Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu quản lý thuế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 8219 lần   |   Lượt tải: 39 lần
BỘ TÀI CHÍNH
Trang bìa
TỔNG CỤC THUẾ

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ
QUẢN LÝ THUẾ
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHO CÔNG CHỨC MỚI
Hà Nội, Tháng 03 04 - 2008
LỜI GIỚI THIỆU

Luật quản lý thuế đã được Quốc hội Khoá XI thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu
lực thi hành từ ngày 01/07/2007. Việc ban hành Luật quản lý thuế đã tạo nền tảng cho việc
áp dụng cơ chế quản lý thuế tiên tiến, hiện đại, theo đó người nộp thuế tự tính, tự khai, tự
nộp thuế vào NSNN; cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế theo chức năng dựa trên hệ thống
thông tin về người nộp thuế. Bên cạnh đó, Luật cũng đề cao quyền và trách nhiệm của
người nộp thuế, tạo điều kiện cho việc cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn
giản, rõ ràng, minh bạch, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu lực của Hệ
thống thuế.
Quản lý thuế theo mô hình chức năng đặt ra yêu cầu, thách thức lớn cho cả cơ quan
thuế và cán bộ thuế, Ngành Thuế đã thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo mô
hình chức năng, thay đổi phương thức quản lý; từng cán bộ thuế phải thay đổi thói quen,
phương pháp làm việc theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp.
Để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức về pháp luật quản lý thuế
cho công chức thuế, đặc biệt là công chức thuế mới vào ngành, Tổng cục thuế biên soạn
tài liệu “Nội dung cơ bản về quản lý thuế”. Nội dung tài liệu gồm 5 Chương, cụ thể như
sau:
- Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý thuế.
- Chương 2: Thủ tục hành chính thuế.
- Chương 3: Các bên liên quan đến quản lý thuế.
- Chương 4: Giám sát sự tuân thủ.
- Chương 5: Chế tài xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế.
Tài liệu này vừa đề cập đến kiến thức chung, vừa đề cập đến kiến thức chuyên môn
của từng kỹ năng quản lý thuế; nội dung tuy tập trung vào vấn đề thủ tục hành chính thuế,
nhưng lại gắn chặt với các qui định về chính sách thuế. Tài liệu sẽ giúp cho các công
chức mới vào ngành nắm được những nội dung cơ bản của Luật quản lý thuế, nâng cao
trình độ chuyên môn và năng lực trong giải quyết công việc, đồng thời từng bước hình
thành kỹ năng quản lý thuế theo hướng chuyên sâu chuyên nghiệp.
Do thời gian biên soạn gấp, phạm vi của chủ đề rộng và kiến thức của nhóm biên
soạn còn hạn chế nên tài liệu không tránh khỏi thiếu sót. Tổng cục Thuế rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến của các công chức trong toàn Ngành để hoàn thiện tài liệu này,
phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo bồi dưỡng, nhất là cho công chức thuế mới vào
Ngành./.
TỔNG CỤC THUẾ

2

MỤC LỤC
PHỤ LỤC..........................
Trang bìa
LỜI GIỚI THIỆU
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
CHUYÊN ĐỀ
NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ
QUẢN LÝ THUẾ
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHO CÔNG CHỨC MỚI
Hà Nội, Tháng 03 04 - 2008
Tài liệu quản lý thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu quản lý thuế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Tài liệu quản lý thuế 9 10 823