Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường cà phê Việt Nam

Được đăng lên bởi Bùi Trang
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM
I, MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam và là mặt hàng năng xuất đứng
thứ hai về kim nghạch sau gạo.Nhờ sản xuất và xuất khẩu cà phê, Việt Nam đã dần quyết
định được việc làm đối với người lao động đồng thời mở rộng phát triển kinh tế hộ gia
đình trang trại từ việc thu mua, sản xuất cà phê cho xuất khẩu và cũng đóng góp một
nguồn thu lớn vào doanh thu cả nước song việc xuất khẩu cà phê còn gặp nhiều bất cập
đòi hỏi mỗi doanh nghiệp và nhà nước phải tìm ra hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao hiệu
quả xuất khẩu với măt hàng cà phê nói riêng và mặt hàng xuất khẩu nói chung.
Trong những năm qua, cà phê luôn giữ vai trò là 1 trong số ít những mặt hàng trọng
yếu của nền kinh tế quốc dân, đây là mặt hàng năng xuất đứng thứ hai về kim ngạch sau
gạo Hàng năm, cà phê đóng tới 10% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Với tầm
quan trọng của mình, cà phê được xếp vào danh sách mặt hàng trọng điểm cần phát huy
trong giai đoạn 2005-2010. Cũng như nhiều mặt hàng nông sản khác, hoạt động sản xuất
và xuất khẩu cà phê phụ thuộc vào các yếu tố khách quan như thời tiết, khí hậu và sự bấp
bênh, không ổn định luôn là đặc tính cố hữu của thị trường này.

1.2 Mục tiêu .
- Mục tiêu chung: Nghiên cứu tình hình giá cả và thị trường xuất khẩu cà phê của Việt
Nam, từ đó đưa ra ý kiến để góp phần phát triển ngành cà phê của nước ta để khai thác hết
tiềm năng vốn có của ngành.

1

- Mục tiêu cụ thể: +Học được phương pháp nghiên cứu, cách nêu vấn đề và giải quyết vấn
đề theo cách hiểu.
+Điều tra, khảo sát từ thực tế, phân tích số liệu nhóm em có cái nhìn vừa bao quát vừa
cụ thể trong đề tài nghiên cứu này.
+Đề tài này là tiền đề để học và hiểu sâu môn học Thị trường và Gía cả và các môn
học khác.
+Là cơ sở để dễ dàng làm các đề tài và khóa luận sau này.

1.3 Phạm vi nghiên cứu.
+ Không gian nghiên cứu : Thị trường cà phê trong nước và thị trường cà phê xuất khẩu
ra thế giới.
+ Thời gian nghiên cứu : Thu thập số liệu từ năm 1992 đến nay.

1.4 Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết các vấn đề đăt ra của chủ đề nghiên cứu tình hình giá cả và thị trường xuất
khẩu cà phê của Việt Nam nhóm em dung những phương pháp nghiên cứu sau:
+ Thu thập số liệu từ sách báo, tạp chí, internet…
+ Phương pháp phân tích tổng hợp
+ Phương pháp thống kê, đối chiếu so sánh
1.4 Vai trò của cà phê:
+ Cà phê là một trong những đồ uống phổ biến trên thế giới, mức tiêu thụ trên thế giới
ngày càng cao. Cà phê ngày nay không nhữ...
TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM
I, MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam và là mặt hàng năng xuất đứng
thứ hai về kim nghạch sau gạo.Nhờ sản xuất và xuất khẩu cà phê, Việt Nam đã dần quyết
định được việc làm đối với người lao động đồng thời mở rộng phát triển kinh tế hộ gia
đình trang trại từ việc thu mua, sản xuất cà phê cho xuất khẩu và cũng đóng góp một
nguồn thu lớn vào doanh thu cả nước song việc xuất khẩu cà phê còn gặp nhiều bất cập
đòi hỏi mỗi doanh nghiệp và nhà nước phải tìm ra hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao hiệu
quả xuất khẩu với măt hàng cà phê nói riêng và mặt hàng xuất khẩu nói chung.
Trong những năm qua, cà phê luôn giữ vai trò là 1 trong số ít những mặt hàng trọng
yếu của nền kinh tế quốc dân, đây là mặt hàng năng xuất đứng thứ hai về kim ngạch sau
gạo Hàng năm, cà phê đóng tới 10% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Với tầm
quan trọng của mình, cà phê được xếp vào danh sách mặt hàng trọng điểm cần phát huy
trong giai đoạn 2005-2010. Cũng như nhiều mặt hàng nông sản khác, hoạt động sản xuất
và xuất khẩu cà phê phụ thuộc vào các yếu tố khách quan như thời tiết, khí hậu và sự bấp
bênh, không ổn định luôn là đặc tính cố hữu của thị trường này.
1.2 Mục tiêu .
- Mục tiêu chung: Nghiên cứu tình hình giá cả và thị trường xuất khẩu cà phê của Việt
Nam, từ đó đưa ra ý kiến để góp phần phát triển ngành cà phê của nước ta để khai thác hết
tiềm năng vốn có của ngành.
1
Thị trường cà phê Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường cà phê Việt Nam - Người đăng: Bùi Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thị trường cà phê Việt Nam 9 10 421