Ktl-icon-tai-lieu

quản trị bán hàng

Được đăng lên bởi Khanh Nu Tran
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¹nh tranh gi÷a
c¸c doanh nghiÖp diÔn ra gay g¾t h¬n bao giê hÕt. §èi víi mét doanh
nghiÖp ngoµi quèc doanh cã qui m« võa vµ nhá th× viÖc duy tr× ho¹t ®éng vµ
kinh doanh cã l·i lµ v« cïng khã kh¨n.
Thùc tÕ cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, kÐm hiÖu qu¶ lµ do
kh«ng t×m ®îc ®Çu ra hay cßn h¹n chÕ trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô
s¶n phÈm. YÕu kÐm trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nh÷ng ¶nh hëng tíi
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, mµ cßn lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh lu
th«ng hµng ho¸, ¶nh hëng tíi viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸, k×m h·m sù ph¸t triÓn
kinh tÕ ®Êt níc.
Trong bèi c¹nh tranh gay g¾t ®ã, c«ng ty TNHH óC §¹I LîI còng
gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tuy hµng n¨m doanh
thu cña c«ng ty vÉn t¨ng víi tû lÖ kh¸ nhng vÉn cßn mét sè h¹n chÕ trong
viÖc tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ kh©u cuèi cïng cña chu kú s¶n xuÊt kinh
doanh vµ lµ kh©u gióp n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty,
gióp c«ng ty cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng.
VËy lµm thÕ nµo ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm? §©y lµ c©u hái
®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n trÞ c«ng ty còng nh sinh viªn khoa Qu¶n trÞ kinh
doanh. Do ®ã trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH óC §¹I LîI em
®· chän ®Ò tµi:
“C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH óC
§¹I LîI“ lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Em hy väng víi ®Ò tµi nµy sÏ ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ vµo
viÖc thóc ®Èy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty vµ gi¶i ®¸p th¾c m¾c
bÊy l©u cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, chuyªn ®Ò
gåm cã 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty
TNHH óC §¹I LîI.
Ch¬ng III: C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH
óC §¹I LîI.

1

CH¦¥NG I
Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô
s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng.
I. VÞ trÝ, vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng hãa vµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa ®èi víi doanh nghiÖp.

1/ Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba
vÊn ®Ò trung t©m cèt lâi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ: s¶n
xuÊt vµ kinh doanh c¸i g×? S¶n xuÊt vµ kinh doanh nh thÕ nµo? Vµ cho ai?
Cho nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa cÇn ®îc hiÓu theo c¶ nghÜa hÑp vµ
nghÜa réng.

2

* HiÓu theo n...
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¹nh tranh gi÷a
c¸c doanh nghiÖp diÔn ra gay g¾t h¬n bao giê hÕt. §èi víi mét doanh
nghiÖp ngoµi quèc doanh cã qui m« võa vµ nhá th× viÖc duy tr× ho¹t ®éng vµ
kinh doanh cã l·i lµ v« cïng khã kh¨n.
Thùc cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, kÐm hiÖu qu¶ do
kh«ng t×m ®îc ®Çu ra hay cßn h¹n chÕ trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô
s¶n phÈm. YÕu kÐm trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nh÷ng ¶nh hëng tíi
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, mµ cßn lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh lu
th«ng hµng ho¸, ¶nh hëng tíi viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸, k×m h·mph¸t triÓn
kinh tÕ ®Êt níc.
Trong bèi c¹nh tranh gay g¾t ®ã, c«ng ty TNHH óC §¹I LîI còng
gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n ®Ó thÓ tån t¹i ph¸t triÓn. Tuy hµng n¨m doanh
thu cña c«ng ty vÉn t¨ng víi kh¸ nhng vÉn cßn mét sè h¹n chÕ trong
viÖc tiªu thô s¶n phÈm. §©y kh©u cuèi cïng cña chu kú s¶n xuÊt kinh
doanh kh©u gióp n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty,
gióp c«ng ty cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng.
VËy lµm thÕ nµo ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm? §©y c©u hái
®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n trÞ c«ng ty còng nh sinh viªn khoa Qu¶n trÞ kinh
doanh. Do ®ã trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH óC §¹I LîI em
®· chän ®Ò tµi:
C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH óC
§¹I LîI“ lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Em hy väng víi ®Ò tµi nµy ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá vµo
viÖc thóc ®Èy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty gi¶i ®¸p th¾c m¾c
bÊy l©u cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, chuyªn ®Ò
gåm cã 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n tiªu thô s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Kh¶o s¸t ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu t s¶n phÈm t¹i c«ng ty
TNHH óC §¹I LîI.
Ch¬ng III: C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH
óC §¹I LîI.
1
quản trị bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị bán hàng - Người đăng: Khanh Nu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
quản trị bán hàng 9 10 327