Ktl-icon-tai-lieu

Thi Tìm hiểu 60 năm DQTV

Được đăng lên bởi vuongcu69
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn tr¶ lêi c¸c c©u hái cuéc thi t×m hiÓu
“70 n¨m Ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi Nh©n d©n ViÖt Nam vµ 25 n¨m
ngµy Héi Quèc phßng toµn d©n“
C©u hái 1: §éi ViÖt Nam Tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n, tiÒn
th©n cña Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ®îc thµnh lËp ngµy, th¸ng,
n¨m nµo? ë ®©u ? Ai lµm ®éi trëng vµ ChÝnh trÞ viªn ®Çu tiªn / T
tëng chØ ®¹o khi thµnh lËp ®éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng
qu©n lµ g×?
Tr¶ lêi:
§éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n, tiÒn th©n cña Qu©n
®éi nh©n d©n ViÖt Nam ®îc thµnh lËp ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1944. LÔ
thµnh lËp ®îc tæ chøc t¹i khu rõng Sam Cao n»m gi÷a hai tæng TrÇn Hng §¹o vµ Hoµng Hoa Th¸m thuéc Ch©u Nguyªn B×nh tØnh Cao B»ng
(Nay lµ huyÖn Nguyªn B×nh tØnh Cao B»ng).
Khi thµnh lËp ®éi gåm 34 chiÕn sü do ®ång chÝ Hoµng S©m lµm
®éi trëng, ®ång chÝ XÝch Th¾ng (Tøc D¬ng M¹c Th¹ch) lµm ChÝnh trÞ
viªn. Trong ®éi cã Chi bé l·nh ®¹o.
§éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ®îc thµnh lËp ®¸nh
dÊu mét bíc ph¸t triÓn míi cña c¸ch m¹ng níc ta. Bíc chuÈn bÞ cho
khëi nghÜa vò trang díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®Ó
giµnh chÝnh quyÒn. §©y lµ ®éi qu©n chñ lùc ®Çu tiªn cña Qu©n ®éi
nh©n d©n ViÖt nam.
* T tëng chØ ®¹o khi thµnh lËp ®éi ViÖt nam tuyªn truyÒn gi¶i
phãng qu©n lµ chÝnh trÞ träng h¬n qu©n sù.
T tëng nµy ®îc thÓ hiÖn xuyªn suèt trong c¶ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ,
chØ ®¹o vµ ph¬ng ch©m ho¹t ®éng cña ®éi sau ngµy thµnh lËp. V× theo
nhËn ®Þnh cña B¸c Hå “B©y giê thêi kú c¸ch m¹ng hßa b×nh ph¸t triÓn
®· qua nhng thêi kú toµn d©n khëi nghÜa cha tíi. NÕu b©y giê chóng ta
chØ ho¹t ®éng b»ng h×nh thøc chÝnh trÞ th× kh«ng ®ñ ®Ó ®Èy phong trµo
®i tíi nhng ph¸t ®éng khëi nghÜa ngay th× qu©n ®Þch sÏ tËp trung ®èi
phã. Cuéc ®Êu tranh b©y giê ph¶i tõ h×nh thøc chÝnh trÞ tiÕn lªn h×nh
thøc qu©n sù. Song hiÖn nay h×nh thøc chÝnh trÞ cßn träng h¬n h×nh
thøc Qu©n sù. Ph¶i t×m ra mét h×nh thøc thÝch hîp míi cã thÓ ®Èy
phong trµo tiÕn lªn”.
T tëng chØ ®¹o chÝnh trÞ träng h¬n qu©n sù thÓ hiÖn râ trong viÖc
®Æt tªn gäi cho ®éi. Khi nghe ®ång chÝ Vâ Nguyªn Gi¸p b¸o c¸o c¸c
®éi viªn ®· thèng nhÊt ®Æt tªn lµ “§éi ViÖt Nam gi¶i phãng qu©n”, B¸c
Hå ®· chØ thÞ thªm vµo hai ch÷ “ Tuyªn truyÒn” ®Ó mäi ngêi ghi nhí
nhiÖm vô chÝnh trÞ lóc nµy cßn träng h¬n qu©n sù. Trong chØ thÞ thµnh
lËp ngêi còng kh¼ng ®Þnh ; “Tªn ®éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng
qu©n, nghÜa lµ chÝnh trÞ träng h¬n qu©n sù”.
T tëng chÝnh trÞ träng h¬n qu©n sù còng ®îc thÓ hiÖn trong viÖc
x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a chÝnh trÞ vµ qu©n sù. B¸c Hå ®· kh¼ng
®Þnh: “NhiÖm vô qu©n sù ph¶i phôc tïng...
PhÇn tr¶ lêi c¸c c©u hái cuéc thi t×m hiÓu
“70 n¨m Ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi Nh©n d©n ViÖt Nam vµ 25 n¨m
ngµy Héi Quèc phßng toµn d©n“
C©u hái 1: §éi ViÖt Nam Tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n, tiÒn
th©n cña Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ®îc thµnh lËp ngµy, th¸ng,
n¨m nµo? ë ®©u ? Ai lµm ®éi trëng ChÝnh trÞ viªn ®Çu tiªn / T
tëng chØ ®¹o khi thµnh lËp ®éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gii phãng
qu©n lµ g×?
Tr¶ lêi:
§éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n, tiÒn th©n cña Qu©n
®éi nh©n d©n ViÖt Nam ®îc thµnh lËp ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1944.
thµnh lËp ®îc tæ chøc t¹i khu rõng Sam Cao n»m gi÷a hai tæng TrÇn H-
ng §¹o Hoµng Hoa Th¸m thuéc Ch©u Nguyªn B×nh tØnh Cao B»ng
(Nay lµ huyÖn Nguyªn B×nh tØnh Cao B»ng).
Khi thµnh lËp ®éi gåm 34 chiÕn do ®ång chÝ Hoµng S©m lµm
®éi trëng, ®ång chÝ XÝch Th¾ng (Tøc D¬ng M¹c Th¹ch) lµm ChÝnh trÞ
viªn. Trong ®éi cã Chi bé l·nh ®¹o.
§éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ®îc thµnh lËp ®¸nh
dÊu mét bíc ph¸t triÓn míi cña c¸ch m¹ng níc ta. Bíc chuÈn cho
khëi nghÜa trang díi l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®Ó
giµnh chÝnh quyÒn. §©y ®éi qu©n chñ lùc ®Çu tiªn cña Qu©n ®éi
nh©n d©n ViÖt nam.
* T tëng chØ ®¹o khi thµnh lËp ®éi ViÖt nam tuyªn truyÒn gi¶i
phãng qu©n lµ chÝnh trÞ träng h¬n qu©n sù.
T ng nµy ®îc t hiÖn xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ,
chØ ®¹o ph¬ng ch©m ho¹t ®éng cña ®éi sau ngµy thµnh lËp. theo
nhËn ®Þnh cña B¸c Hå “B©y giê thêi c¸ch m¹ng hßa b×nh ph¸t triÓn
®· qua nhng thêi kú toµn d©n khëi nghÜa cha tíi. NÕu b©y giê chóng ta
chØ ho¹t ®éng b»ng h×nh thøc chÝnh trÞ th× kh«ng ®ñ ®Ó ®Èy phong trµo
®i i nhng ph¸t ®éng khëi nghÜa ngay t qu©n ®Þch tËp trung ®èi
phã. Cuéc ®Êu tranh b©y giê ph¶i tõ h×nh thøc chÝnh t tiÕn lªn h×nh
thøc qu©n sù. Song hiÖn nay h×nh thøc chÝnh trÞ cßn träng h¬n h×nh
thøc Qu©n sù. Ph¶i t×m ra mét h×nh thøc thÝch hîp míi thÓ ®Èy
phong trµo tiÕn lªn”.
T tëng chØ ®¹o chÝnh trÞ träng h¬n qu©n thÓ hiÖn trong viÖc
®Æt tªn gäi cho ®éi. Khi nghe ®ång chÝ Nguyªn Gi¸p b¸o c¸o c¸c
®éi viªn ®· thèng nhÊt ®Æt tªn lµ “§éi ViÖt Nam gi¶i phãng qu©n”, B¸c
®· chØ t thªm vµo hai ch÷ Tun truyÒn” ®Ó mäi ngêi ghi nhí
nhiÖm chÝnh trÞ lóc nµy cßn träng h¬n qu©n sù. Trong chØ thÞ thµnh
lËp ngêi còng kh¼ng ®Þnh ; Tªn ®éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng
qu©n, nghÜa lµ chÝnh trÞ träng h¬n qu©n sù .
T tëng chÝnh trÞ träng h¬n qu©n còng ®îc thÓ hiÖn trong viÖc
x¸c ®Þnh mèi quan gi÷a chÝnh trÞ qu©n sù. B¸c ®· kh¼ng
®Þnh: NhiÖm qu©n ph¶i phôc tïng nhiÖm chÝnh trÞ , Qu©n
sù mµ kh«ng cã chÝnh trÞ nh c©y kh«ng cã gèc, v« dông l¹i cã h¹i.
1
Thi Tìm hiểu 60 năm DQTV - Trang 2
Thi Tìm hiểu 60 năm DQTV - Người đăng: vuongcu69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thi Tìm hiểu 60 năm DQTV 9 10 282