Ktl-icon-tai-lieu

quản trị sản xuất

Được đăng lên bởi nguyenchicuong0211
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
1. Tên học phần: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
2. Số đơn vị học trình: 4 ĐVHT
3. Trình độ: sinh viên đại học năm thứ 3 ngành quản trị kinh doanh.
4. Phân bố thời gian:
- Lý thuyết trên lớp: 30 tiết
- Thảo luận và bài tập: 20 tiết
- Thực hành máy: 10 tiết
5. Điều kiện học phần:
- Học phần tiên quyết: Quản trị học
- Học phần học trước: Quy hoạch tuyến tính
6. Mục tiêu học phần:
Mô tả đặc tính của quá trình sản xuất và tác nghiệp, xây dựng các mô hình, các phương
pháp quản trị các yếu tố sản xuất như lao động, máy móc thiết bị , nguyên vật liệu, vốn và
công nghệ, tổ chức các bộ phận sản xuất theo hướng tối ưu hóa về chi phí và thời gian…Đề
đạt được mục tiêu làm thể nào chi phí bỏ ra là thấp nhất nhưng hiệu quả mang lại có thể là
cao nhất.
7. Nội dung vắn tắt của học phần:
Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản về công tác tổ chức quá trình sản xuất trong
doanh nghiệp và các công tác hoạch định như dự báo nhu cầu, hoạch định nhu cầu vật tư,
hoạch định lịch trình sản xuất…Môn học cũng nhằm đào tạo các kỹ năng quản trị tác
nghiệp như điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng… và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt
động sản xuất của doanh nghiệp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự giờ giảng trên lớp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu do giảng viên giới thiệu.
- Làm bài tập, bài kiểm tra.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- 50% - Điểm bài tập trên lớp
- 50% - Điểm bài thi hết môn
10. Tài liệu học tập:
- Bài giảng: Quản trị sản xuất
- Tài liệu tham khảo: Xem mục C
11. Nội dung chi tiết học phần:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỌC PHẦN:
Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên:
- Nắm được các khái niệm liên quan đến sản xuất. quản trị sản xuất, chức năng của
quản trị sản xuất, quản trị hàng tồn kho, các biện pháp giảm hàng tồn kho, hoạch
định việc sử dụng các nguồn lực, hoạch định nhu cầu vật tư, dự trữ an toàn… để làm
sao cho tổng chi phí của doanh nghiệp là thấp nhất nhưng đem lại hiệu quả cao nhất.
- Đào tạo các kỹ năng quản trị tác nghiệp như điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng, lập
kế hoạch dự báo cho nhu cầu của doanh nghiệp.
-1-

- Có khả năng kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
B. NỘI DUNG CHI TIẾT:
Vấn đề 1: Dự báo nhu cầu sản xuất
I. Kiến thức

Mức độ

1. Kiến thức cơ sở
-

Các mô hình dãy số thời gian và các tham số thống kê

-

Chọn mẫu

-

Mô hình hồi qui tương quan

-

Excel và Win QSB

2. Kiến thức chu...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnhphúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
1. Tên học phần: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
2. Số đơn vị học trình: 4 ĐVHT
3. Trình độ: sinh viên đại học năm thứ 3 ngành quản trị kinh doanh.
4. Phân bố thời gian:
- Lý thuyết trên lớp: 30 tiết
- Thảo luận và bài tập: 20 tiết
- Thực hành máy: 10 tiết
5. Điều kiện học phần:
- Học phần tiên quyết: Quản trị học
- Học phần học trước: Quy hoạch tuyến tính
6. Mục tiêu học phần:
tả đặc tính của quá trình sản xuất tác nghiệp, xây dựng các hình, các phương
pháp quản trịc yếu tố sản xuất như lao động, máy móc thiết bị , nguyên vật liệu, vốn
công nghệ, tổ chức các bộ phận sản xuất theo hướng tối ưu hóa về chi phí và thời gian…Đề
đạt được mục tiêu làm thể nào chi phí bra thấp nhất nhưng hiệu quả mang lại có thể
cao nhất.
7. Nội dung vắn tắt của học phần:
Học phần cung cấp những khái niệm bản về công tác tổ chức quá trình sản xuất trong
doanh nghiệp các công tác hoạch định như dự báo nhu cầu, hoạch định nhu cầu vật tư,
hoạch định lịch trình sản xuất…Môn học cũng nhằm đào tạo các kỹ năng quản trị tác
nghiệp như điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng… và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt
động sản xuất của doanh nghiệp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự giờ giảng trên lớp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu do giảng viên giới thiệu.
- Làm bài tập, bài kiểm tra.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- 50% - Điểm bài tập trên lớp
- 50% - Điểm bài thi hết môn
10. Tài liệu học tập:
- Bài giảng: Quản trị sản xuất
- Tài liệu tham khảo: Xem mục C
11. Nội dung chi tiết học phần:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỌC PHẦN:
Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên:
- Nắm được các khái niệm liên quan đến sản xuất. quản trị sản xuất, chức năng của
quản trị sản xuất, quản trị hàng tồn kho, các biện pháp giảm hàng tồn kho, hoạch
định việc sử dụng các nguồn lực, hoạch định nhu cầu vật tư, dự trữ an toàn… để làm
sao cho tổng chi phí của doanh nghiệp là thấp nhất nhưng đem lại hiệu quả cao nhất.
- Đào tạo các kỹ năng quản trị tác nghiệp như điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng, lập
kế hoạch dự báo cho nhu cầu của doanh nghiệp.
- 1 -
quản trị sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị sản xuất - Người đăng: nguyenchicuong0211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
quản trị sản xuất 9 10 309