Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công

Được đăng lên bởi hoangvan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN BÀN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH CÔNG
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Khi bàn về phạm trù tài chính công, hiện nay có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau.
Có ý
kiến cho rằng tài chính công đồng nghĩa với tài chính nhà nước (1), nhưng có ý kiến
khác
lại cho rằng, tài chính công là một bộ phận tài chính nhà nước (2). Nhìn lại lịch sử ra
đời
và phát triển của tài chính có thể thấy, khi nhà nước (3) xuất hiện thì đồng thời cũng
xuất
hiện các khoản chi tiêu về quản lý hành chính, tư pháp, quốc phòng nhằm duy trì
quyền
lực chính trị của nhà nước và những khoản chi tiêu này được tài trợ từ các nguồn lực
đóng góp của xã hội như: thuế, công trái … Từ đây, phạm trù tài chính nhà nước đã
bắt
đầu xuất hiện – một khái niệm dùng để phản ảnh những hoạt động tài chính gắn liền
với
chủ thể nhà nước.
Trước thế kỷ thứ 19, trong các nền kinh tế tự cung – tự cấp, kinh tế hàng hóa giản đơn
và
kinh tế thị trường tự do cạnh tranh, chức năng cơ bản của nhà nước là thực hiện các
nhiệm vụ chính trị và quản lý hành chính. Cho nên, trong thời gian này tài chính nhà
nước hoạt động cũng dựa trên những nền tảng kinh tế đó, và chủ yếu là phục vụ cho
các
hoạt động chính trị, quản lý hành chính, tư pháp và quốc phòng của nhà nước. Đến
giai
đoạn kinh tế thị trường hiện đại, do yêu cầu của sự phát triển kinh tế, nhà nước phải
đảm
nhận chức năng quản lý kinh tế song hành với hoạt động chính trị, quản lý hành
chính, tư
pháp, quốc phòng. Tài chính nhà nước lúc này trở thành công cụ để nhà nước can
thiệp
vào kinh tế nhằm điều tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, phạm vi hoạt
động
của tài chính nhà nước đã không ngừng mở rộng, không chỉ dừng lại các hoạt động
thu
chi ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
nhằm
chăm lo phúc lợi cộng đồng…), hoạt động tài chính của các đơn vị hành chính, các
đơn
vị sự nghiệp mà còn có cả hoạt động đầu tư, hỗ trợ tài chính cho các khu vực kinh tế.
Như vậy, xét về mặt sắp xếp thể chế, có thể thấy, trong nền kinh tế hiện đại tài chính
nhà
nước bao hàm sự đan xen của những hoạt động mang tính chất công, không vì lợi
nhuận
và một số các hoạt động mang tính chất tư, nhằm mục tiêu lợi nhuận như hoạt động
kinh
doanh của các doanh nghiệp nhà nước. Ngày nay, nhận thức tính vị lợi trong quá trình
hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước thể hiện đúng đắn xu hướng cải cách chính
sách trong nền kinh tế hiện đại, đặc biệt là trong xu hướng phát triển cạnh tranh và hội

nhập. Doanh nghiệp nhà nước phải là một đơn vị kinh doanh thực sự và lợi nhuận...
LUẬN BÀN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH CÔNG
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Khi bàn về phạm trù tài chính công, hiện nay có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau.
Có ý
kiến cho rằng tài chính công đồng nghĩa với tài chính nhà nước (1), nhưng có ý kiến
khác
lại cho rằng, tài chính công là một bộ phận tài chính nhà nước (2). Nhìn lại lịch sử ra
đời
và phát triển của tài chính có thể thấy, khi nhà nước (3) xuất hiện thì đồng thời cũng
xuất
hiện các khoản chi tiêu về quản lý hành chính, tư pháp, quốc phòng nhằm duy trì
quyền
lực chính trị của nhà nước và những khoản chi tiêu này được tài trợ từ các nguồn lực
đóng góp của xã hội như: thuế, công trái … Từ đây, phạm trù tài chính nhà nước đã
bắt
đầu xuất hiện – một khái niệm dùng để phản ảnh những hoạt động tài chính gắn liền
với
chủ thể nhà nước.
Trước thế kỷ thứ 19, trong các nền kinh tế tự cung – tự cấp, kinh tế hàng hóa giản đơn
kinh tế thị trường tự do cạnh tranh, chức năng cơ bản của nhà nước là thực hiện các
nhiệm vụ chính trị và quản lý hành chính. Cho nên, trong thời gian này tài chính nhà
nước hoạt động cũng dựa trên những nền tảng kinh tế đó, và chủ yếu là phục vụ cho
các
hoạt động chính trị, quản lý hành chính, tư pháp và quốc phòng của nhà nước. Đến
giai
đoạn kinh tế thị trường hiện đại, do yêu cầu của sự phát triển kinh tế, nhà nước phải
đảm
nhận chức năng quản lý kinh tế song hành với hoạt động chính trị, quản lý hành
chính, tư
pháp, quốc phòng. Tài chính nhà nước lúc này trở thành công cụ để nhà nước can
thiệp
vào kinh tế nhằm điều tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, phạm vi hoạt
động
của tài chính nhà nước đã không ngừng mở rộng, không chỉ dừng lại các hoạt động
thu
chi ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
nhằm
chăm lo phúc lợi cộng đồng…), hoạt động tài chính của các đơn vị hành chính, các
đơn
vị sự nghiệp mà còn có cả hoạt động đầu tư, hỗ trợ tài chính cho các khu vực kinh tế.
Như vậy, xét về mặt sắp xếp thể chế, có thể thấy, trong nền kinh tế hiện đại tài chính
nhà
nước bao hàm sự đan xen của những hoạt động mang tính chất công, không vì lợi
nhuận
và một số các hoạt động mang tính chất tư, nhằm mục tiêu lợi nhuận như hoạt động
kinh
doanh của các doanh nghiệp nhà nước. Ngày nay, nhận thức tính vị lợi trong quá trình
hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước thể hiện đúng đắn xu hướng cải cách chính
sách trong nền kinh tế hiện đại, đặc biệt là trong xu hướng phát triển cạnh tranh và hội
Tài chính công - Trang 2
Tài chính công - Người đăng: hoangvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài chính công 9 10 816