Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học

Được đăng lên bởi Thanh Thuý
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN: QUẢN TRỊ HỌC
CÂU HỎI chương 1

Ngày nay, công việc quản trị lại cần thiết cho các tổ chức vì :
A. Quản trị giúp cho mọi tổ chức hiểu rõ các chức năng của quản trị hơn.
B. Quản trị giúp cho mọi tổ chức đạt được Mục tiêu của họ một cách hiệu qủa và hiệu
suất trong một nền kinh tế thị trường có cạnh tranh
C. Quản trị giúp cho mọi tổ chức sử dụng các nguồn lực tiết kiệm hơn
D. Quản trị giúp cho mọi tổ chức hiểu rõ công việc quản trị hơn
Quản trị được định nghĩa là quá trình ………
A. hoàn thành công việc một cách riêng rẽ theo một cách thức hữu hiệu
B. sử dụng tài nguyên (nguồn lực) khan hiếm nhằm tối thiểu hóa đầu ra
C. hoàn thành công việc một cách hiệu quả với sự trợ giúp của những người khác
D. tổ chức các hoạt động suốt thời gian dài

ĐÁP ÁN

B

C

Trong học thuyết quản trị hành chính tổng quát, ông Fayol đã nhấn mạnh đến vai trò
của …………… trong cơ cấu tổ chức.
A. toàn bộ tổ chức
B. người thừa hành
C. nhà quản trị
D. cả 3 câu trên đều đúng

C

Lý thuyết quản trị một cách khoa học nhấn mạnh yếu tố………….
A. mô hình toán học
B. quan hệ giữa những người làm việc
C. thỏa mãn nhu cầu của con người
D. cách thức làm việc để tăng năng suất lao động

D

Lý thuyết định lượng trong quản trị còn được gọi là:
A. khoa học quản trị
B. lý thuyết tính toán
C. lý thuyết thông tin
D. lý thuyết quyết định

D

Lý thuyết tháp nhu cầu của………….
A. Abraham Harold Maslow
B. Frederick Winslow Taylor
C. Clayton Alderfer
D. David. Clelland

A

Khái niệm nào sau đây không đúng :
A. Quản trị là làm việc cùng với và thông qua người khác để hoàn thành những MụC tiêu
của cả Tổ chức lẫn của các thành viên trong Tổ chức đó

C

B. Quản trị là tiên liệu
C. Quản trị lấy Kết quả cao nhất làm thước đo cho việc Quản trị tốt
D. Quản trị bao gồm Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra
……………của Quản trị là tỉ số giữa kết quả đạt được và chi phí đã bỏ ra
A. Kết quả
B. Hiệu quả
C. Hiệu năng
D. Lợi ích

B

Một trong những nguyên tắc của Taylor là :
A. Bắt công nhân phải làm việc nhiều hơn
B. Sử dụng các biện pháp động viên bằng quyền lợi vật chất để kích thích họ tăng năng
suất lao động
C. Phê phán những công nhân lười lao động và phạt họ để họ tăng năng suất lao động
D. Cả 3 câu đều sai

B

Nguyên tắc nào cho rằng mỗi cán bộ, nhân viên chỉ nhận mệnh lệnh từ một cấp chỉ huy
trựC tiếp và duy nhất của mình :
A. Phân chia công việc
B. B. Thống nhất lãnh đạo
C. C. Quyền hành và trách nhiệm
D. D. Thống nhất chỉ huy

D

Ở Việt Nam, do phong cách lãnh đạo kiểu gia trưởng và sự e ngại của cấp dư...
MÔN: QUẢN TRỊ HỌC
CÂU HI chương 1 ĐP N
Ngày nay, công việc quản trị lại cần thiết cho các tổ chức vì :
A. Quản trị giúp cho mọi tổ chức hiểu rõ các chức năng của quản trị hơn.
B. Quản trị giúp cho mọi tổ chức đạt được Mục tiêu của họ một cách hiệu qủa và hiệu
suất trong một nền kinh tế thị trường có cạnh tranh
C. Quản trị giúp cho mọi tổ chức sử dụng các nguồn lực tiết kiệm hơn
D. Quản trị giúp cho mọi tổ chức hiểu rõ công việc quản trị hơn
B
Quản trị được định nghĩa là quá trình ………
A. hoàn thành công việc một cách riêng rẽ theo một cách thức hữu hiệu
B. sử dụng tài nguyên (nguồn lực) khan hiếm nhằm tối thiểu hóa đầu ra
C. hoàn thành công việc một cách hiệu quả với sự trợ giúp của những người khác
D. tổ chức các hoạt động suốt thời gian dài
C
Trong học thuyết quản trị hành chính tổng quát, ông Fayol đã nhấn mạnh đến vai trò
của …………… trong cơ cấu tổ chức.
A. toàn bộ tổ chức
B. người thừa hành
C. nhà quản trị
D. cả 3 câu trên đều đúng
C
Lý thuyết quản trị một cách khoa học nhấn mạnh yếu tố………….
A. mô hình toán học
B. quan hệ giữa những người làm việc
C. thỏa mãn nhu cầu của con người
D. cách thức làm việc để tăng năng suất lao động
D
Lý thuyết định lượng trong quản trị còn được gọi là:
A. khoa học quản trị
B. lý thuyết tính toán
C. lý thuyết thông tin
D. lý thuyết quyết định
D
Lý thuyết tháp nhu cầu của………….
A. Abraham Harold Maslow
B. Frederick Winslow Taylor
C. Clayton Alderfer
D. David. Clelland
A
Khái niệm nào sau đây không đúng :
A. Quản trị là làm việc cZng với và thông qua người khác để hoàn thành những MụC tiêu
của cả Tổ chức l[n của các thành viên trong Tổ chức đó
C
Quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học - Người đăng: Thanh Thuý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Quản trị học 9 10 762