Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG V PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3093 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG V

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING
Sự thành công về marketing tùy thuộc vào việc xây dựng chiến lược và các
chính sách marketing đúng đắn (các biểu số có thể kiểm soát được) phù hợp với
những thay đổi của môi trường marketing (các biểu số không thể kiểm soát được).
Môi trường marketing tiêu biểu cho một loạt các thế lực không chỉ kiểm soát được
mà doanh nghiệp phải dựa vào đó để xây dựng chiến lược và chính sách marketing
thích hợp.
Theo P. Kotler, môi trường marketing của một doanh nghiệp bao gồm những
tác nhân và những lực lượng nằm ngoài chức năng quản trị marketing của doanh
nghiệp và tác động đến khả năng quản trị marketing, trong việc phát triển cũng như
duy trì các trao đổi có lợi đối với các khách hàng mục tiêu.

Kinh tế
Đối thủ
cạnhtranh

Chính trị
Khách
hàng

Luật pháp

Dân số học
Trung gian

marketing
DOANH
NGHIỆP

Các nhàì
cung ứng

Công
chúng

Văn hóa

Côngnghệ
Kỷ thuật

Xã hội

Hình 5.1. Các tác nhân chủ yếu của môi trường marketing
Việc phân tích môi trường marketing sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện các cơ
hội và đe dọa đối với hoạt động marketing, vì vậy doanh nghiệp cần phải vận dụng
các khả năng nghiên cứu của mình để dự đoán những thay đổi của môi trường. Môi
trường marketing được phân tích theo hai nhóm yếu tố : môi trường vi mô và môi
trường vĩ mô (hình 5.1).

I. MÔI TRƯỜNG VI MÔ

Mục tiêu phổ biến của mọi doanh nghiệp là phục vụ quyền lợi và thỏa mãn
nhu cầu của thị trường mục tiêu đã lựa chọn. Để đạt được điều đó, doanh nghiệp
phải liên kết với các nhà cung cấp và các trung gian marketing để tiếp cận khách
hàng mục tiêu.
Các nhà cung cấp - doanh nghiệp - trung gian marketing tạo nên hệ thống
marketing cốt yếu của doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động marketing của doanh
nghiệp còn chịu sự tác động của các đối thủ cạnh tranh và công chúng.
Như vậy, môi trường vi mô của hoạt động marketing là tổng thể các tác nhân
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động marketing của doanh nghiệp, bao gồm : doanh
nghiệp, các nhà cung cấp, các đối thủ cạnh tranh, các trung gian marketing, các
khác hàng và công chúng.

1. Doanh nghiệp
Phân tích doanh nghiệp với tư cách một tác nhân thuộc môi trường vi mô, nhà
quản trị marketing sẽ xem xét vai trò của bộ phận marketing trong doanh nghiệp,
mối quan hệ và tác động hỗ trợ của các bộ phận sản xuất, tài chính, nhân sự đối với
bộ phận marketing.
Bộ phận marketing của doanh nghiệp có trách nhiệm hoạch định và triển khai
thực hiện chiến lược, các kế hoạch, chính sách và chương trình marketing thông qua
các hoạt động q...
CHƯƠNG V
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING
S thành công v marketing tùy thuc vào vic xây dng chiến lược và các
chính sách marketing đúng đắn (các biu s có th kim soát được) phù hp vi
nhng thay đổi ca môi trường marketing (các biu s không th kim soát được).
Môi trường marketing tiêu biu cho mt lot các thế lc không ch kim soát được
mà doanh nghip phi da vào đó để xây dng chiến lược và chính sách marketing
thích hp.
Theo P. Kotler, môi trường marketing ca mt doanh nghi
p bao gm nhng
tác nhân và nhng lc lượng nm ngoài chc năng qun tr marketing ca doanh
nghip và tác động đến kh năng qun tr marketing, trong vic phát trin cũng như
duy trì các trao đổi có li đối vi các khách hàng mc tiêu.
Kinh tế
Đối th
Chính tr cnhtranh Dân s hc
Khách
Trung gian
hàng marketing
DOANH
NGHIP
Lut pháp Côngngh
Các nhàì Công K thut
cung ng chúng
Văn hóa Xã hi
Hình 5.1. Các tác nhân ch yếu ca môi trường marketing
Vic phân tích môi trường marketing s giúp doanh nghip phát hin các cơ
hi và đe da đối vi hot động marketing, vì vy doanh nghip cn phi vn dng
các kh năng nghiên cu ca mình để d đoán nhng thay đổi ca môi trường. Môi
trường marketing được phân tích theo hai nhóm yếu t : môi trường vi mô và môi
trường vĩ mô (hình 5.1).
I. MÔI TRƯỜNG VI MÔ
QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG V PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG V PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG V PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING 9 10 980