Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi thanhtuyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1810 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 1:

KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Nội dung ôn tập:
1. Các loại thị trường trong hệ thống kinh tế.
2. Thị trường tài chính: khái niệm, cơ sở hình thành, vai trò, chức năng, phân loại, đặc điểm,
chủ thể tham gia.
3. Tài sản tài chính: khái niệm, vai trò, chức năng, phân loại, đặc điểm.
4. Sắp xếp các tài sản tài chính theo mức độ an toàn / rủi ro.
5. Vấn đề hiệu quả của thị trường tài chính: các hình thức biểu hiện, đặc điểm.
Câu hỏi mẫu:
Câu 1: Cơ sở khách quan cho sự ra đời thị trường tài chính là:
A. Sự giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu vốn trong nền kinh tế thông qua các công
cụ tài chính đặc biệt.
B. Sự giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu tiền tệ giữa các chủ thể trong nền kinh tế.
C. Sự giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu vốn trong nền kinh tế thông qua các loại
cổ phiếu, trái phiếu.
D. Sự giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu tiền tệ trong nền kinh tế thông qua các
công cụ tài chính.
Đáp án: A
Câu 2: Nếu dựa theo tính chất pháp lý thì thị trường tài chính được phân thành:
A. Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần.
B. Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
C. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn.
D. Thị trường chính thức và thị trường không chính thức.
Đáp án: D
Câu 3: Tài sản tài chính được chia thành:
A. Công cụ nợ và công cụ vốn.
B. Cổ phiếu và trái phiếu.
C. Tài sản đặc biệt và tài sản thông thường.
D. Tài sản hữu hình và tài sản vô hình.
Đáp án: A
Câu 4: Sắp xếp thứ tự mức độ an toàn nhất của các công cụ tài chính sau:
A. Tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu.
B. Trái phiếu chính phủ, cổ phiếu, tín phiếu kho bạc, trái phiếu công ty.
C. Cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu công ty.
D. Tín phiếu kho bạc, trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ, cổ phiếu.
Đáp án: A
Câu 5: Tài sản nào sau đây được xem là tài sản tài chính?
1

A. Đất đai.
B. Bằng phát minh sáng chế.
C. Chứng chỉ tiền gửi.
D. Nhà xưởng.
Đáp án: C
Câu 6: Theo quan điểm của Eugene Fama, giá cả hiện tại của các loại tài sản tài chính chỉ
phản ánh được thông tin trong quá khứ. Đây là biểu hiện của thị trường tài chính có hiệu
quả….
A. yếu
B. trung bình
C. khá
D. mạnh
Đáp án: A

CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
Nội dung ôn tập:
1. Công cụ tài chính: khái niệm, phân loại, đặc điểm
2. Người nắm giữ chứng khoán được gọi là gì? Quyền lợi của người nắm giữ chứng khoán.
3. Giá chứng khoán: khái niệm, phân loại, căn cứ tính, các yếu tố tác động.
4. Lợi tức của chứng khoán gồm n...
1
NI DUNG ÔN TP
MÔN: TH TRƯỜNG TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT V TH TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Ni dung ôn tp:
1. Các loi th trường trong h thng kinh tế.
2. Th trường tài chính: khái nim, s hình thành, vai trò, chức ng, phân loại, đặc điểm,
ch th tham gia.
3. Tài sn tài chính: khái nim, vai trò, chức năng, phân loại, đặc điểm.
4. Sp xếp các tài sn tài chính theo mức độ an toàn / ri ro.
5. Vấn đề hiu qu ca th trường tài chính: các hình thc biu hiện, đặc điểm.
Câu hi mu:
Câu 1: Cơ sở khách quan cho s ra đời th trường tài chính là:
A. S gii quyết mâu thun gia cung và cu vn trong nn kinh tế thông qua các công
c tài chính đặc bit.
B. S gii quyết mâu thun gia cung và cu tin t gia các ch th trong nn kinh tế.
C. S gii quyết mâu thun gia cung cu vn trong nn kinh tế thông qua các loi
c phiếu, trái phiếu.
D. S gii quyết mâu thun gia cung cu tin t trong nn kinh tế thông qua c
công c tài chính.
Đáp án: A
Câu 2: Nếu da theo tính cht pháp lý thì th trường tài chính được phân thành:
A. Th trường n và th trường vn c phn.
B. Th trường sơ cấp và th trường th cp.
C. Th trường tin t và th trường vn.
D. Th trường chính thc và th trường không chính thc.
Đáp án: D
Câu 3: Tài sản tài chính được chia thành:
A. Công c n và công c vn.
B. C phiếu và trái phiếu.
C. Tài sản đặc bit và tài sn thông thường.
D. Tài sn hu hình và tài sn vô hình.
Đáp án: A
Câu 4: Sp xếp th t mức độ an toàn nht ca các công ci chính sau:
A. Tín phiếu kho bc, trái phiếu chính ph, trái phiếu công ty, c phiếu.
B. Trái phiếu chính ph, c phiếu, tín phiếu kho bc, trái phiếu công ty.
C. C phiếu, trái phiếu chính ph, tín phiếu kho bc, trái phiếu công ty.
D. Tín phiếu kho bc, trái phiếu công ty, trái phiếu chính ph, c phiếu.
Đáp án: A
Câu 5: Tài sản nào sau đây được xem là tài sn tài chính?
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - Người đăng: thanhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 9 10 594