Ktl-icon-tai-lieu

THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI CỦA CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ NỢ XẤU

Được đăng lên bởi Đào Quyền
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Bài viết

THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI CỦA CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ NỢ XẤU*
Huỳnh Thế Du
Nợ xấu và xử lý nợ xấu luôn là vấn đề đau đầu của hầu hết các quốc gia, các hệ thống
tài chính và các tổ chức tài chính. Khi khối lượng nợ xấu của các tổ chức tài chính gia
tăng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế nói chung, hệ thống tài chính nói
riêng. Điều này đặt ra yêu cầu cho tất cả các nước cần phải có những biện pháp xử lý và
ngăn chặn các khoản nợ xấu phát sinh. Trong quá trình phát triển, hệ thống tài chính của
nhiều quốc gia đã rơi vào khủng hoảng, phát sinh khối lượng nợ xấu rất lớn. Tuỳ theo
đặc điểm riêng mà mỗi nước đã và đang áp dụng các mô hình xử lý nợ khác nhau. Có
nước thành công, có nước không thành công. Nguyên nhân tạo ra sự khách biệt là gì?
Để trả lời câu hỏi này, bài viết xin đề cập đến thành công và thất bại của các mô hình xử
lý nợ và đưa ra những nguyên nhân được các nhà nghiên cứu coi là quan trọng nhất.
Trước khi đi vào mô hình của từng quốc gia hay nhóm quốc gia cụ thể, chúng ta cùng
xem qua hai mô hình xử lý nợ chính, đó là mô hình xử lý nợ tập trung và mô hình xử lý
nợ không tập trung (Centralized and Decentralized Model).
Mô hình xử lý nợ tập trung (điển hình là mô hình của Hoa Kỳ): Đây là mô hình mà nhà
nước sẽ đóng vai trò chính trong quá trình xử lý nợ bằng việc thành lập ra cơ quan xử lý
nợ quốc gia (thường là công ty xử lý nợ quốc gia). Cơ quan này có trách nhiệm chính
trong việc xử lý tất cả các khoản nợ xấu của nền kinh tế được chuyển giao từ các tổ
chức tài chính. Ưu điểm của mô hình xử lý nợ tập trung là tận dụng được lợi thế kinh tế
theo quy mô; với khối lượng tài sản lớn nên có thể chứng khoán hoá một cách dễ dàng;
sở hữu tập trung các loại tài sản thế chấp tạo ra áp lực cho các con nợ và quản lý hiệu
quả hơn; phá vỡ quan hệ ràng buộc giữa ngân hàng và các doanh nghiệp, điều này sẽ tạo
ra những khoản vay mới hiệu quả hơn; cho phép các ngân hàng tập trung vào hoạt động
kinh doanh; cải thiện các triển vọng cho việc cơ cấu lại các ngành kinh tế; cho phép áp
dụng các chuẩn mực; có thể đưa ra những chính sách đặc biệt (special powers) để thu
hồi nợ và cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, mô hình tập trung cũng có những
bất lợi như: Các ngân hàng sẽ có lợi thế hơn các AMC1 trong việc thu thập thông tin của
các con nợ; để các khoản nợ tại các ngân hàng có thể cung cấp các ưu tiên tốt hơn cho
việc thu hồi chúng và tránh thua lỗ trong tương lai bằng việc cải tiến quá trình xét duyệt
cho v...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Bài viết
Hunh Thế Du 1
THÀNH CÔNG VÀ THT BI CA CÁC MÔ HÌNH X LÝ N XU
*
Hunh Thế Du
N xu và x lý n xu luôn là vn đề đau đầu ca hu hết các quc gia, các h thng
tài chính và các t chc tài chính. Khi khi lượng n xu ca các t chc tài chính gia
tăng s nh hưởng đến s phát trin ca nn kinh tế nói chung, h thng tài chính nói
riêng. Điu này đặt ra yêu cu cho tt c các nước cn phi có nhng bin pháp x lý và
ngăn chn các khon n xu phát sinh. Trong quá trình phát trin, h thng tài chính ca
nhiu quc gia đã rơi vào khng hong, phát sinh khi lượng n xu rt ln. Tu theo
đặc đim riêng mà mi nước đã và đang áp dng các mô hình x lý n khác nhau. Có
nước thành công, có nước không thành công. Nguyên nhân to ra s khách bit là gì?
Để tr li câu hi này, bài viết xin đề cp đến thành công và tht bi ca các mô hình x
lý nđưa ra nhng nguyên nhân được các nhà nghiên cu coi là quan trng nht.
Trước khi đi vào mô hình ca tng quc gia hay nhóm quc gia c th, chúng ta cùng
xem qua hai mô hình x lý n chính, đó là mô hình x lý n tp trung và mô hình x
n không tp trung (Centralized and Decentralized Model).
Mô hình x lý n tp trung (đin hình là mô hình ca Hoa K): Đây là mô hình mà nhà
nước s đóng vai trò chính trong quá trình x lý n bng vic thành lp ra cơ quan x
n quc gia (thường là công ty x lý n quc gia). Cơ quan này có trách nhim chính
trong vic x lý tt c các khon n xu ca nn kinh tế được chuyn giao t các t
chc tài chính. Ưu đim ca mô hình x lý n tp trung là tn dng được li thế kinh tế
theo quy mô; vi khi lượng tài sn ln nên có th chng khoán hoá mt cách d dàng;
s hu tp trung các loi tài sn thế chp to ra áp lc cho các con n và qun lý hiu
qu hơn; phá v quan h ràng buc gia ngân hàng và các doanh nghip, điu này s to
ra nhng khon vay mi hiu qu hơn; cho phép các ngân hàng tp trung vào hot động
kinh doanh; ci thin các trin vng cho vic cơ cu li các ngành kinh tế; cho phép áp
dng các chun mc; có th đưa ra nhng chính sách đặc bit (special powers) để thu
hi n và cơ cu li h th
ng ngân hàng. Tuy nhiên, mô hình tp trung cũng có nhng
bt li như: Các ngân hàng s có li thế hơn các AMC
1
trong vic thu thp thông tin ca
các con n; để các khon n ti các ngân hàng có th cung cp các ưu tiên tt hơn cho
vic thu hi chúng và tránh thua l trong tương lai bng vic ci tiến quá trình xét duyt
cho vay và các th tc giám sát n vay; các ngân hàng có th cung cp các khon tài tr
tăng thêm mà nó có th cn thiết trong quá trình cơ cu li; các tài sn chuyn giao cho
các AMC không được qun lý mt cách năng động và có th to ra s gim sút giá tr;
rt khó để có th tách bch hot động ca mt t chc công vi nhng áp lc chính tr.
Mô hình x lý n phi tp trung (đin hình là mô hình ca Thu Đin): Theo mô hình
này thì các ngân hàng s t x lý các khon n xu ca mình bng vic thành lp ra
AMC hoc b phn x lý n riêng hoc là các tư nhân đứng ra thành lp các công ty x
lý n. Và điu đương nhiên là các AMC tư nhân này hot động vì mc tiêu li nhun.
Nhng li thế và bt li ca mô hình này ngược li vi mô hình x lý n tp trung.
*
Bài viết này được tham kho ch yếu t nghiên cu "The Use of Asset Management Companies in the
Resolution of Banking Crices Cross-Country Experience" ca Daniela Klingebiel 2000, "Dealing with the
Bad Loans of the Chinese Banks" ca John P. Bonin&Yiping Huang 2002, Experience of Asian Asset
Management Companies (AMCs): Do they Increase moral Hazard? - Evidence from Thailand" ca Akiko
Terada& Gloria Pasadilla 2004.
1
Công ty qun lý tài sn (Asset Management Company)
THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI CỦA CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ NỢ XẤU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI CỦA CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ NỢ XẤU - Người đăng: Đào Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI CỦA CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ NỢ XẤU 9 10 270