Ktl-icon-tai-lieu

Thống kê thép

Được đăng lên bởi minhdod
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CK

CAÁU
KIEÄN

TOÅNG

SOÁ LÖÔÏNG

SOÁ
CK

SOÁ
HIEÄU

HÌNH DAÏNG - KÍCH THÖÔÙC

Þ
(mm)

C.DAØI 1
THANH (mm)

1CK

T.BOÄ

C.DAØI(m)

1

1

0

0

0

0

0

0.000

1

2

0

0

0

0

0

0

0.000

1

3

0

0

0

0

0

0

0.000

1

4

0

1

5

0

1

6

0

1

7

0

1

8

0

1

9

1

10

0

1

11

0

1

12

0

0

1

13

0

0

1

14

0

0

1

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

0.000

0

300

0

0

0.000

0

300

0

0

0.000

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

0

0.000

0 0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

0.000

0

250000

0

0

0.000

0

0
0

0

300

0

300
0

0
0
0

0
0

0

L = 250000

0

0

1

16

D = 500

0

1570

0

0

0.000

TOÅNG
T.LÖÔÏNG(kg)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

1400
150
2000
150
0
150
BAÛNG THOÁNG KEÂ THEÙP
SOÁ
CK

SOÁ
HIEÄU

HÌNH DAÏNG - KÍCH THÖÔÙC

Þ
(mm)

C.DAØI 1
THANH (mm)

1
1
1

SOÁ LÖÔÏNG
1CK

TOÅNG

T.BOÄ

C.DAØI(m)

0

0

0.000

0

0

0.000

M-1

CAÁU
KIEÄN

10
14
0

24.000

TỔNG HỢP CỐT
THÉP...

BAÛNG TOÅNG HÔÏP THEÙP
TOÅNG
T.LÖÔÏNG(kg)
0.000

0.000

TROÏNG LÖÔÏNG (Kg)

ÑÖÔØNG KÍNH
(mm)

TOÅNG CHIEÀU
DAØI (m)

16

0.000

0.000

20

0.000

0.000

TOÅNG T. LÖÔÏNG

RIEÂNG

0.000

Þ<=10

Þ<=18

Þ>18

0

0.000

0

...
HÌNH DAÏNG - KÍCH THÖÔÙC
SOÁ LÖÔÏNG
TOÅNG
1CK T.BOÄ
C.DAØI(m)
CK
1 1
0
0 0 0 0 0.000
1 2
0 0 0
0 0 0 0 0.000
1 3
0 0
0 0 0 0 0.000
1 4
0
0
0 0 0 0 0 0.000
1 5
0
0 0
0 0 0 0 0.000
1 6
0 0
0
0 0 0 0 0.000
1 7
0
0
0
300
0 300 0 0 0.000
1 8
0
0 300 0 300 0 0 0.000
1 9
0
0
0
0 0 0 0 0.000
1 10
0 0 0
0 0 0 0 0.000
1 11
0 0
0
0
0 0 0 0 0.000
1 12
0
0 0
0
0 0 0 0 0.000
1 13 0
0
0 0 0 0 0 0.000
1 14
0
0 0
0
0 0 0 0 0.000
1 15 L = 250000 0 250000 0 0 0.000
CAÁU
KIEÄN
SOÁ
CK
SOÁ
HIEÄU
Þ
(mm)
C.DAØI 1
THANH (mm)
Thống kê thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thống kê thép - Người đăng: minhdod
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thống kê thép 9 10 677