Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất ngành dệt nhuộm

Được đăng lên bởi thanh-quyen-tran-huynh
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 4821 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Mục lục
Mục lục.................................................................................................................1
Mở đầu.................................................................................................................3
1
Chương 1: Giới thiệu chung.....................................................................4
1.1 Ngành dệt may Việt nam .........................................................................4
1.2 Mô tả quy trình sản xuất ..........................................................................6
1.2.1 Sản xuất sợi.........................................................................................6
1.2.2 Sản xuất vải ........................................................................................8
1.2.3 Xử lý vải ...............................................................................................9
1.3 Hiện trạng chất thải ...............................................................................23
1.3.1 Nước thải ...........................................................................................23
1.3.2 Không khí...........................................................................................25
1.3.3 Chất thải rắn ......................................................................................25
2
Chương 2: Nguyên tắc, nhu cầu và phương pháp luận SXSH ..............26
2.1 Giới thiệu về Sản xuất sạch hơn ...........................................................27
2.2 Nhu cầu về SXSH..................................................................................28
2.3 Phương pháp đánh giá Sản xuất sạch hơn ..........................................32
2.4 Các kỹ thuật SXSH................................................................................35
3
Chương 3: Các cơ hội sản xuất sạch hơn .............................................39
4
Chương 4: Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn..................49
4.1 Bước 1: Khởi động ................................................................................50
4.1.1 Nhiệm vụ 1: Thành lập nhóm SXSH ..................................................50
4.1.2 Nhiệm vụ 2: Liệt kê các bước quy trình và nhận diện các dòng thải .54
4.2 Bước 2: Phân tích các công đoạn sản xuất ..........................................59
4.2.1 Nhiệm vụ 3: Chuẩn bị sơ đồ quy trình ...............................................59
4.2.2 Nhiệm vụ 4: Cân bằng nguyên liệu, cấu tử và năng lượng ...............62
4.2.3 Nhiệ...
Tài liu hướng dn Sn xut sch hơn ngành dt nhum Trang 1/107
Mc lc
Mc lc.................................................................................................................1
M đầu.................................................................................................................3
1 Chương 1: Gii thiu chung.....................................................................4
1.1 Ngành dt may Vit nam .........................................................................4
1.2 Mô t quy trình sn xut ..........................................................................6
1.2.1 Sn xut si.........................................................................................6
1.2.2 Sn xut vi ........................................................................................8
1.2.3 X lý vi...............................................................................................9
1.3 Hin trng cht thi ...............................................................................23
1.3.1 Nước thi ...........................................................................................23
1.3.2 Không khí...........................................................................................25
1.3.3 Cht thi rn ......................................................................................25
2 Chương 2: Nguyên tc, nhu cu và phương pháp lun SXSH..............26
2.1 Gii thiu v Sn xut sch hơn ...........................................................27
2.2 Nhu cu v SXSH..................................................................................28
2.3 Phương pháp đánh giá Sn xut sch hơn ..........................................32
2.4 Các k thut SXSH................................................................................35
3 Chương 3: Các cơ hi sn xut sch hơn .............................................39
4 Chương 4: Phương pháp lun đánh giá sn xut sch hơn..................49
4.1 Bước 1: Khi động ................................................................................50
4.1.1 Nhim v 1: Thành lp nhóm SXSH ..................................................50
4.1.2 Nhim v 2: Lit kê các bước quy trình và nhn din các dòng thi.54
4.2 Bước 2: Phân tích các công đon sn xut ..........................................59
4.2.1 Nhim v 3: Chun b sơ đồ quy trình ...............................................59
4.2.2 Nhim v 4: Cân bng nguyên liu, cu t và năng lượng ...............62
4.2.3 Nhim v 5: Mô t đặc tính dòng thi ................................................71
4.2.4 Nhim v 6: Định giá cho dòng thi ...................................................73
4.2.5 Nhim v 7: Rà soát li quy trình để xác định nguyên nhân..............76
4.3 Bước 3: Đề xut các cơ hi SXSH........................................................83
4.3.1 Nhim v 8: Đề xut các cơ hi SXSH ..............................................83
4.3.2 Nhim v 9: Sàng lc các cơ hi SXSH ............................................85
4.4 Bước 4: La chn gii pháp SXSH .......................................................87
4.4.1 Nhim v 10: Tính kh thi v mt k thut.........................................87
4.4.2 Nhim v 11: Tính kh thi v mt kinh tế...........................................88
4.4.3 Nhim v 12: Tính kh thi v mt môi trường....................................89
4.4.4 Nhim v 13: La chn các gii pháp để thc hin ..........................89
4.5 Bước 5: Thc hin các gii pháp SXSH ...............................................91
4.5.1 Nhim v 14: Chun b thc hin ......................................................91
4.5.2 Nhim v 15: Thc hin các gii pháp ..............................................91
4.5.3 Nhim v 16: Quan trc và Đánh giá Kết qu ...................................92
4.6 Bước 6: Duy trì SXSH ...........................................................................92
5 Tr ngi trong vic thc hin SXSH và cách khc phc........................94
5.1 Các rào cn thái độ ...............................................................................94
5.1.1 Bàng quan vi các vn đề qun lý ni vi và môi trường....................95
5.1.2 Không mun thay đổi .........................................................................95
5.1.3 Các bin pháp khc phc các rào cn thái độ ...................................95
5.2 Các rào cn mang tính h thng ...........................................................96
5.2.1 Thiếu các k năng qun lý chuyên nghip.........................................97
5.2.2 Các h sơ sn xut sơ sài .................................................................97
Sản xuất ngành dệt nhuộm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất ngành dệt nhuộm - Người đăng: thanh-quyen-tran-huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Sản xuất ngành dệt nhuộm 9 10 900