Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Ta Mập Ú
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN TRỊ KINH DOANH

TS. NGÔ THỊ VIỆT NGA
BỘ MÔN QTKD TỔNG HỢP

CHƯƠNG 3
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
•KHÁI LƯỢC VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
•CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG
KINH DOANH NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ TÁC ĐỘNG
CỦA NÓ TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
•NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

3.1. KHÁI LƯỢC VỀ MÔI TRƯỜNG
KINH DOANH
- Môi trường kinh doanh là tổng thể các yếu tố,
nhân tố (bên ngoài và bên trong) vận động tương
tác lẫn nhau, tác động trực tiếp và gián tiếp đến
hoạt động KD của DN.
 Môi trường KD là giới hạn không gian mà ở đó
DN tồn tại và phát triển.

Sự cần thiết phải nhận thức đúng đắn MTKD
MTKD tác động tích cực/tiêu cực đến HĐKD
→ Cần nhận thức đúng MTKD để ra quyết định
đúng:
Chọn nơi KD
Tìm cách thích ứng (mọi QĐ)
Góp phần cải tạo

PHẠM VI MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Môi trường

Vĩ mô

Mô
it

rườ
ng

a
hó
ầu

nc
To
à

cạn

ht
ran
h

Công nghệ

ội

i
đớ

t
uậ
/P l

trị
g
ờn
ín h
trư

n
Liê

Ch

i
Mô

Tiềm ẩn

ãh

ấp

Doanh
nghiệp

gc
un

Hh
óa
tha
yt
hế

x
óa

àc
Nh

V

Khách hàng

mô
Vĩ

nh
Vă

ĩ
Nh
ân mô
kh
ẩu

Kinh tế

CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

• MÔI TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN
• MÔI TRƯỜNG NGÀNH
• MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ

MÔI TRƯỜNG KINH TẾ QuỐC DÂN
Thứ nhất, bối cảnh kinh tế
• Tình hình kinh tế
– Thế giới
– Khu vực
– Trong nước












Tổng sản phẩm quốc dân
(GDP)
Chỉ số giá cả
Nhân công, việc làm, thất
nghiệp, TL
Cán cân thương mại
Lãi suất, lạm phát, tTrường tài
chính
Giá trị đồng tiền
Các khoản chi tiêu đầu tư

Thứ hai, bối cảnh chính trị và pháp lý
• Tình hình chính trị thế giới
• Môi trường pháp lý
– CLg ban hành LP
– CLg HĐ của bộ máy hành pháp
– Ban hành CS
– Năng lực và đạo đức của cán bộ công quyền

– Thể hiện ở chỉ số tạo ĐK thuận lợi cho KD

Thứ ba, bối cảnh xã hội
• MTXH
– Dân số như tỷ lệ sinh, tháp tuổi,…
– XH như phân chia các giai tầng XH, các vấn đề về
VH,…

• Tác động đến
– Thị trường: xu hướng tđổi SP/DV
– Ý thức, tác phong,… của:
– Các nhà quản trị
– Đội ngũ lao động

Thứ tư, bối cảnh đạo đức
• Chuẩn mực đạo đức gắn với hành vi
– Từng cá nhân
– DN

• Qniệm đúng→đchỉnh hvi đúng và ngược lại:
– Ra quyết định có lợi cho bản thân, DN trên cơ sở
đảm bảo lợi ích XH hay chỉ vì mình?

Thứ năm, bối cảnh công nghệ
• Công nghệ
– Ảh QĐ đến năng suất, CLg và Hq
– Tạo cơ sở cho cách thức/mô hình KD mới

• Thực trạng
– Sáng tạo/chuyển giao
công nghệ
– Trình độ công nghệ

→ Tác động trực tiếp đến HqHĐ của mọi DN

Thứ sáu, bối cảnh quốc tế
• Toàn cầu hóa
– Bản chất là thiết lập sân chơi chung
→ Tạo ra
Cơ hội
Sức ép cạnh tranh

• → Tạo...
QUẢN TRỊ KINH DOANH
TS. NGÔ THỊ VIỆT NGA
BỘ MÔN QTKD TỔNG HỢP
Quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị kinh doanh - Người đăng: Ta Mập Ú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quản trị kinh doanh 9 10 883