Ktl-icon-tai-lieu

quy trình lập quyết toán NSNN

Được đăng lên bởi Chốn Xa Xăm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập Quyết toán ngân sách nhà nước
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Căn cứ báo cáo thu, chi hàng tháng trong năm có xác nhận của kho bạc
nhà nước huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2: Sau ngày 31/12 tiến hành khoá sổ sách kế toán, tài chính kế toán xã làm
bảng tổng hợp Quyết toán thu, chi ngân sách nộp kho bạc nhà nước huyện, thị xã,
thành phố.
Bước 3: Sau khi đối chiếu khớp số liệu, kho bạc nhà nước huyện, thị xã, thành
phố ký xác nhận bảng quyết toán.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Bảng tổng hợp quyết toán thu và chi ngân sách; Số
lượng hồ sơ 03 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc .
đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) : Không.
h) Lệ phí (nếu có): Không.
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ tài chính về việc ban
hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

...
Lập Quyết toán ngân sách nhà nước
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Căn cứ báo cáo thu, chi hàng tháng trong năm xác nhận của kho bạc
nhà nước huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2: Sau ngày 31/12 tiến hành khoá sổ sách kế toán, tài chính kế toán xã làm
bảng tổng hợp Quyết toán thu, chi ngân sách nộp kho bạc nhà nước huyện, thị xã,
thành phố.
Bước 3: Sau khi đối chiếu khớp s liệu, kho bạc nhà nước huyện, thị xã, thành
phố ký xác nhận bảng quyết toán.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Bảng tổng hợp quyết toán thu chi ngân sách; Số
lượng hồ sơ 03 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc .
đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) : Không.
h) Lệ phí (nếu có): Không.
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ tài chính về việc ban
hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.
quy trình lập quyết toán NSNN - Người đăng: Chốn Xa Xăm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
quy trình lập quyết toán NSNN 9 10 689