Quang Chuyên
5. Đặng Minh Trung
6. Đỗ Phúc Hiển
7. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
8. Lê Thị Hoàng Phúc
9. Lê Thị Hoài Vân
10. Phi Hải Long

NỘI DUNG CHÍNH
Mô hình nghiên cứu đề xuất
Đánh giá độ tin cậy thang đo
Phân tích nhân tố EFA
Mô hình nghiên cứu điều chỉnh
Mô hình hồi quy đa biến

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT
Tin cậy
Yếu tố giá

Phương tiện hữu hình

Đồng cảm

Đáp ứng

Sự
thỏa
mãn

Năng lực phục vụ

Danh tiếng thương hiệu

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CRONBACH ALPHA:
1. Ý nghĩa của hệ số Cronbach Alpha

Cronbach alpha (ký hiệu: α) là hệ số đánh giá độ tin cậy của
thang đo tổng, cho phép kiểm định xem các mục hỏi, câu
hỏi có liên kết, đo lường rõ ràng một tiêu chuẩn nào đó hay
không.
2. Tiêu chuẩn đánh giá độ tin cậy
•

Các hệ số Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 0.6

•

Các hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 0.3

•

Các hệ số Alpha nếu loại biến đều nhỏ hơn hệ số
Cronbach’s Alpha

CÁCH XỬ LÝ TRÊN SPSS
- Analyze → Scale → Reliability analysis

Ở mục Statistics chọn: Item → Scale → Scale if Item
deleted → Means → Correlations → Hotelling T-square

Xử lý với nhóm biến thuộc nhân tố tin cậy:
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.711

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items
.710

N of Items
4

Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if
Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple
Correlatio
n

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted

Ngan hang luon thuc hien dung
nhung gi da gioi thieu, cam ket

11.38

3.335

.517

.267

.638

Khi ban co nhu cau, ngan hang
rat nhiet tinh giup do

11.18

3.538

.453

.276

.674

Ngan hang dap ung dich vu tin
dung dung vao thoi diem ho hua

11.43

2.843

.608

.381

.574

Khi ban thac mac hay khieu
nai, ngan hang luon giai quyet
thoa dang

11.47

3.443

.421

.226

.695

Xử lý với nhóm biến thuộc nhân tố đáp ứng
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.747

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items
.747

N of Items
3

Item-Total Statistics

Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if
Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple
Correlatio
n

Cronbach's
Alpha if
Item Deleted

Nhan vien ngan hang luon nhiet tinh
giup do ban

7.54

1.813

.507

.276

.739

Nhan vien ngan hang khong bao gio to
ra qua ban ron khi b...
P
H
Ư
Ơ
N
G
P
H
Á
P
N
G
H
I
Ê
N
C
U
K
I
N
H
T
&
K
I
N
H
D
O
A
N
H
Phương pháp nghiên cứu kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu kinh doanh - Người đăng: le-thi-hong-phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 9 10 121