Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu TCQT về lạm phát kỳ vọng

Được đăng lên bởi Trần Hữu Tuấn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG NGUỒN THAY ĐÔI TRONG LẠM PHÁT KỲ VỌNG: MỘT VÀI NHÌN NHẬN
TỪ MÔ HÌNH VAR
Yash P. Mehra and Christopher Herrington

K

ỳ vọng của công chúng về lạm phát đóng một vai trò quan trọng việc ảnh hưởng đến
lạm phát thực tế và khả năng của Cục Dự trữ Liên bang đểđạt được sự ổn định giá
cả. Do đó, một sự quan tâm đáng kể trong việc xác định các yếu tố kinh tế đểxác

định kỳ vọng của công chúng về lạm phát. 1 Trong bài viết này, chúng tôi xem xét một số yếu tố
kinh tế vĩ mô quan trọng quyết định đến lạm phát, bao gồm giá hàng hóa và giá dầu, và nghiên
cứu thực nghiệm ảnh hưởng của chúng thông qua một phương pháp khảo sát kỳ vọng lạm phát
của công chúng từ 1953 đến 2007, bằng việc sử dụng cấu trúc VAR.2 Chúng tôi cũng nghiên cứu
ảnh hưởng của những biến kinh tế vĩ mô này lên lạm phát kỳ vọng có thể thay đổi trong suốt thời
kỳ mẫu.
Trong một bài nghiên cứu gần đây, Leduc, Sill, và Stark (2007) sử dụng mô hình cấu trúc
VAR đểnghiên cứu nguồn gốc của việc lạm phát cao liên tục trong những năm 1970. Mô hình
VAR này dùng phương pháp khảo sát trực tiếp những kỳ vọng lạm phát của công chúng, đại diện
bởi trung vị khảo sát Livingston về dự báo chỉ số lạm phát CPI tám tháng tới. 3 Các biến khác
trong mô hình VAR này là chỉ số CPI thực tế, chỉ số giá hàng hóa, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất danh
nghĩa ngắn hạn và một biến cú sốc giá dầu. Thời để
i m của cuộc khảo sát và cách thức mà các
biến VAR khác được định nghĩa và đo lường cho thấy rằng những người tham gia cuộc khảo sát
không quan sát giá trị hiện hành của các biến của mô hình VAR khi thực hiện dự báo, qua đó giúp
xác định những thay đổi ngoại sinh (cú sốc) trong phương pháp khảo sát lạm phát kỳ vọng này.
1

Xem Ang, Bekaert và Wei (2006), Bernanke (2007), và Mishkin (2007) để có một sự giới thiệu tốt về đưa ra
mối tương quan lạm phát kỳ vọng, lạm phát thực tế và chính sách tiền tệ. Ang, Bekaert, và Wei cung cấp bằng chứng
cho thấy phương pháp khảo sát lạm phát kỳ vọng bao hàm những thông tin hữu ích cho việc dự báo lạm phát. Những
nghiên cứu của Bernanke và Mishkin nhấn mạnh nhu cầu của nghiên cứu rằng thúc đẩy một cách hiểu tốt hơn về
những nhân tố để xác định lạm phát kỳ vọng và cách mà những kỳ vọng này ảnh hưởng lên lạm phát thực tế.
2
Mankiw, Reis, và Wolfers (2003) đã chạy những hàm hồi quy đơn mối quan hệ giữa lạm phát kỳ vọng với một
vài biến kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên mô hình VAR cho phép động lực mạnh hơn trong các mối tương tác và vì thế có
thể cung cấp ước lượng tốt hơn ảnh hưởng của những biến kinh tế vĩ mô...
NH NG NGU N THAY ÔI TRONG L M PHÁT K V NG: M T VÀI NHÌN NH N Đ
T MÔ HÌNH VAR
Yash P. Mehra and Christopher Herrington
v ng c a công chúng v l m phát óng m t vai trò quan tr ng vi c nh h ng n đ ư đế
l m phát th c t kh n ng c a C c D tr Liên bang t c s n nh giá ế ă đểđạ đượ đị
c . Do ó, m t s quan tâm áng k trong vi c xác nh các y u t kinh t xác đ đ đị ế ế để
nh k v ng c a công chúng v l m phát.đ
1
Trong bài vi t này, chúng tôi xem xét m t s y u tế ế
kinh t v quan tr ng quy t nh n l m phát, bao g m giá hàng hóa giá d u, nghiênế ĩ ế đ đế
c u th c nghi m nh h ng c a chúng thông qua m t ph ng pháp kh o sát k v ng l m phát ưở ươ
c a công chúng t 1953 n 2007, b ng vi c s d ng c u trúc VAR. đế ử ụ
2
Chúng tôi c ng nghiên c uũ
nh h ng c a nh ng bi n kinh t v mô này lên l m phát k v ng có th thay i trong su t th i ư ế ế ĩ đ
k m u.
K
Trong m t bài nghiên c u g n ây, Leduc, Sill, Stark (2007) s d ng mô hình c u trúc đ
VAR nghiên c u ngu n g c c a vi c l m phát cao liên t c trong nh ng n m 1970. hìnhđể ă
VAR này dùng ph ng pháp kh o sát tr c ti p nh ng k v ng l m phát c a công chúng, i di nươ ế đ
b i trung v kh o sát Livingston v d báo ch s l m phát CPI tám tháng t i.
3
Các bi n khácế
trong mô hình VAR này là ch s CPI th c t , ch s giá hàng hóa, t l th t nghi p, lãi su t danh ế ỉ ố
ngh a ng n h n m t bi n s c giá d u. Th i i m c a cu c kh o sát cách th c cácĩ ế đ
bi n VAR khác c nh ngh a o l ng cho th y r ng nh ng ng i tham gia cu c kh o sátế đượ đị ĩ đ ườ ườ
không quan sát giá tr hi nnh c a các bi n c a mô hình VAR khi th c hi n d báo, qua ó giúp ế đ
xác nh nh ng thay i ngo i sinh (cú s c) trong ph ng pháp kh o sát l m phát k v ng này.đị đổ ươ
1 Xem Ang, Bekaert Wei (2006), Bernanke (2007), Mishkin (2007) để một sự giới thiệu tốt về đưa ra
mối tương quan lạm phát kỳ vọng, lạm phát thực tế và chính sách tiền tệ. Ang, Bekaert, và Wei cung cấp bằng chứng
cho thấy phương pháp khảo sát lạm phát kỳ vọng bao hàm những thông tin hữu ích cho việc dự báo lạm phát. Những
nghiên cứu của Bernanke Mishkin nhấn mạnh nhu cầu của nghiên cứu rằng thúc đẩy một cách hiểu tốt hơn về
những nhân tố để xác định lạm phát kỳ vọng và cách mà những kỳ vọng này ảnh hưởng lên lạm phát thực tế.
2 Mankiw, Reis, và Wolfers (2003) đã chạy những hàm hồi quy đơn mối quan hệ giữa lạm phát kỳ vọng với một
vài biến kinh tế mô. Tuy nhiên hình VAR cho phép động lực mạnh hơn trong các mối tương tác thế
thể cung cấp ước lượng tốt hơn ảnh hưởng của những biến kinh tế vĩ mô lên lạm phát kỳ vọng.
3 Những người tham gia trong cuộc khảo sảt này những nhà dự đoán chuyên nghiệp chứ không phải cộng
đồng. Những nhà dự đoán này từ những tổ chức phi tài chính, ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại, viện hàn
lâm, chính quyền địa phương các công ty bảo hiểm. Khảo sát gần đây được tiến hành bởi Cục Dự trữ Liên bang
của Philadelphia hai lần một năm. Chúng tôi sử dụng khảo sát này chủ yếu bởi khảo sát duy nhất thích hợp
cho không chỉ thời kỳ mẫu được đề cập ở đây. Ang, Bekaert, và Wei (2006) trình bày bằng chứng cho thấy rằng cuộc
khảo sát bao hàm những thông tin hữu ích cho việc dự đoán lạm phát tương lai.
Tài liệu TCQT về lạm phát kỳ vọng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu TCQT về lạm phát kỳ vọng - Người đăng: Trần Hữu Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tài liệu TCQT về lạm phát kỳ vọng 9 10 151