Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược - Phát triển công ty

Được đăng lên bởi hamhochoi123
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- 199 -

CHƯƠNG 7.
PHÁT TRIỂN CÔNG TY

KHÁI QUÁT
Soát xét lại danh mục của công ty
Đầu tư mới từ bên trong
Mua lại - một chiến lược thâm nhập
Liên doanh - một chiến lược thâm nhập
Tái cấu trúc
Chiến lược cải tổ
TÓM TẮT CHƯƠNG

- 200 -

KHÁI QUÁT
Chúng ta tiếp tục hướng tới các vấn đề trung tâm của việc phát triển công ty liên quan đến việc
nhận diện các cơ hội kinh doanh mà công ty nên theo đuổi, và cách thức để công ty rút khỏi các
lĩnh vực kinh doanh không phù hợp với viễn cảnh của công ty.
Trong chương này, chúng ta bắt đầu bằng cách quan niệm cho rằng mỗi công ty có thể soát xét
danh mục các đơn vị kinh doanh của mình. Mục tiêu của việc xem xét như vậy là giúp xác định
đơn vị nào trong số các đơn vị kinh doanh hiện có cần tiếp tục, đơn vị nào cần đưa ra khỏi danh
mục, và công ty có nên thâm nhập vào các lĩnh vực mới hay không. Sau đó chúng ta sẽ hướng sự
quan tâm vào các phương tiện khác nhau hay các công cụ coe thể sử dụng để thâm nhập và phát
triển các lĩnh vực kinh doanh mới. Những lựa chọn đưa ra xem xét trong chương này bao gồm:
mua lại, phát triển các dự án nội bộ hay liên doanh. Mua lại dùng để chỉ việc mua các đơn vị kinh
doanh hiện có từ những chủ thể kinh doanh khác. Còn các dự án nội bộ chỉ việc khởi sự các đơn vị
kinh doanh mới từ đầu; Liên doanh nói chung là thiết lập một đơn vị kinh doanh với sự giúp đỡ của
một đối tác khác.
Cuối chương chúng ta sẽ đi đến xây dựng một chiến lược tái cấu trúc và rút lui. Chúng ta đã từng
chứng kiến giai đoạn 1970 và 1980 nhiều công ty đã đa dạng hoá quá mức hay hội nhập dọc quá
mức, để rồi những năm gần đây, họ buộc phải thay đổi đáng kể về chiến lược, với việc bán đi nhiều
hoạt động đa dạng hoá của mình và tái tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.
7.1. Soát xét lại danh mục của công ty
Nội dung cốt lõi của việc phát triển công ty là nhận dạng các cơ hội kinh doanh mà công ty nên
theo đuổi. Điểm bắt đầu phổ biến nhất là soát xét danh mục các hoạt động kinh doanh hiện có của
công ty. Mục đích của việc soát xét như vậy là giúp công ty xác định đơn vị nào trong số các đơn
vị kinh doanh hiện có cần tiếp tục đưa vào danh mục, đơn vị nào cần đưa ra khỏi danh mục, và
công ty có nên thâm nhập vào các lĩnh vực mới hay không. Chúng ta có thể sử dụng hai cách tiếp
cận khác nhau để thực hiện những soát xét như vậy.
Cách tiếp cận thứ nhất, và truyền thống là sử dụng hàng loạt các kỹ thuật đã biết như “ma trận
hoạch định danh mục”. Kỹ thuật này đầu tiên được các nhà tư vấn quản trị phát triển, dựa trên sự
so sánh...
- 199 -
CHƯƠNG 7.
PHÁT TRIN CÔNG TY
KHÁI QUÁT
Soát xét li danh mc ca công ty
Đầu tư mi t bên trong
Mua li - mt chiến lược thâm nhp
Liên doanh - mt chiến lược thâm nhp
Tái cu trúc
Chiến lược ci t
TÓM TT CHƯƠNG
Quản trị chiến lược - Phát triển công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Phát triển công ty - Người đăng: hamhochoi123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Quản trị chiến lược - Phát triển công ty 9 10 223