Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin bất đối xứng

Được đăng lên bởi Mỳ Miliket
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong nhiều giao dịch kinh tế, một số người có đầy đủ thông tin hơn những người khác.Sự thuận lợi hay
thiệt thòi về thông tin sẽ ảnh hưởng lên lựa chọn của họ, khiến cho kết quả giao dịch không còn ở trạng
thái tối ưu. Hiện tượng một hay nhiều người tham gia thị trường không có đầy đủ thông tin về đối tượng
và các vấn đề liên quan để ra quyết định lựa chọn được gọi là sự bất cân xứng thông tin.
Thông tin bất cân xứng dẫn đến sự xuất hiện của tâm lí ỷ lại và sự lựa chọn đối nghịch.
Tâm lí ỷ lại xảy ra khi một cá nhân hay tập thể không phải chịu toàn bộ trách nhiệm hay hậu quả cho việc
làm của mình, vì vậy họ có biểu hiện ít cẩn thận và thường lợi dụng nó để đạt được mục đích của
mình.Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ năm 2008 là một ví dụ của hiện tượng tâm lí ỷ lại. Khi một doanh
nghiệp được nhà nước bảo lãnh đỡ đầu, doanh nghiệp đó sẵn sàng tham gia vào các hoạt động đầu tư
kinh doanh đầy rủi ro, cho đến khi nó phình to đến mức “quá lớn không thể đổ vỡ” .
Một loại hậu quả nữa do sự bất cân xứng thông tin là sự lựa chọn đối nghịch. Lựa chọn đối nghịch xảy ra
khi trong một thị trường, người bán hoặc người mua biết rõ hơn về tính chất sản phẩm, mà đối tượng kia
không biết.

...
Trong nhiều giao dịch kinh tế, một số người có đầy đủ thông tin hơn những người khác.Sự thuận lợi hay
thiệt thòi về thông tin sẽ ảnh hưởng lên lựa chọn của họ, khiến cho kết quả giao dịch không còn ở trạng
thái tối ưu. Hiện tượng một hay nhiều người tham gia thị trường không có đầy đủ thông tin về đối tượng
và các vấn đề liên quan để ra quyết định lựa chọn được gọi là sự bất cân xứng thông tin.
Thông tin bất cân xứng dẫn đến sự xuất hiện của tâm lí ỷ lại và sự lựa chọn đối nghịch.
Tâm lí ỷ lại xảy ra khi một cá nhân hay tập thể không phải chịu toàn bộ trách nhiệm hay hậu quả cho việc
làm của mình, vì vậy họ có biểu hiện ít cẩn thận và thường lợi dụng nó để đạt được mục đích của
mình.Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ năm 2008 là một ví dụ của hiện tượng tâm lí ỷ lại. Khi một doanh
nghiệp được nhà nước bảo lãnh đỡ đầu, doanh nghiệp đó sẵn sàng tham gia vào các hoạt động đầu tư
kinh doanh đầy rủi ro, cho đến khi nó phình to đến mức “quá lớn không thể đổ vỡ” .
Một loại hậu quả nữa do sự bất cân xứng thông tin là sự lựa chọn đối nghịch. Lựa chọn đối nghịch xảy ra
khi trong một thị trường, người bán hoặc người mua biết rõ hơn về tính chất sản phẩm, mà đối tượng kia
không biết.
Thông tin bất đối xứng - Người đăng: Mỳ Miliket
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông tin bất đối xứng 9 10 725