Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay thanh tra môi trường

Được đăng lên bởi bemyheart-9x-gmail-com
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4682 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỔ TAY THANH TRA MÔI TRƯỜNG---VÕ VĂN TIỄN--SỔ TAY THANH TRA MÔI TRƯỜNG
(�ANG XÂY DỰNG VÀ XIN Ý KIẾN� từ thanh tra các sở khcnmt)

 
I. GIỚI THIỆU:
 
Mục đích của cuốn sổ tay là nhằm trợ� giúp cho công tác thanh tra về bảo vệ môi trường
của Thanh tra Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Sở KH,CN&MT) các tỉnh/thành phố.
Cuốn sổ tay này được trình bày theo hình thức có giá trị thực hành để hướng dẫn thực hiện
việc thanh tra môi trường một cách thuận lợi. Sổ tay thanh tra� phục vụ cho các thanh tra
viên tìm kiếm các thông tin một cách dễ dàng, các bảng liệt kê và các ví dụ về việc giải quyết
các tình huống chung. Song cũng không thay thế khi vận dụng các văn bản quy phạm pháp
luật cụ thể.
�Cuốn sổ tay thanh tra chứa đựng các thông tin:
-Các văn bản pháp luật hiện hành cần thiết cho các hoạt động thanh tra;
- Kế hoạch thanh tra;
- Thu thập các thông tin tại hiện trường;
- Phân tích kết quả và đánh giá ở hiện trường / Công ty;
- Ðánh giá thường xuyên và báo cáo về các hoạt động thanh tra;
Thanh tra viên cần phải biết những gì có thể được làm và những gì không được làm và thực
hiện những việc được làm như thế nào. Liên quan tới các hướng dẫn dưới đây tất cả các thông
tin thích hợp đối với các chủ thể khác nhau được cập nhật và giải thích. Với mục đích xây
dựng một cuốn sổ tay thực hành, tất cả giải thích đều ngắn gọn và tập trung vào việc làm thế
nào để sử dụng thông tin một cách hiệu quả và nhanh chóng trong công tác thanh tra.
II. KHUNG PHÁP luật của hoạt đông thanh tra môi trường
II.1-� Các văn bản pháp luật quy định chung về hoạt động thanh tra:
Mục này chủ yếu giới thiệu những thông tin chung có tính bao trùm về toàn bộ hoạt động thanh
tra nói chung và thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường nói riêng. Qua đó các Thanh
tra viên thấy được vị trí, vai trò của hoạt động thanh tra trong hoạt động quản lý Nhà nước của
Sở KH,CN&MT; thấy được chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Sở KH,CN&MT
và của các Thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có liên
quan trong hoạt động thanh tra; trách nhiệm và quyền hạn của đối tượng thanh tra theo quy
định của pháp luật về thanh tra nói chung và thanh tra về bảo vệ môi trường nói riêng. Phần
này rất có ý nghĩa và đóng vai trò quan trọng. Do đó, cần thiết trích dẫn cụ thể để các phần
sau còn dẫn chiếu. Qua đó Thanh tra Sở KH,CN&MT và các Thanh tra viên hiểu được những
vấn đề cơ bản trong hoạt động thanh tra của mình để vận dụng sáng tạo, linh hoạt và đúng
pháp luật trong các ho...
SỔ TAY THANH TRA MÔI TRƯỜNG---VÕ VĂN TIỄN---
SỔ TAY THANH TRA MÔI TRƯỜNG
(
ANG XÂY DỰNG VÀ XIN Ý KIẾN
từ thanh tra các sở khcnmt)
 
I. GIỚI THIỆU:
 
Mục đích của cuốn sổ tay nhằm trợ
giúp cho công tác thanh tra về bảo vệ môi trường
của Thanh tra Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Sở KH,CN&MT) các tỉnh/thành phố.
Cuốn sổ tay này được trình bày theo hình thức giá trị thực hành để hướng dẫn thực hiện
việc thanh tra môi trường một cách thuận lợi. Sổ tay thanh tra
phục vụ cho các thanh tra
viên tìm kiếm các thông tin một cách dễ dàng, các bảng liệt kê và các dụ về việc giải quyết
các tình huống chung. Song cũng không thay thế khi vận dụng các văn bản quy phạm pháp
luật cụ thể.
Cuốn sổ tay thanh tra chứa đựng các thông tin:
-Các văn bản pháp luật hiện hành cần thiết cho các hoạt động thanh tra;
- Kế hoạch thanh tra;
- Thu thập các thông tin tại hiện trường;
- Phân tích kết quả và đánh giá ở hiện trường / Công ty;
- Ðánh giá thường xuyên và báo cáo về các hoạt động thanh tra;
Thanh tra viên cần phải biết những gì thể được làm những không được làm và thực
hiện những việc được làm như thế nào. Liên quan tới các hướng dẫn dưới đây tất cả các thông
tin thích hợp đối với các chủ thể khác nhau được cập nhật giải thích. Với mục đích xây
dựng một cuốn sổ tay thực hành, tất cả giải thích đều ngắn gọn và tập trung vào việc làm thế
nào để sử dụng thông tin một cách hiệu quả và nhanh chóng trong công tác thanh tra.
II. KHUNG PHÁP luật của hoạt đông thanh tra môi trường
II.1-
Các văn bản pháp luật quy định chung về hoạt động thanh tra:
Mục này chủ yếu giới thiệu những thông tin chung tính bao trùm về toàn bộ hoạt động thanh
tra nói chung và thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường nói riêng. Qua đó các Thanh
tra viên thấy được vị trí, vai trò của hoạt động thanh tra trong hoạt động quản Nhà nước của
Sở KH,CN&MT; thấy được chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Sở KH,CN&MT
và của các Thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có liên
quan trong hoạt động thanh tra; trách nhiệm và quyền hạn của đối tượng thanh tra theo quy
định của pháp luật về thanh tra nói chung thanh tra về bảo vệ môi trường nói riêng. Phần
này rất có ý nghĩa và đóng vai trò quan trọng. Do đó, cần thiết trích dẫn cụ thể để các phần
sau còn dẫn chiếu. Qua đó Thanh tra Sở KH,CN&MT và các Thanh tra viên hiểu được những
vấn đề bản trong hoạt động thanh tra của mình để vận dụng sáng tạo, linh hoạt đúng
pháp luật trong các hoạt động thanh tra cụ thể.
II.1.1. Theo quy định tại Pháp lệnh Thanh tra:
Trước hết, Thanh tra Sở KH,CN&MT một tổ chức thanh tra Nhà nước nằm trong hệ thống
Thanh tra Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường. Do đó, Thanh tra Sở KH,CN&MT,
phải đầy đủ chức năng quyền hạn của một tổ chức thanh tra Nhà nước theo quy định
của Pháp
lệnh Thanh tra, được Hội đồng Nhà nước (nay Chủ tịch nước) công bố ngày
01/4/1990. Hơn nữa, hiện nay Pháp lệnh Thanh tra văn bản quy phạm pháp luật tính
pháp lý cao nhất để điều chỉnh chung cho lĩnh vực thanh tra và làm cơ sở pháp lý để quy định
về tổ chức hoạt động thanh tra trong các lĩnh vực cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp
luật khác. Vì vậy, trong quá trình tiến hành các hoạt động thanh tra về bảo vệ môi trường, khi
Sổ tay thanh tra môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay thanh tra môi trường - Người đăng: bemyheart-9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Sổ tay thanh tra môi trường 9 10 696