Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG XIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3676 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG XIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA
CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG
TRÌNH MARKETING
Tổ chức thực hiện marketing là tiến trình chuyển các chiến lược và chương
trình marketing thành những hoạt động marketing trên thực tế nhằm thành đạt các
mục tiêu marketing đã đề ra một cách có hiệu quả. Trong khi việc phân tích và
hoạch định chiến lược marketing là xác định một cách rõ ràng cái gì và tại sao của
những hoạt động marketing, thì việc thực hiện nhắm tìm câu trả lời: ai, ở đâu, khi
nào, và làm thế nào để biến các ý tưởng chiến lược trở thành hiện thực.
Chiến lược và việc thực hiện có quan hệ mật thiết với nhau. Thứ nhất, chiến
lược xác định những hoạt động thực thi nào là cần thiết. Chẳng hạn, quyết định "thu
hoạch" một sản phẩm nào đó phải được chuyển thành những việc làm cụ thể như
phân phối ngân sách ít hơn cho sản phẩm đó, chỉ thị cho nhân viên bán có thể tăng
giá lên, và tập trung các nỗ lực quảng cáo cho những sản phẩm khác. Thứ hai, sự
lựa chọn chiến lược tùy thuộc rất nhiều vào khả năng đảm bảo các nguồn lực của
doanh nghiệp để thực thi chiến lược. Thành tích nghèo nàn có thể là kết quả từ
những chiến lược nghèo nàn, hoặc từ những chiến lược tốt nhưng được thực hiện
một cách kém cỏií.

1. Nguyên nhân dẫn đến việc thực thi kém hiệu qủa
Việc thực hiện chiến lược kém hiệu quả là do những nguyên nhân sau đây.
- Việc hoạch định biệt lập. Kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp thường do
"các chuyên viên kế hoạch" cấp doanh nghiệp thảo ra, mà những người này có thể
không liên hệ chặt chẽ với những người quản trị marketing vốn phải thực thi chiến
lược.
- Những cân nhắc chọn lựa giữa các mục tiêu lâu dài và trước mắt. Các doanh
nghiệp thiết kế chiến lược marketing nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn. Thế
nhưng những người quản trị marketing, những người thực thi các chiến lược đó
thường được thưởng vì doanh số, sự phát triển, hoặc lợi nhuận ngắn hạn. Khi đối
diện với sự chọn lựa giữa chiến lược dài hạn và thành tích trước mắt, những người
quản trị marketing thường thiên về lợi ích ngắn hạn. Có thể họ đã đáp ứng được
những mục tiêu thành tích ngắn hạn và đã nhận được những sự đánh giá cao, nhưng
việc làm của họ sẽ làm tổn hại đến chiến lược dài hạn và vị thế của doanh nghiệp.
- Chống lại sự thay đổi. Những hoạt động hiện tại của doanh nghiệp đều được
phải được thiết kế nhằm đảm bảo thực thi thành công các chiến lược. Thế nhưng ở
nhiều doanh nghiệp, những chiến lược mới không phù hợp với các khuôn mẫu và
tập quán đã có của...
CHƯƠNG XIII
T CHC THC HIN VÀ KIM TRA
CÁC HOT ĐỘNG MARKETING
I. T CHC THC HIN CHIN LƯỢC VÀ CHƯƠNG
TRÌNH MARKETING
T chc thc hin marketing là tiến trình chuyn các chiến lược và chương
trình marketing thành nhng hot động marketing trên thc tế nhm thành đạt các
mc tiêu marketing đã đề ra mt cách có hiu qu. Trong khi vic phân tích
hoch định chiến lược marketing là xác định mt cách rõ ràng cái gìti sao ca
nhng hot động marketing, thì vic thc hin nhm tìm câu tr li: ai, đâu, khi
nào, và làm thế nào để biến các ý t
ưởng chiến lược tr thành hin thc.
Chiến lược và vic thc hin có quan h mt thiết vi nhau. Th nht, chiến
lược xác định nhng hot động thc thi nào là cn thiết. Chng hn, quyết định "thu
hoch" mt sn phm nào đó phi được chuyn thành nhng vic làm c th như
phân phi ngân sách ít hơn cho sn phm đó, ch
th cho nhân viên bán có th tăng
giá lên, và tp trung các n lc qung cáo cho nhng sn phm khác. Th hai, s
la chn chiến lược tùy thuc rt nhiu vào kh năng đảm bo các ngun lc ca
doanh nghip để thc thi chiến lược. Thành tích nghèo nàn có th là kết qu t
nhng chiến lược nghèo nàn, hoc t nhng chiến lược tt nhưng được thc hin
mt cách kém cií.
1. Nguyên nhân dn đến vic thc thi kém hiu qa
Vic thc hin chiến lược kém hiu qu là do nhng nguyên nhân sau đây.
- Vic hoch định bit lp. Kế hoch chiến lược ca doanh nghip thường do
"các chuyên viên kế hoch" cp doanh nghip tho ra, mà nhng người này có th
không liên h cht ch vi nhng người qun tr marketing vn phi thc thi chiến
lược.
- Nhng cân nhc chn l
a gia các mc tiêu lâu dài và trước mt. Các doanh
nghip thiết kế chiến lược marketing nhm to ra li thế cnh tranh dài hn. Thế
nhưng nhng người qun tr marketing, nhng người thc thi các chiến lược đó
thường được thưởng vì doanh s, s phát trin, hoc li nhun ngn hn. Khi đối
din vi s chn la gia chiến lược dài h
n và thành tích trước mt, nhng người
qun tr marketing thường thiên v li ích ngn hn. Có th h đã đáp ng được
nhng mc tiêu thành tích ngn hn và đã nhn được nhng s đánh giá cao, nhưng
vic làm ca h s làm tn hi đến chiến lược dài hn và v thế ca doanh nghip.
- Chng li s thay đổi. Nhng ho
t động hin ti ca doanh nghip đều được
phi được thiết kế nhm đảm bo thc thi thành công các chiến lược. Thế nhưng
nhiu doanh nghip, nhng chiến lược mi không phù hp vi các khuôn mu và
tp quán đã có ca nó s b chng li. Và chiến lược càng khác bit nhiu vi cái
cũ, s chng li vic thc thi nó càng l
n. Đối vi nhng chiến lược mi, vic thc
QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG XIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG XIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG XIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING 9 10 981