Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn Tâm lý học lao động

Được đăng lên bởi Hằng Lê
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 3500 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CT T©m lý häc lao ®éng
1. Kh¸i qu¸t chung.
2. Tæ chøc qu¸ trinh lao ®éng.
3. Sù thÝch øng cña HT kü thuËt
®èi víi con ng­êi .
4. Sù thÝch øng cña con ng­êi víi
HT kü thuËt.
5. Sù thÝch øng gi­a con ng­êi víi
con ng­êi trong lao ®éng.
(con ng­êi- HT May- m«i tr­êng)

Ch­¬ng I.

Kh¸i qu¸t vÒ T©m lý häc lao ®éng

I. §èi t­îng vµ nhiÖm vô cña T©m lý häc lao ®éng
II. S¬ l­îc lÞch sö cña T©m lý häc lao ®éng
III. C¸c ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña T©m lý häc
lao ®éng.
IV. C¸c ph­¬ng ph¸p cña T©m lý häc

I. ®èi t­îng vµ nhiÖm vô cña T©m lý häc lao
®éng

1. §èi t­îng cña T©m lý häc lao ®éng:
- C¸c ho¹t ®éng lao ®éng vµ tËp luyÖn lao ®éng.
- Nh÷ng hiÖn t­îng t©m lý, ®Æc ®iÓm nh©n c¸ch cña
ng­êi lao ®éng, ®Æc ®iÓm vÒ nghÒ nghiÖp cña hä.
- M«i tr­êng lao ®éng (x· héi - lÞch sö vµ m«i tr­
êng tù nhiªn cô thÓ mµ trong ®ã ho¹t ®éng lao ®éng
®­îc thùc hiÖn).
- C¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n trong lao ®éng
(tËp thÓ lao ®éng).
- C¸c ph­¬ng tiÖn, c«ng cô lao ®éng, c¸c s¶n phÈm
lao ®éng vµ c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y lao ®éng.

2. NhiÖm vô cña T©m lý häc lao ®éng.
•Nghiªn cøu nh­ng ®Æc ®iÓm TL phï hîp nghÒ, tuyÓn chän
vµ t­ vÊn nghÒ nghiÖp.
•Nghiªn cøu nh­ng quy luËt TL cña sù hinh thµnh c¸c kü
nang, kü x¶o lao ®éng (D¹y nghÒ).
•Nghiªn cøu tèi ­u ho¸ ®iÒu kiÖn lao ®éng, chèng sù mÖt
mái, vµ ®¬n ®iÖu.
•NC c¸c nh©n tè TL nh»m c¶i tiÕn m¸y mãc tiÖn lîi h¬n ®èi
víi ng­êi lao ®éng.
•Nghiªn cøu nh­ng nguyªn nh©n t©m lý trong c¸c sù cè
kh«ng mong ®îi.
•NC c¸c nh©n tè TLXH trong chÝnh s¸ch b¶o hiÓm ®èi víi
ng­êi lao ®éng.
•Nghiªn cøu mèi quan hÖ gi­a con ng­êi víi con ng­êi trong
tËp thÓ lao ®«ng.

II. S¬ l­îc lÞch sö cña T©m lý häc lao ®éng
- Cuối thế kỷ 19: Nền sản xuất tư bản phát triển- Đòi hỏi NC quan hệ lien
nhân cách trong các nhóm XH xung đột về lợi ích (Các nhà Tư bản và công
nhân).

- Đầu thế kỷ 20.
Xuất hiện các thành tựu về sinh lý học (1901-1903: Nc sự mệt mỏi
trong LĐ của I.M. Xếsênốp, 1905: F. Kraêplin đề xuất PP đo sự mệt
mỏi trong LĐ).
 Xuất hiện các văn phòng tư vấn nghề (hướng nghiệp và chọn nghề
ở Boston 1915, ở Đức, Anh, Pháp … 1916).
NC vấn đề hợp lý hoá dây chuyền sản xuất trong đó có tính đến yếu
tố con người (Hệ thống PP Taylor).

II. S¬ l­îc lÞch sö cña T©m lý häc lao ®éng
(Tiếp)
-Giữa thế kỷ 20
 Sau chiến tranh TG II: ở Mỹ xuất hiẹn TL Kỹ sư tức NC tâm lý người vận hành
máy móc.
 1950-1960 xuất hiện “ccông thái học”- Erconomie- NC tâm lý người vân hành
trong hệ thống “người – máy” sau đó “người-môi trường-máy móc- người”. Thí
dụ NC của E. Mayo 1927 ở Mỹ: N...
CT
CT
T©m lý häc lao ®éng
T©m lý häc lao ®éng
1. Kh¸i qu¸t chung.
1. Kh¸i qu¸t chung.
2. Tæ chøc qu¸ trinh lao ®éng.
2. Tæ chøc qu¸ trinh lao ®éng.
3. Sù thÝch øng cña HT kü thuËt
3. Sù thÝch øng cña HT kü thuËt
®èi víi con ng$êi .
®èi víi con ng$êi .
4. Sù thÝch øng cña con ng$êi víi
4. Sù thÝch øng cña con ng$êi víi
HT kü thuËt.
HT kü thuËt.
5. Sù thÝch øng gi$a con ng$êi víi
5. Sù thÝch øng gi$a con ng$êi víi
con ng$êi trong lao ®éng.
con ng$êi trong lao ®éng.
(con ng$êi- HT May- m«i tr$êng)
Tài liệu môn Tâm lý học lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn Tâm lý học lao động - Người đăng: Hằng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Tài liệu môn Tâm lý học lao động 9 10 682