Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư chứng khoán

Được đăng lên bởi Still Missin U
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2004

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 60/2004/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN
VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Thi hành Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính ph ủ về ch ứng khoán và
thị trường chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 144), Bộ Tài chính h ướng dẫn vi ệc phát hành
cổ phiếu ra công chúng như sau:
I. QUI ĐỊNH CHUNG
1. Thông tư này quy định việc phát hành cổ phiếu ra công chúng trên lãnh th ổ n ước C ộng
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngoại trừ việc phát hành cổ phi ếu của các tổ ch ức tín d ụng,
cổ phiếu của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư n ước ngoài khi chuy ển
đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.
2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Thông tư này bao gồm phát hành l ần
đầu và phát hành thêm.
2.1. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng bao gồm:
2.1.1. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động vốn cho công ty cổ ph ần
(chào bán sơ cấp lần đầu);
2.1.2. Phát hành lần đầu cổ phiếu ra công chúng để thay đổi cơ cấu v ốn ch ủ s ở h ữu (chào
bán thứ cấp lần đầu).
2.2. Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm:
2.2.1. Tổ chức đã phát hành cổ phiếu ra công chúng chào bán thêm c ổ phi ếu ho ặc quy ền
mua cổ phần để tăng vốn điều lệ;
2.2.2. Tổ chức đã phát hành cổ phiếu ra công chúng phát hành thêm cổ phiếu để trả c ổ tức,
hoặc phát hành thêm cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3. Chứng chỉ cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Ngh ị định này ph ải ghi đầy đủ các n ội
dung theo qui định của pháp luật. Trường hợp cổ phiếu phát hành dưới dạng bút toán ghi
sổ, người mua cổ phiếu được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng
1.1. Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký phát hành cổ phiếu tối thi ểu 05 t ỷ đồng tính
theo giá trị sổ sách.
1.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi ngh ĩa là tổ chức đăng ký phát hành c ổ phi ếu
phải có lợi nhuận sau thuế trong năm liền trước năm đăng ký phát hành là s ố d ương, đồng
thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký phát hành.
1.3. Phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phi ếu là ph ương
án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
1.4. Việc phát hành cổ phiếu thực hiện thông qua tổ chức trung gian.

1.5. Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để có vốn thành lập ...
B TÀI CHÍNH
********
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
********
S : 60/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 6 n m 2004 ă
THÔNG TƯ
C A B TÀI CHÍNH S 60/2004/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 N M 2004 V VI C H NG D N Ă ƯỚ
VI C PHÁT HÀNH C PHI U RA CÔNG CHÚNG
Thi hành Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph v ch ng khoán và đị Đ
th tr ng ch ng khoán (g i t t Ngh nh 144), B Tài chính h ng d n vi c phát hành ư đị ướ
c phi u ra công chúng nh sau: ế ư
I. QUI NH CHUNGĐỊ
1. Thông t này quy nh vi c phát hành c phi u ra công chúng trên lãnh th n c C ngư đị ế ướ
hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam, ngo i tr vi c phát hành c phi u c a các t ch c tín d ng, ĩ ế
c phi u c a doanh nghi p Nhà n c và doanh nghi p v n u t n c ngoài khi chuy n ế ướ đầ ư ướ
i sang ho t ng theo hình th c công ty c ph n.đổ độ
2. Phát hành c phi u ra công chúng theo quy nh t i Thông t này bao g m phát hành l n ế đị ư
u và phát hành thêm.đầ
2.1. Phát hành c phi u l n u ra công chúng bao g m: ế đ
2.1.1. Phát hành c phi u l n u ra công chúng huy ng v n cho công ty c ph n ế đầ để độ
(chào bán s c p l n u);ơ đ
2.1.2. Phát hành l n u c phi u ra công chúng thay i c c u v n ch s h u (chào đ ế để đ ơ
bán th c p l n u). đ
2.2. Phát hành thêm c phi u ra công chúng bao g m: ế
2.2.1. T ch c ã phát hành c phi u ra công chúng chào bán thêm c phi u ho c quy n đ ế ế
mua c ph n t ng v n i u l ; để ă đ
2.2.2. T ch c ã phát hành c phi u ra công chúng phát hành thêm c phi u tr c t c, đ ế ế để
ho c phát hành thêm c phi u th ng t ng v n i u l t ngu n v n ch s h u. ế ưở đ ă đ
3. Ch ng ch c phi u phát hành ra công chúng theo Ngh nh này ph i ghi y các n i ế đị đ đ
dung theo qui nh c a pháp lu t. Tr ng h p c phi u phát hành d i d ng bút toán ghiđị ườ ế ướ
s , ng i mua c phi u c c p gi y ch ng nh n quy n s h u. ườ ế đượ
II. QUY NH C THĐỊ
1. i u ki n phát hành c phi u l n u ra công chúngĐ ế đầ
1.1. V n i u l ã góp t i th i i m ng phát hành c phi u t i thi u 05 t ng tính đ đ đ đă ế đồ
theo giá tr s sách.
1.2. Ho t ng s n xu t, kinh doanh lãi ngh a t ch c ng phát hành c phi u đ ĩ đă ế
ph i l i nhu n sau thu trong n m li n tr c n m ng phát hành s d ng, ng ế ă ướ ă đă ươ đồ
th i không có l lu k tính n n m ng ký phát hành. ế đế ă đă
1.3. Ph ng án kh thi v vi c s d ng v n thu c t t phát hành c phi u ph ngươ đượ đợ ế ươ
án ã c i h i ng c ông thông qua.đ đượ Đ ộ đồ đ
1.4. Vi c phát hành c phi u th c hi n thông qua t ch c trung gian. ế
Thông tư chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư chứng khoán - Người đăng: Still Missin U
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thông tư chứng khoán 9 10 907